018: Філологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Символіка книги в творах Кліффорда Саймака
  (2000) Князьков, С.
  У статті висвітлюється важливість книги як символу духовного життя XX ст. На прикладі науково-фантастичних творів всесвітньовідомих письменників К. Саймака, M. Муркока, P. Бредбері та ін. автор доводить, що навіть у вік електронних комунікацій, пропаганди теле- та відеоіндустрії роль книги залишається виключно освітньою і суспільно орієнтованою.
 • Item
  Поезія як критерій онтологічної істини: ("Tempus omnia revelat" Мартіна Гайдеггера)
  (2000) Курбатов, С.
  The article uses the material gained by the author via the research in the USA within the framework of the RSEP programs administered by the American Councils of international Education ACTR/ACCELS.
 • Item
  Прояв індивідуальності адресанта крізь нормативні вимоги епістолярного тексту: (на матеріалі епістолярної спадщини Вольтера)
  (2000) Каірова, Т.
  A letter is considered by the author to be a normative text with all its peculiarities and characteristics. The interrelations between the individual style and generally accepted standards of the epistolary heritage of France in the 18th centuries, the possibilities and ways of avoiding the normative stock phrases in letters are analysed. The analysis of the character and motives of the influence of an addresser's individuality on the addressee is given. The article can be interesting for those, who want to master the art of the epistolary intercourse.
 • Item
  Специфіка змісту варіювання мовних форм: (на прикладі варіантів pedones - peones, piedes - pie(s) у пам'ятках літератури середньовічної Іспанії)
  (2000) Данилич, В.
  У статті на прикладі варіантів слів pedones — peones, piedes — pie(s) аналізується мовна специфіка змісту варіювання слів, їх функціональне навантаження в тексті на ранньому етапі становлення національної мови та літератури. Йдеться про своєрідність історично сформованого громадського життя, яке стає джерелом формування понять і найменувань у мові.
 • Item
  Особливості граматичного освоєння англійських запозичень у німецькій мові у сфері економіки
  (2000) Лісогуб, Л.
  The high development of business activity in English-speaking countries all over the world, as well as the development of cultural, scientific, political relations between Germany and these countries had a great influence on German business language. The borrowing is a multilevel process. The putting of a borrowing into the lexicosemantic system of a language has a great meaning.
 • Item
  Inversion in daclarative sentences in the English language
  (2000) Gorkun, M.
  Стаття є спробою дослідити інверсію через комунікативну інтенцію та особливості внутрішніх зв'язків членів речення. Дослідження природи інверсії в розповідному реченні в англійській мові за допомогою ритму, психологічних мотивів, формально-граматичних особливостей, стилістичного, емоційного впливу виявилось механістичним і не охоплює всіх випадків вживання інверсії.
 • Item
  Мовні засоби вираження емотивності
  (2000) Кузенко, Г.
  The article highlights the emotive functions of phonological and lexicophraseological language means of speech. The author suggests the series of the above mentioned in their correlation to the speakers attitude.
 • Item
  Реалізація соціопрагматичної функції комунікативно-релевантних просодичних систем у діловому мовленні: (на матеріалі англійської мови)
  (2000) Бокова, В.
  The article highlights the social and pragmatic value of such prosodic systems as prominence and tone within the discourse analysis of official speech. Intonation as a communicative structural plan of expressing an utterance is an independent and freestanding system. It doesn't depend on the grammatical and syntactical structure of an utterance and a speaker's attitude. The proposed system of independent, social and pragmatic meanings of intonation will become an effective and managable means of realizing individual communicative strategies. Intonation categories of prominence and tone are investigated from the point of view of one of the most important principles of official communication, i.e. the cooperative value.
 • Item
  Лексико-граматичні та структурні особливості доповідей, представлених на Парламентській асамблеї Ради Європи
  (2000) Юрченко, О.
  У статті автор зупиняється на лексичних особливостях доповідей, досліджує використання граматичних явищ та вивчає використання часів у доповідях, спираючись на НФЄ (надфразову єдність) як на основну одиницю аналізу тексту. Автор наводить приклади мовних засобів, які постають маркерами НФЄ. Автор торкається прагматичної спрямованості доповідей та наслідків, які з цього виникають, і робить висновок про структуру документа, про її «суворий» характер, спираючись на проаналізовані документи; висновує щодо принципів побудови доповідей, представлених на ПАРЄ.
 • Item
  Причини появи енантіосемії в сучасній болгарській мові
  (2000) Червоножка, В.
  The article examines the reasons of formation of enantiosemy in modern Bulgarian. They are divided into extralinguistic and linguistic depending on their nature. The features of the primitive thinking, the aspiration for nonstandard expression of thougths, the cultural-historical factors belong to the first group. The second group consists of such factors as opposite meanings of word-formative affixes, morphological word-formation irrespective of meanings of derivational morphemes, lexico-semantic induction in paradigmatic and sintagmatic respect, phonetic changes. The article points out their role on the formation of enantiosemic language items in Bulgarian.
 • Item
  Номінативна категорізація та структурна типологія ритуалів обдарування
  (2000) Тищенко, О.
  The article suggests contrastive nominative categorization of rites terms in the Slavic languages. It is connected with such genetic layer of ceremony as buying-selling and marriage agreement. The object under investigation is the ceremonial actions, the participants and the units, which denote prewedding or wedding cycle of the ritual and constitute lexicosemantic field of the ceremony. From the viewpoint of structural and arial typology the lexico-thematic group «gift, ranson, dowry» is analyzed within the frame of the opposition «to take — to give». The correlations of these nominative units in terms of their form and contents are revealed. The reconstruction of lexical archetypes connected with idea of an exchange through a prism of mythological concepts, semiotical structure of rituals and their invariant basis is offered.
 • Item
  Лексика кросвордів та сучасний читач: (психолінгвістичний аналіз лексики)
  (2000) Барсук, А.
  У цій роботі розглядається проблема співвідношення активного лексикону людини та її психіки на прикладі закономірності добору лексики кросвордів; слово при цьому досліджується як вербальна модель, що визначається впливом конкретних архетипів як моделей поведінкових. Слова поділяються на вісім груп, які відповідають іпостасям Першолюдини (Адама), що їх виділив К. Г. Юнг. Аналіз кількісних співвідношень груп лексики дає можливість встановити домінанти поведінкових моделей. «Глобальний» аналіз на основі зіставлення зроблених висновків та явищ культури виводить на наднаціональний закон культурного руху, він дає підстави твердити, що сучасна епоха є епохою зламу, наявного передусім у самій людині.
 • Item
  Залежність образності кольороназви від її словоформи
  (2000) Науменко, Н.
  The author of the given article made an attempt to elucidate the way a coloristic image gets created in direct dependence on its morphological form (noun, adjective, verb, adverb, and also neologism). This work was based on O.Potebnya's theory of ar artistic image, and on the prose writings by M.Khvyliovyi as a representative of impressionistic trend in Ukrainian literature.
 • Item
  До проблеми номінації осіб жіночої статі в українській мові: (гендерний аспект)
  (2000) Пузиренко, Я.
  У статті розглянуто окремі аспекти проявів сексизму в українській мові — у системі звертань і законодавчих актах — та запропоновано можливі шляхи їх усунення. Проаналізовано актуальні проблеми агентивно-професійної номінації жінок, які хоча безпосередньо й не пов'язані з мовним сексизмом, проте непослідовність у вживанні цього класу назв, зокрема в офіційно-діловому стилі мови і в лексографічних працях, є підґрунтям, що живить гендерні асиметрії в мові.
 • Item
  Семантичні параметри дії, що виражаються вербоїдами
  (2000) Бойченко, Η. Ο.
  Розглядаються семантичні параметри дії, що виражаються стійкими дієслівними сполуками. Під семантичними параметрами розуміються лексико-граматичні значення аспектуальності, каузативності, стану, модальності та інших характеристик дії.
 • Item
  Орудний діяча та знаряддя при пасивних дієприкметниках і дієслівних формах на -но, -то: (у народній та сучасній українській літературній мові)
  (2000) Рогачова, Галина
  Стаття акцентує увагу на надмірній поширеності у сучасній українській літературній мові нехарактерних для народної мови конструкцій з орудним особи в ролі виконавця дїі. Народна мова використовувала тут конструкцію від + родовий відмінок. Ідеться також про те, що бажано обмежити використання конструкцій з пасивними дієприкметниками, замінивши їх активними або конструкціями на -но, -то. Пасивні конструкції варто використовувати лише тоді, коли мовець хоче наголосити на результаті дії, а не на самій дії.
 • Item
  Офіційно-діловий стиль початку XX ст.
  (2000) Дзюбишина-Мельник, Наталія
  У статті обстоюється думка щодо сформованості офіційно-ділового стилю на почату XX ст. Для аргументації автор спирається на три диференційні ознаки, які виділено в результаті аналізу значного фактичного матеріалу. У процесі аналізу автор оперує такими поняттями, як стильовий рівень (що має мовний, а не мовленнєвий статус), стильові одиниці (стилеми, гіперстилеми). Виділені ознаки залишаються релевантними для офіційно-ділового стилю і на сучасному етапі його функціонування у складі літературної мови.
 • Item
  Відтворення слов'янських власних назв українською мовою
  (2000) Житник, Володимир
  Автор розглядає дискусійні питання українського правопису, як нині чинного, так і проекту його найновішої редакції, стосовно передачі іншомовних слов'янських власних назв (імен, прізвищ і топонімів) і дає конкретні практичні рекомендації щодо внесення в ці питання більшої точності й логічної послідовності.
 • Item
  Перехідні явища в системі частин мови і питання правопису: (на матеріалі незмінних класів слів)
  (2000) Симонова, К.
  The article gives a concise history of investigation in modern linguistics of the problem of transformation of one part of speech into another one. Evaluated are some disputable statements. Attention is concentrated on the interaction of words in the system of unchangeable parts of speech — adverbs, prepositions, conjunctions, particles. The illustrative material is given to demonstrate the phenomenon of interaction and transformation that cause semantic changes in words and influence not only their structural and grammatical peculiarities but also their orthography in modern Ukrainian. The questions discussed in the article are closely connected with the syllabus and could be used while teaching the contemporary Ukrainian language at schools and higher educational establishments.
 • Item
  Український правопис: (прагматичний аспект)
  (2000) Мурашко, Валентина
  The purpose of the article is to alert teachers to some inaccuracies in the current orthography regulations. Following are some suggestions which can be used to further the improvement of orthography.