018: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Перспективи розвитку квантових обчислень
  (2000) Болтєнков, А.; Ватолін, Д.; Омельченко, В.
  Ця стаття дає уявлення про квантові обчислення та комп'ютери - технології, що набули на поточний момент бурхливого розвитку. Наведено переваги над класичними обчисленнями та розглянуто основні проблеми на шляху реалізації квантових комп'ютерів.
 • Item
  Про деякі поняття захищеної інформації
  (2000) Антонюк, Анатолій
  Розглянуто такі важливі поняття Національного стандарту із захисту інформації, як властивості захищеної інформації, критерії захищеності інформації, функціональний профіль захищеності, політика безпеки. Сформульована задача оцінки рівня захищеності системи захисту інформації, а також задача вибору придатного профілю захищеності.
 • Item
  Чисельна процедура відтворення невідомих параметрів джерел для задач масопереносу
  (2000) Стеля, Олег; Тригуб, Олександр
  Розглядається задача ідентифікації функції джерел для рівняння транспорту забруднень. Здійснено перехід до задачі оптимального керування для стаціонарного та нестаціонарного рівнянь з частинними похідними. Побудовано спряжені задачі. Для мінімізації відповідних функціоналів використовується градієнтний метод. Пряма та спряжені задачі на кожному кроці градієнтного методу розв'язуються різницевим методом. Наведені результати чисельних експериментів демонструють високу ефективність розробленого програмного забезпечення.
 • Item
  Адаптивна регуляризація розв'язку інтегрального рівняння Фредгольма першого роду на основі розкладу Карунена-Лоева
  (2000) Олецький, Олексій
  Розвивається підхід до розв'язання інтегрального рівняння Фредгольма першого роду на основі розкладу за власними функціями. Пропонується адаптивна процедура усікнення ряду на основі аналізу похибок, що виникають у ході розв'язання задачі, а також підхід на основі розкладів підінтегральної функції та правої частини у власних просторах Карунена-Лоева.
 • Item
  Відстань Левенштейна та пов'язані з нею задачі
  (2000) Медведєв, М.
  У статті наводиться розв'язок задачі пошуку відстані Левенштейна між рядками. Досліджується її зв'язок із задачами знаходження найбільшої спільної підпослідовності та оптимальним зіставленням рядків.
 • Item
  Про один підхід до розв'язку задачі мінімізації булевих функцій
  (2000) Глибовець, Микола; Іващенко, С.
  Розроблено метод визначення нижньої межі часової і об'ємної складності задачі. Доводиться неможливість існування поліноміального алгоритму розв'язання задачі мінімізації булевих функцій. Викладено алгоритм розв'язання задачі з фіксованою часовою складністю.
 • Item
  Використання геоінформаційних систем для моделювання гіпотетичної ядерної аварії на атомній електростанції
  (2000) Волкович, С.; Дубчак, С.; Франчук, О.
  У статті наводиться система підтримки прийняття рішень для оперативного реагування при гіпотетичній аварії на атомній електростанції (на прикладі Запорізької АЕС), а також зразок сценарію.
 • Item
  Запити з множинними порівняннями у мові SQL
  (2000) Глибовець, Микола; Кулябко, П.
  На основі порівняльного аналізу виразових можливостей SQL-92 стандарта і класичного SQL(SEQUEL) пропонуються схеми реалізації складних запитів з множинними порівняннями засобами SQL Access.
 • Item
  Моделі репрезентації знань і структурування інформаційного простору в сучасних гуманітарних дисциплінах як прототипні конфігурації для проектування гуманітарних баз знань
  (2000) Штерн, І.
  Сучасне гуманітарне знання відзначається, в певному розумінні, аномальною структурою та непередбачуваною динамікою. Це спонукає до пошуку нових підходів у проектуванні інфраструктури великомасштабних баз знань (БЗ) з гуманітарних дисциплін, призначених для ефективного впровадження у глобальні світові інформаційні мережі (електронні бібліотеки, віртуальні університети, системи дистанційного навчання). У статті обгрунтовано гіпотезу про те, що одним з таких універсальних засобів репрезентації гуманітарних царин в БЗ є глобальна енциклопедична організація знаннєвого простору. Визначено та систематизовано нестандартні енциклопедичні моделі, притаманні саме гуманітарній сфері (на відміну від дисциплін, що вивчають "фізичний світ"). Вони розглядаються як можливі прототипні конфігурації для адекватної репрезентації базових знань та відтворення інфраструктури гуманітарних предметних галузей при проектуванні великомасштабних повнотекстових БЗ. Дослідження фінансується Державним фондом фундаментальних досліджень Міністерства освіти та науки України (Проект 7.4/79). Автор користується нагодою висло¬ вити найщирішу подяку цій установі за підтримку даного наукового напряму.
 • Item
  Формальні специфікації оператора переходу в мовах програмування
  (2000) Проценко, В.
  Задаючи мову програмування, необхідно описати 'u синтаксис і семантику. Головне завдання синтаксису - описати всі конструкції, котрі розглядаються як елементи мови. З цією метою використовується конкретний синтаксис, що виділяє послідовності символів алфавіту, які вважаються синтаксично правильними. Найчастіше конкретний синтаксис - це скінченний набір правил, котрі дозволяють породити нескінченну множину всіх конструкцій мови.
 • Item
  Проблеми розвитку електронних видань в інформаційному суспільстві
  (2000) Бублик, Володимир
  Останні десять років спостерігається потужна тенденція до розбудови глобального інформаційного суспільства. Це передбачає конвергенцію галузей телекомунікацій, медіа- та інформаційних технологій, яка б забезпечила вільні потоки інформації в усіх напрямах. Одиниця інформації, такого типу називається електронним виданням, яке може містити в собі будь-які дані, включаючи графіку, відео та звук. У статті аналізуються статистика Інтернету та досвід Європейського Союзу в галузі електронних видань з метою оцінки сьогоднішнього стану справ та перспектив на майбутнє.