124: Філологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  "Магічний ідеалізм" Новаліса: спроба реконструкції
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Шалагінов, Борис
  Розглянуто філософсько-естетичні погляди митця в плані філософії І. Канта, Й. Ґ. Фіхте и Ф. Гемстергейса, що в них відбилася. Проаналізовано твори "Учні в Саїсі", "Генріх фон Офтердінґен". Головну увагу приділено аналізу "казки Клінґсора".
 • Item
  Фрідріх Геббель: після "Веймарської класики"
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Кобзар, Олена
  Розглянуто творчість видатного німецького письменника Фрідріха Геббеля як новий етап в історії національної літератури. Відзначено, що поетика митця, ґрунтуючись на літературних традиціях, презентує нові тенденції її розвитку (поєднання акту альної проблематики з використанням архетипів, авторським міфологізмом та поглибленим психологізмом, відчуття невідворотного трагізму, подальший розвиток гуманістичних ідей).
 • Item
  Єсенінська тема у Володимира Сосюри
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Пашко, Оксана
  У статті реконструйовано легенду про Сосюру як "українського Єсеніна"; здійснено спробу порівняльного аналізу поеми С. Єсеніна "Страна негодяев" ("Номах") та уривків, які збереглися від поеми В. Сосюри "Махно". У процесі дослідження було виявлено та проаналізовано своєрідний "рецептивний" єсенінський цикл у творчості В. Сосюри. У кінці статті вміщено маловідомий та важкодоступний вірш В. Сосюри "На смерть Єсеніна" (1926).
 • Item
  Образ міста у Віктора Кордуна: від апокаліптичного до священного
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Павленко, Леся
  У статті розглянуто семантику і роль образу міста у творчості Віктора Кордуна. Авторка, коротко зупинившись на образі села як опозиції до міста, виокремлює місто апокаліптичне і священне, які, своєю чергою, поділяє на підтипи ("наше місто", "місто-в’язниця", "Вавилон або Санкт-Петербург", "місто культури", "місто як замкнений досконалий простір").
 • Item
  Метафора та інші тропи в дискурсі української лірики
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Лучук, Іван
  У статті йдеться про поетичний образ і тропи. Прослідковано, яку увагу приділяли образності українські поети. Особливу увагу звернуто на метафору як найбільш культивований поетичний троп.
 • Item
  В. Петров – міфотворець, або замасковане обличчя автентичності: (на матеріалі романів "Доктор Серафікус" і "Без ґрунту")
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Демчик, Тетяна
  Статтю присвячено аналізу психологічної, гносеологічної та філософської спрямованості творів прозаїка, а також особливостей його творчої стратегії.
 • Item
  Міфологічна матриця роману В. Підмогильного "Місто"
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Борисюк, Ірина
  Статтю присвячено аналізові космогонічного міфологічного мотиву і чоловічих / жіночих архетипів в романному просторі В. Підмогильного.
 • Item
  Поетика загадки і концепт табуйованого імені у творчості Миколи Вінграновського
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Богдан, Світлана
  У статті зроблено спробу розглянути елементи поетики загадки і мотиву табуйованого імені у поезіях Миколи Вінграновського на рівні образів і композиції, ідентифікувати їхні функції та авторські модифікації порівняно з архаїчними моделями, а також провести певні паралелі з творчістю поетів Київської школи.
 • Item
  "И нашихъ днесь училищъ плач неукротимій...": про чернігівські фунеральні вірші 1750 року
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Циганок, Ольга
  У статті введено в науковий обіг та проаналізовано додані до чернігівської поетики 1749–1750 шкільного року вірші, приурочені до смерті єпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського Амвросія Дубневича. Твори різні за обсягом (від 5 до 182 рядків) та формальними ознаками. В одних із них домінує панегіризм – основну увагу звернуто на прославлення чеснот померлого, в інших подано його життєпис. Вірші давньою українською мовою мають між собою більше спільного. Два польськомовні твори відзначаються новаторським підходом у трактуванні заданої теми.
 • Item
  Проповідницький дискурс житія св. Олексія, чоловіка Божого в українській літературі доби бароко
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Моршна, Надія
  У статті досліджено особливості рецепції образу св. Олексія у проповідях XVII ст. Зокрема, подано аналіз двох проповідей на день святого Олексія авторства Лазаря Барановича і Симеона Полоцького. Авторка зосереджується на особливостях поетики, структурі цих текстів, а також специфіці обробки агіографічного матеріалу.
 • Item
  Образна система дороги та мотив мандрів у віршованій творчості Лазаря Барановича
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Максимчук, Ольга
  У статті висвітлено особливості конструювання образно-мотивного комплексу дороги і мандрів у польськомовній поезії Лазаря Барановича. Віршовані тексти вписано у ширшу жанрову парадигму барокової літератури на основі ідейно-змістових орієнтирів автора. Враховано постійний діалог українського письменника з біблійним інтертекстом. Приділено увагу загальноєвропейським культурним тенденціям ранньомодерної доби, на тлі яких розглядається творчість Барановича.
 • Item
  Літературна спадщина св. Терези Авільської в рецепції православної книжності
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Ісіченко, Ігор
  У статті досліджено генетичний зв’язок творчості св. Терези Авільської з патристичною традицією, канали впливу літературних творів іспанської кармелітки на культури православного цивілізаційного простору, особливості рецепції терезіянської духовности письменниками візантійського кола. Визначено типологічну спорідненість аскези св. Терези Авільської та монашої традиції християнського Сходу епохи Бароко. Відкриття духовної спадщини св. Терези Авільської православною культурою розглядається в контексті формування екуменічної перспективи розвитку християнської церкви.