152: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Оптимiзацiйна еколого-економiчна модель з урахуванням технологiчних аварiй
  (2014) Чорней, Руслан
  У роботi розглядається узагальнення оптимiзацiйної еколого-економiчної моделi Леонтьєва - Форда з виробничими способами з урахуванням можливостi аварiй на виробництвi та оплати так званого "права на забруднення". Знаходиться загальний вигляд розв'язку таких задач.
 • Item
  Вiльнi добутки скiнченних груп, заданi скiнченними автоматами
  (2014) Федорова, М.
  Побудовано нове iзоморфне занурення вiльного добутку скiнченної кiлькостi скiнченних груп у групу скiнченних автоматiв над алфавiтом, кiлькiсть елементiв якого дорiвнює найбiльшому порядку вiльних спiвмножникiв. Наведено приклад iнiцiальних автоматiв, якi задають вiльний добуток двох циклiчних груп третього порядку.
 • Item
  On p-groups of nilpotency class 3 where all proper subgroups have nilpotency class less than 3
  (2014) Pylyavska, Olha
  We obtain determination of p-groups with nilpotency class 3 where all proper subgroups have nilpotency class less or equal 2. This solves Problem Nr. 87 stated by Y. Berkovich in.
 • Item
  Рекурсивний критерій спряженості автоморфізмів у FAut T2
  (2014) Морозов, Денис
  Роботу присвячено дослiдженню спряженостi автоморфiзмiв кореневого однорiдного дерева валентностi 2 в групi скiнченностанових автоморфiзмiв цього дерева. У цiй групi побудовано рекурсивний критерiй спряженостi таких автоморфiзмiв.
 • Item
  До побудови закономiрностi статистично нестiйкої послiдовностi елементiв скiнченної множини
  (2014) Михалевич, Вадим
  Розглянуто задачу побудови статистичної закономiрностi послiдовностi, що набуває значення iз скiнченної множини. Апарат статистичних закономiрностей використовується при побудовi загальної теорiї рiшень, що дозволяє розглядати задачi, якi виходять за межi класичної теорiї статистичних рiшень.
 • Item
  Класи єдиностi та локальнi наближення розв’язкiв нескiнченних несиметричних систем рiзницевих рiвнянь
  (2014) Кашпiровський, Олексій; Лебiдь, В.
  Для нескiнченних несиметричних стацiонарних систем рiзницевих рiвнянь описано клас єдиностi розв’язку та спектр рiзницевого оператора. Побудованi локальнi наближення розв’язкiв, якi є аналогом вiдомого алгоритму обчислення параметрiв локальних сплайнiв мiнiмального дефекту.
 • Item
  Напiвгрупи Рiсса над циклiчною групою четвертого порядку скiнченного зображувального типу
  (2014) Дяченко, Сергій
  У цiй статтi ми розглядаємо напiвгрупи Рiсса над циклiчною групою четвертого порядку та описуємо напiвгрупи скiнченного зображувального типу в модулярному випадку, тобто, коли характеристика основного поля рiвна два.
 • Item
  Задача Кошi для рiвномiрно параболiчних систем псевдодиференцiальних рiвнянь
  (2014) Дрiнь, Я.
  Встановлено розв’язнiсть задачi Кошi та побудовано її класичний розв’язок для рiвномiрно параболiчних за Петровським систем псевдодиференцiальних рiвнянь з негладкими символами.
 • Item
  Абелевi двопородженi самоподiбнi групи
  (2014) Вавдiюк, Д.
  Встановлено критерiй, коли двопороджена самоподiбна група автоморфiзмiв регулярного бiнарного кореневого дерева є абелевою. У випадку, коли така група є абелевою, в термiнах її твiрних визначено, якiй з чотирьох груп Z2, Z2 × Z2, Z та Z × Z вона iзоморфна.
 • Item
  Столiтнiй ювiлей професора Лева Аркадiйовича Калужнiна
  (2014) Олійник, Богдана; Сущанський, В. І.
  Нарис про життя i науковi здобутки видатного українського математика Лева Аркадiйовича Калужнiна.
 • Item
  Слово про науковця
  (2014) Бернацька, Юлія
  Подано короткий життєпис Петра Iвановича Голода, фiзика-теоретика, добре вiдомого в Українi та за її межами. Працюючи в теорiї iнтегровних систем, вiн досконало володiв теорiєю алгебр i груп Лi та їх представлень i мав глибоке розумiння всього комплексу проблем теоретичної фiзики, тож мiг ставити i розв’язувати фiзичнi задачi за допомогою згаданого математичного апарату. Його ерудицiя викликала захоплення. Водночас вiн умiв i прагнув передавати свої знання молодому поколiнню, що привело його в Києво-Могилянську академiю, де протягом майже двадцяти рокiв вiн завiдував кафедрою фiзико-математичних наук.