034 Культурологія

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: "Культурологія"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Культура "стріт веар" і "нова" висока мода як показник трансформацій у креативному класі та сучасних цифрових технологіях
  (2020) Федорук, Андрій; Брюховецька, Ольга
  У даній роботі розглядається процес зміни індустрії моди з посиленням культури "стріт веар". Такі зміни моди та порівняння контркультури з елітарним знаком є комплексним процесом, який слід розглядати у його складній множинності.
 • Item
  Еволюція медіа у візуальному мистецтві та сучасний український досвід
  (2020) Михальчук, Ольга; Павліченко, Надія
  Дослідження зміни виражальних засобів візуального мистецтва упродовж історії та впливу впровадження нових технічних засобів на формування сучасного мистецтва, зокрема в українському новітньому досвіді. Новації, що відбувалися в образотворчому мистецтві були відголоском на модерні явища в суспільстві або ж випереджали їх. Протягом століть змінювалась роль художника, твору мистецтва та глядача в системі їхніх взаємовідношень, з часом з’явилась фігура критика, куратора, і їхня роль також важлива в процесі спілкування з твором мистецтва. Показано вплив застосування “нових” медіа на формування сучасного мистецтва в Україні. Проаналізовано творчість і ключові проекти чотирьох сучасних українських митців, а саме Арсена Савадова, Олександра Бабака, Івана Світличного та Гамлета Зінківського, які працюють з різними технічними засобами, в різних видах мистецтва з позиції розгляду вибору конкретного медіума для втілення їхнього авторського задуму.
 • Item
  Конструювання орієнтального іншого у французькому та російському балеті ХІХ – початку ХХ століття
  (2020) Макар, Роксолана; Брюховецька, Ольга
  Робота присвячена дослідженню конструювання орієнтального іншого в балетних постановках у Франції та Російській імперії ХІХ – початку ХХ століття. Сформульовані у французькому балеті початку ХІХ століття способи конструювання орієнтального іншого були принесені танцівниками і балетмейстрами до Російської імперії, яка перейняла французький балет і надала йому виразного імперського характеру. На початку ХХ століття разом з "Російським балетом" Cергія Дягілєва орієнталістський балет повернувся до Франції і відродив у ній цікавість до балету та орієнтального іншого у видозміненому вигляді. Конструювання орієнтального іншого в балеті розглядається у постійному взаємозв’язку з гендером та сексуальністю.
 • Item
  Актуалізація "радянської естетики" у колекціях сучасних українських та російських дизайнерів
  (2020) Лунів, Марта; Брюховецька, Ольга
  Короткий зміст роботи: робота присвячена дослідженню актуалізації "радянської естетики" в українській та російській сучасній моді. Дослідження зосереджене на аналізі колекцій трьох дизайнерів: Антона Белінського (Україна), Юлії Єфімчук (Україна) та Гоші Рубчинського (Росія). У модних колекціях аналізовані дизайнери висвітлюють такі аспекти радянського стилю як утилітарність та мінімалістичність, характерні для конструктивістської моди 20-х років ХХ ст., а також спортивну естетику періоду Перебудови. У роботі розглянені дизайнерські інтерпретації образів радянської робітниці та гопника. Окрема увага приділена дослідженню естетики бідності та механізмам її екзотизації. У роботі висвітлюється квірування дизайнерами гендерної бінарної системи. Також досліджуються потенційні причини ностальгійного звернення до минулого.
 • Item
  Створення образів в перформативних практиках поп-музики
  (2020) Тутєрова, Катерина; Брюховецька, Ольга
  В роботі розглядається тема перформансу і перформативних практик в поп-музиці а також як з їх допомогою створюються образи. Поняття і теорія образу розглядається з точки зору семіотичної моделі а також через діалектику історичного виміру. Перформанс є центральним поняттям перформативного повороту вивчення культури, і розуміється як акт, виступ і уявлення. Музичний виступ протягом 20 століття трансформується від процесу до продукту, чому сприяє технологізація створення предметів мистецтва. Музичний поп-концерт використовує інтермедіальність для створення ефекту присутності і нового досвіду прослуховування музики.
 • Item
  Простір кіно та простір міста: точки перетину
  (2019) Глинь, Анастасія; Брюховецька, Ольга
  Роботу присвячено дослідженню просторів кіно та міста, а також практик, у яких проявляється їхня взаємодія. Через актуалізацію та узагальнення різних підходів до аналізу урбанного та кіно- простору (спираючись на роботи Мішеля де Серто, Гі Дебора, Мартіни Льов, Енн Фрідберг та інших), а також через порівняння візуальних досвідів кіноглядача та жителя міста демонструється взаємовплив досліджуваних просторів та їхнє трансформування як результат цих впливів. Також робота містить аналіз кінофестивалю як гетеротопії — простору, що об'єднує сфери міста та кіно. The research explores cinema space and city space and the practices in which the interactions of these spaces are manifested. The research actualizes and generalizes various approaches to the analysis of urban and cinematic spaces introduced by Michel de Certo, Guy Debord, Martina Löw, Ann Friedberg, etc., as well as compares visual experiences of a cinema spectator and a city dweller. The transformations of these two kinds of spaces that resulted from their mutual influence are explored. The research includes an analysis of a film festival as a heterotopia — a space that combines the spheres of city and cinema.
 • Item
  Трансформація наративних технік від класичного кіно до цифрових трансмедіальних проектів
  (2017-06-16) Рибачук, Катерина; Брюховецька, Ольга
  Магістерська робота присвячена темі функціонування наративу в різних типах екранних медіа – кіно, відео, телебаченні (зокрема "повільному телебаченні"), VR і трансмедіальних проектах. Розглянуте питання впливу інтерактивності на конструювання наративу, а також те, яким чином однолінійні наративи в старих медіа трансформуються у великі поліфонічні наративи у трансмедіальних проектах, що дають змогу аудиторії екранних медіа перейти від позиції глядача до позиції користувача як співавтора.
 • Item
  Мозаїки радянського періоду у просторі сучасного Києва
  (2016) Стьопкина, Юлія; Нікішенко, Юлія
  Магістерська робота присвячена особливостям функціонування мозаїк радянського періоду у контексті сучасного Києва та їх трансформаціям у межах символічних протистоянь сьогодення. В ньому простежено зв'язок розвитку монументального мистецтва у другій половині ХХ ст. в СРСР із змінами в архітектурі та містобудуванні та проаналізовано поняття "синтезу мистецтв". В роботі досліджено найбільш розповсюджені структурні елементи радянських мозаїчних панно в Києві та способи репрезентації жіночого та чоловічого тіла. Виявлено проблематичні точки функціонування мозаїчних панно у сучасному місті. Твори монументального мистецтва було розглянуто в контексті урбаністичних досліджень та сучасних напрямків міського
 • Item
  Фотографічна репрезентація війни на сході України
  (2016) Олійник, Євгенія; Брюховецька, Ольга
  У магістерській роботі йдеться про механізми функціонування різних дискурсів у репрезентації війни на сході України. На прикладі новинарських фотоілюстрацій, репортажів та художніх проектів продемонстровано, як саме сконструйовані образи учасників конфлікту на Донбасі, які з них домінують, а які виступають альтернативними.
 • Item
  Функціонування нарації та фокалізації в кіно
  (2016) Осипенко, Анастасія; Брюховецька, Ольга
  У магістерській роботі проаналізовано функціональні особливості складових кінонаративу – нарації та фокалізації, і їхніх агентів – наратора та фокалізатора. Для цього обрано типологічний підхід: через вибудування струнких класифікаційних схем (на основі авторського синтезу й критики наявних типологій) було досліджено, як функціонуть різні типи наратора й фокалізатора в різних жанрово-стильових формах кіно.
 • Item
  Використання міфу про Велику Вітчизняну війну як інструменту історичної політики Путінського режиму у сучасному російському кінематографі: від 60-ї до 70-ї річниці
  (2015-06) Бухало, Катерина; Брюховецька, Ольга
  У магістерській роботі йдеться про формування та функціонування міфу про Велику Вітчизняну війну як стрижневого елементу історичної політики Путінського режиму. На прикладі конкретних фільмів ("Ми з майбутнього", "Туман", "Ми з майбутнього 2", "Матч", "Білий тигр") досліджуються такі аспекти історичної політики: використання минулого як джерела легітимізації влади, меморіальні війни з сусідніми державами, символічний конструкт "Вічної війни". Нове прізвище авторки - Богуславська Катерина.
 • Item
  Вплив звукового континууму на конструювання кінематографічного повідомлення
  (2015) Єрмак, О.; Брюховецька, Ольга
  Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.02010101 Культурологія. Мета магістерської роботи – показати на прикладі аудіовізуального аналізу конкретних фільмів внесок звукового континууму в процес конструювання кінематографічного повідомлення.
 • Item
  Візуальність урбаністичного простору: образ, дисплей, екран
  (2009) Стоянова, Марія; Брюховецька, Ольга
  Кваліфікаційна робота на здобуття академічного ступеня магістра культури досліджує різні ефекти такого візуального опосередкування та представлення на "глядача". Історичні рамки дослідження – період від XIX ст. до нашого часу. Географічно: великі міста Європи, Америки. Останній розділ присвячено пострадянському простору (на прикладі Києва).
 • Item
  Когнітивні карти Києва: від радянського до пострадянського урбаністичного простору
  (2009-07-01T15:25:58Z) Хвиль, Анна; Брюховецька, Ольга
  Метою кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня магістра культури є спроба дослідження когнітивних карт Києва, як таких, що походять безпосередньо від об’єктивного простору міста, але свідчать про загальні зміни при переході від радянської до пострадянської соціальності.
 • Item
  Нові медіа в контексті сучасної музичної культури
  (2009-06-06T15:09:14Z) Парфан, Надія; Івашина, Олександр
  В магістерській роботі досліджується вплив нових медіа на музичну культуру. Розглядаються нові практики слухання, зміна акустичного сприйняття, трансформація статусу музичного твору та відносини слухачів з музикантами. Для аналізу явищ MP3, файлообміну, віртуальних спільнот і феномену walkman'a застосовані праці Франкфуртської школи (Т.Адорно, В.Беньямін), sound studies (Ж.Атталі, Р.М.Шафер), Маршала Маклюена та Жиля Дельоза.
 • Item
  "Оптичне несвідоме" у візуальній культурі
  (2008-07-13T14:25:10Z) Радинський, Олексій; Собуцький, Михайло
  В кваліфікаційній роботі на здобуття ступеня магістра культурології досліджується взаємодія марксистського та психоаналітичного проектів в теорії та практиці неігрового кіно 1920-30-х років
 • Item
  Моделі темпоральності в міждисциплінарних проектах початку ХХ століття (Ріґль, Варбург, Ґомбріх, Беньямін)
  (2008-07-10T14:17:03Z) Артюх, Володимир; Джулай, Юрій
  У кваліфікаційній роботі на здобуття ступеня магістра культурології розглядаються міждисциплінарні проекти дослідження візуальності, до яких застосувується проблематика історичного пізнання. Вперше у вітчизняній гуманітаристиці зроблено спробу порівняти теоретичні побудови А. Варбурга та А. Ріґля у розрізі їхніх поглядів на історію, а також пере-інтерпретувати теоретичну спадщину Варбурга у світлі поглядів на історію Вальтера Беньяміна.