025: Філософія та релігієзнавство

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  "Випробування на шляху до Дамаска", або інтелектуалізм у тенетах світу людини
  (2004) Сватко, Юрій
  У статті розглядаються специфіка і підводні рифи сучасного інтелектуалізму з огляду на ті обмеження, які виставляє для нього онтологія Світу Людини.
 • Item
  До інтелектуальної біографії Дмитра Чижевського: празький період (1924-1932)
  (2004) Валявко, Ірина
  У статті розглядається наукова діяльність Дмитра Чижевського під час перебування у Празі та подається короткий огляд його філософських студій.
 • Item
  Досвід критики "чистого емпіризму" в історико-філософських працях П. П. Кудрявцева
  (2004) Пастушенко, Л.
  Стаття присвячена аналізові досвіду критики філософії «чистого емпіризму», представленого у творчості київського історика філософії поч. XX ст. П. П. Кудрявцева. Автор з'ясовує місце цього досвіду у вивченні історії філософії через призму боротьби абсолютизму і релятивізму.
 • Item
  Церковнослов'янська та слов'яно-руська біблійна книжність у Київській духовній академії: текстуальна "присутнсть" і проблема дослідження
  (2004) Головащенко, Сергій
  Статтю присвячено проблемі дослідження слов'янської Біблії в Київській духовній академії XIX - поч. XX cm. Святе Письмо слов'янською мовою представлене як важливе джерело вітчизняної православної літургійної та богословської традиції.
 • Item
  До проблеми ідентифікації рукописних курсів професорів КМА (XVII-XVIII ст.)
  (2004) Симчич, Микола
  Стаття присвячена розробці критеріїв визначення належності рукописів XVII-XVIII cm. до спадщини професорів Києво-Могилянської академії та ідентифікації їхнього авторства.
 • Item
  Успенська церква Печерської лаври - сакральний максимум Давньої Русі
  (2004) Завгородній, Юрій
  У статті на підставі аналізу Києво-Печерського патерика робиться висновок про те, що для культури Давньої Русі Успенська церква відігравала роль сакрального максимуму.
 • Item
  Проблемний характер розуміння самості у філософії М. Гайдеґґера ("Буття і Час")
  (2004) Поліщук, Богдан
  У статті тематизується різноманітно проблемний характер самості у проекті фундаментальної онтології; на основі текстуальних свідчень з'ясовується неправомірність звинувачень Гайдегґера у прив'язаності до традиції суб'єктивізму.
 • Item
  Гайдеґґерівська критика поняття совісті
  (2004) Колярцев, Віталій.
  Статтю присвячено аналізу Гайдеґґерової критики інтерпретацій поняття совісті, створених західною філософською традицією.
 • Item
  Досвід і проблема прогнозувального розуму
  (2004) Мінаков, Михайло
  Статтю присвячено аналізу проблеми судження про майбутнє, визначенню його гносеологічного статусу та впливу судження такого типу на соціальні практики. Автор розглядає зазначені проблеми у зіставленні процедурного (Кант, Поппер) та процесуального (Гегель, Маркс) підходу до їх розв'язання. Через такий розгляд проблеми автор доходить висновку про залежність судження про майбутнє від характеру зв'язку способу застосування розуму та ставлення розуму до підстав свого мислення. З огляду на це будь-який аналіз підстав мислення має враховувати відповідальність і ангажування того, хто аналізує свою мисленнєву ситуацію. Теорія досвіду і теорія пізнання мають стати частиною рефлексії соціальної філософії, свідомої своєї заангажованості.
 • Item
  Ліберальна філософія Джона Локка і американська революція
  (2004) Гусєв, Валентин
  Вплив політичної філософії Д. Локка, його ліберальних ідей на формування революційної ідеології Америки та оцінки цього впливу в англо-американській історіографії.
 • Item
  "Методологічне" обговорення ансельмівського аргументу Джоном Дунсоном Скотом : "Ordinatio" I d. 2 pars 1 qq. 1-2, nn. 10-36
  (2004) Піговська, Ірина.
  У статті розглядається «методологічно-пропедевтичний» аналіз Скотом ансельмівського аргументу у його традиційному на тоді прочитанні як утвердження самоочевидность твердження «Бог існує».
 • Item
  Значення дефініції естетики для розвідок історії естетики
  (2004) Бондаревська, Ірина
  У статті здійснено аналіз методологічних проблем історії естетики в зв'язку з дефініцією предмета естетики та існуванням періодів «до» та «після» виникнення естетики як дисципліни.
 • Item
  Історик філософії у світлі історії філософії і vice versa
  (2004) Голіченко, Тетяна
  У статті представлено спробу розширити коло джерелознавчих ресурсів історико-філософських досліджень; до їх числа варто додати результати саморефлексії та егоісторії самих істориків філософії. Спираючись, головним чином, на сучасний французький досвід у галузі методології історії філософії, автор ставить перед собою питання, чи не приводить урізноманітнення поглядів на статус і типи суб'єктів філософування до більш проробленого та деталізованого підходу до аналізу постатей самих істориків філософії та інституційних основ історико-філософського знання.
 • Item
  Джерело історії філософії - "одиниця зберігання" чи голос минулого?
  (2004) Кузьміна, Світлана
  Стаття присвячена проблемі статусу історичного джерела в історико-філософській науці. Розглянуто результати реалізації протилежних принципів тотожності й незбіжності історичного джерела та історичної дійсності на прикладі конкретних історико-філософських досліджень.
 • Item
  Це зручне поняття "історіософія"
  (2004) Кислюк, Костянтин.
  Статтю присвячено визначенню об'єктивних і суб'єктивних чинників популярності використання в українській історичній традиції поняття «історіософія», яке претендує на статус засадничої філософсько-історичної категорії, хоча його досі не визначено у змістовному відношенні й обширі використання.
 • Item
  Історико-філософський текст і проблема "прагнення більшого"
  (2004) Прокопов, Денис
  У статті досліджуються питання відмінності філософських та історико-філософських текстів у контексті загальної проблематики співвідношення філософії та історії філософії, а також: робиться спроба описати специфіку історико-філософського тексту як "тексту про текст".
 • Item
  До питання про ідентичність історії філософії як науки
  (2004) Горський, Вілен
  У статті обґрунтовується погляд на історію філософії як наукову галузь історичного дослідження, специфіка якої зумовлена органічною єдністю з філософією. Історичне і філософське начало, взаємодіючи між: собою, утворюють поле напруги, яке долає дослідник. Абсолютизація одного з цих начал обмежує можливості історико-філософського аналізу й загрожує деформацією одержаного результату.