091 Біологія

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: Лабораторна діагностика біологічних систем

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Порушення метаболізму сполучної тканини при розвитку остеоартрозу
  (2020) Веребська, Олександра; Руссу, Ірина
  Проаналізовано сироватку крові 47 хворих на остеоартроз колінного суглоба, із них 22 хворих з II стадією, 10 хворих з III стадією та 15 хворих з IV стадією захворювання. У сироватці крові цих хворих визначали наступні біохімічні показники: активність колагенази, фракції гідроксипроліну, загальний вміст глікозаміногліканів, загальну лужну фосфатазу, рівень загального кальцію та фосфору, а також електролітів (Na+, К+ і Са2+). На базі Інституту травматології та ортопедії було зафіксовано підвищення рівня колагенази, яка відповідає за руйнування колагену. Спостерігається підвищення вільного гідроксипроліну, зниженням вмісту протеїнзв'язаного гідроксипроліну - біохімічного маркера синтезу білка колагену. У хворих на ОА також підвищувався рівень ГАГ, які визначають фізіологічні і біомеханічні властивості хрящової тканини. Активність лужної фосфатази, яка характеризує активність остеобластів кісткової тканини, дещо підвищена порівняно з нормою. Рівень загального Кальцію і Фосфору знижений. Робота складається зі списку умовних позначень, вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків та списку використаних джерел, що загалом нараховують 53 сторінки друкованого тексту. У дипломній роботі наведені результати порівняльної оцінки змін діагностичних критеріїв при патологічному процесі остеоартрозу.
 • Item
  Регуляція процесу утворення та наступного лізису фібрину за участі тромбоцитів
  (2020) Дудник, Катерина; Паталах, Ірина; Антонюк, Наталя
  Проаналізовано вплив тромбоцитів на процеси формування згустку та його наступного лізису за допомогою методів проточної цитофлюориметрії, спекторфотометрії, спектрофлюориметрії та конфокальної мікроскопії. Виявлено вплив тромбоцитів не лише на початок утворення згустку, а і на його структуру (виступаючи центрами організації фібринової сітки) та наступний лізис фібрину. Було показано, що тромбоцити здатні прискорювати полімеризацію фібрину на кінцевих етапах перед виходом на максимум; також, тромбоцити значно прискорюють лізис та зменшують час існування згустку. Було виявлено, що тромбоцити впливають на структуру згустку, виступаючи точками організації фібринових волокон, а також мають здатність до приєднання плазміногену на своїй поверхні, в тому числі було показано, що при активації на тромбоцитах з’являються більш афінні сайти зв’язування плазміногену. Всі дослідження були проведені на базі відділу хімії та біохімії ферментів Інституту біохімії ім. Палладіна НАН України. Робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків списку використаних джерел (що складають 73 джерела англійською та українською мовами) та додатків. Загалом робота нараховує 66 сторінок друкованого тексту без врахування додатків.
 • Item
  Морфофункціональні особливості кровотворних клітин-попередників кісткового мозку ссавців у культурі клітин in vitro
  (2020) Жукова, Карина; Руссу, Ірина
  Під час проведення досліджень було визначено, як підтримується гемопоез у здорових ссавців у культурі клітин in vitro. Це відображалось на активності колонієутворення гемопоетичних клітин-попередників. У експериментах, нами було використано гранулоцитарно-макрофагальний фактор росту миші, щура та людини, у двох концентраціях (20 та 50 нг/мл), щоб мати змогу оцінити, котрий з них є найбільш перспективним для культивування. Аналіз кінетики утворення клітинних агрегатів свідчив про більш раннє колонієутворення клітинами кістковою мозку миші та щура (максимальна кількість колоній на 7-му та 8-му добу) у порівнянні із кістковим мозком людини (14-та доба). Показники колонієутворюючої активності при культивуванні in vitro клітин кісткового мозку щура свідчать про те, що оптимальними умовами є наявність у середовищі гранулоцитарно- макрофагального фактора росту людини у концентрації 20 нг/мл. У культурі клітин in vitro кістковою мозку миші — гранулоцитарно-макрофагального фактора росту щура у концентрації 50 нг/мл. У культурі клітин in vitro кісткового мозку людини — концентрація фактора росту людини 20 нг/мл. Робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків та списку використаних джерел, що загалом нараховують 60 сторінок друкованого тексту.
 • Item
  Особливості хромосомного набору хоріона при завмерлих вагітностях
  (2020) Карпенко, Т. А.; Бадюк, Вікторія; Білько Надія
  Проаналізовано хромосомний набір ворсин хоріона із абортного матеріалу, отриманого в результаті завмерлої вагітності у жінок, за допомогою цитологічних, прямого і непрямого, і молекулярно-генетичного FISH методу. В ході дослідження протокол непрямого методу аналізу ворсин хоріона було модифіковано і адаптовано для дослідження не тільки абортного матеріалу, а й біоптату хоріона. За модифікованим протоколом створено стандартну операційну процедуру, яку впроваджено в діяльність ТОВ "Клініка генетики репродукції "Вікторія". Встановлено частоти хромосомних патологій, що зустрічались в абортному матеріалі, який'було проаналізовано прямим або FISH методом та непрямим методом. Частота трисомій за аутосомами була найвищою і становила 28,93% та 30% відповідно (найчастіше трисомії за 21 та 22 хромосомами), друге місце за частотою займала моносомія за X хромосомою - 16,67% та 13,04% випадків відповідно, третє - триплоїдія, що спостерігалась в 2, 63% та 6,67% випадків відповідно. При порівнянні даних, отриманих із використанням прямого або FISH методу та непрямого методу розбіжностей між визначеними каріотипами не встановлено, тобто випадки обмеженого плацентарного мозаїцизму не виявлено. Робота складається зі списку умовних позначень, вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків та списку використаних джерел, що загалом нараховують 62 сторінки друкованого тексту.
 • Item
  Дослідження кровотворної системи щурів при дії опромінення та за умов впливу радіопротектора
  (2020) Києнко, Людмила; Білько, Надія
  Досліджувався механізм впливу іонізуючої радіації на кровотворну систему, як найбільш чутливу до дії опромінення. Показана можливість отримання гемопоетичних клітин-попередників, найближчих нащадків стовбурової клітини, з кісткового мозку щурів Wistar у культурі гелевих дифузійних камер, імплантованих у черевну порожнину мишей СВА. Визначалася колонієутворююча здатність (CFU-GM) кісткового мозку щурів в культурі клітин in vivo. Отримано значне падіння рівня гемопоетичних клітин-попередників у культурі дифузійних камер в групі опромінених тварин, які сорбент не отримували. Використання ентеросорбента свідчило про його захисну дію на клас гемопоетичних клітин-попередників вже на першу добу після опромінення, що передувало відновленню гемопоеза на 9-й день як в групі тварин, які не отримували сорбент, і ще інтенсивніше в групі тварин, які сорбент отримували. Робота складається зі вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків та списку використаних джерел, що загалом нараховують 60 сторінок друкованого тексту. У дипломній роботі наведені результати впливу ентеросорбента на кровотворення лабораторних тварин в разі дії опромінення та за умов використання радіопротектора.