091 Біологія

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: Лабораторна діагностика біологічних систем

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Порушення метаболізму сполучної тканини при розвитку остеоартрозу
  (2020) Веребська, Олександра; Руссу, Ірина
  Проаналізовано сироватку крові 47 хворих на остеоартроз колінного суглоба, із них 22 хворих з II стадією, 10 хворих з III стадією та 15 хворих з IV стадією захворювання. У сироватці крові цих хворих визначали наступні біохімічні показники: активність колагенази, фракції гідроксипроліну, загальний вміст глікозаміногліканів, загальну лужну фосфатазу, рівень загального кальцію та фосфору, а також електролітів (Na+, К+ і Са2+). На базі Інституту травматології та ортопедії було зафіксовано підвищення рівня колагенази, яка відповідає за руйнування колагену. Спостерігається підвищення вільного гідроксипроліну, зниженням вмісту протеїнзв'язаного гідроксипроліну - біохімічного маркера синтезу білка колагену. У хворих на ОА також підвищувався рівень ГАГ, які визначають фізіологічні і біомеханічні властивості хрящової тканини. Активність лужної фосфатази, яка характеризує активність остеобластів кісткової тканини, дещо підвищена порівняно з нормою. Рівень загального Кальцію і Фосфору знижений. Робота складається зі списку умовних позначень, вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків та списку використаних джерел, що загалом нараховують 53 сторінки друкованого тексту. У дипломній роботі наведені результати порівняльної оцінки змін діагностичних критеріїв при патологічному процесі остеоартрозу.
 • Item
  Регуляція процесу утворення та наступного лізису фібрину за участі тромбоцитів
  (2020) Дудник, Катерина; Паталах, Ірина; Антонюк, Наталія
  Проаналізовано вплив тромбоцитів на процеси формування згустку та його наступного лізису за допомогою методів проточної цитофлюориметрії, спекторфотометрії, спектрофлюориметрії та конфокальної мікроскопії. Виявлено вплив тромбоцитів не лише на початок утворення згустку, а і на його структуру (виступаючи центрами організації фібринової сітки) та наступний лізис фібрину. Було показано, що тромбоцити здатні прискорювати полімеризацію фібрину на кінцевих етапах перед виходом на максимум; також, тромбоцити значно прискорюють лізис та зменшують час існування згустку. Було виявлено, що тромбоцити впливають на структуру згустку, виступаючи точками організації фібринових волокон, а також мають здатність до приєднання плазміногену на своїй поверхні, в тому числі було показано, що при активації на тромбоцитах з’являються більш афінні сайти зв’язування плазміногену. Всі дослідження були проведені на базі відділу хімії та біохімії ферментів Інституту біохімії ім. Палладіна НАН України. Робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків списку використаних джерел (що складають 73 джерела англійською та українською мовами) та додатків. Загалом робота нараховує 66 сторінок друкованого тексту без врахування додатків.
 • Item
  Морфофункціональні особливості кровотворних клітин-попередників кісткового мозку ссавців у культурі клітин in vitro
  (2020) Жукова, Карина; Руссу, Ірина
  Під час проведення досліджень було визначено, як підтримується гемопоез у здорових ссавців у культурі клітин in vitro. Це відображалось на активності колонієутворення гемопоетичних клітин-попередників. У експериментах, нами було використано гранулоцитарно-макрофагальний фактор росту миші, щура та людини, у двох концентраціях (20 та 50 нг/мл), щоб мати змогу оцінити, котрий з них є найбільш перспективним для культивування. Аналіз кінетики утворення клітинних агрегатів свідчив про більш раннє колонієутворення клітинами кістковою мозку миші та щура (максимальна кількість колоній на 7-му та 8-му добу) у порівнянні із кістковим мозком людини (14-та доба). Показники колонієутворюючої активності при культивуванні in vitro клітин кісткового мозку щура свідчать про те, що оптимальними умовами є наявність у середовищі гранулоцитарно- макрофагального фактора росту людини у концентрації 20 нг/мл. У культурі клітин in vitro кістковою мозку миші — гранулоцитарно-макрофагального фактора росту щура у концентрації 50 нг/мл. У культурі клітин in vitro кісткового мозку людини — концентрація фактора росту людини 20 нг/мл. Робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків та списку використаних джерел, що загалом нараховують 60 сторінок друкованого тексту.
 • Item
  Особливості хромосомного набору хоріона при завмерлих вагітностях
  (2020) Карпенко, Т. А.; Бадюк, Вікторія; Білько Надія
  Проаналізовано хромосомний набір ворсин хоріона із абортного матеріалу, отриманого в результаті завмерлої вагітності у жінок, за допомогою цитологічних, прямого і непрямого, і молекулярно-генетичного FISH методу. В ході дослідження протокол непрямого методу аналізу ворсин хоріона було модифіковано і адаптовано для дослідження не тільки абортного матеріалу, а й біоптату хоріона. За модифікованим протоколом створено стандартну операційну процедуру, яку впроваджено в діяльність ТОВ "Клініка генетики репродукції "Вікторія". Встановлено частоти хромосомних патологій, що зустрічались в абортному матеріалі, який'було проаналізовано прямим або FISH методом та непрямим методом. Частота трисомій за аутосомами була найвищою і становила 28,93% та 30% відповідно (найчастіше трисомії за 21 та 22 хромосомами), друге місце за частотою займала моносомія за X хромосомою - 16,67% та 13,04% випадків відповідно, третє - триплоїдія, що спостерігалась в 2, 63% та 6,67% випадків відповідно. При порівнянні даних, отриманих із використанням прямого або FISH методу та непрямого методу розбіжностей між визначеними каріотипами не встановлено, тобто випадки обмеженого плацентарного мозаїцизму не виявлено. Робота складається зі списку умовних позначень, вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків та списку використаних джерел, що загалом нараховують 62 сторінки друкованого тексту.
 • Item
  Дослідження кровотворної системи щурів при дії опромінення та за умов впливу радіопротектора
  (2020) Києнко, Людмила; Білько, Надія
  Досліджувався механізм впливу іонізуючої радіації на кровотворну систему, як найбільш чутливу до дії опромінення. Показана можливість отримання гемопоетичних клітин-попередників, найближчих нащадків стовбурової клітини, з кісткового мозку щурів Wistar у культурі гелевих дифузійних камер, імплантованих у черевну порожнину мишей СВА. Визначалася колонієутворююча здатність (CFU-GM) кісткового мозку щурів в культурі клітин in vivo. Отримано значне падіння рівня гемопоетичних клітин-попередників у культурі дифузійних камер в групі опромінених тварин, які сорбент не отримували. Використання ентеросорбента свідчило про його захисну дію на клас гемопоетичних клітин-попередників вже на першу добу після опромінення, що передувало відновленню гемопоеза на 9-й день як в групі тварин, які не отримували сорбент, і ще інтенсивніше в групі тварин, які сорбент отримували. Робота складається зі вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків та списку використаних джерел, що загалом нараховують 60 сторінок друкованого тексту. У дипломній роботі наведені результати впливу ентеросорбента на кровотворення лабораторних тварин в разі дії опромінення та за умов використання радіопротектора.
 • Item
  Вплив нікелю на процес утворення β-структурованих білкових агрегатів
  (2020) Крячок, Єлизавета; Ковальська, Владислава; Білько, Денис
  Проведено моделювання процесів утворення β-структурованих білкових агрегатів та на прикладі яєчного лізоциму та альбуміну людини показано залежність характеру агрегації білка від його амінокислотного складу. Методами оптичної та поляризаційної мікроскопії досліджено структуру утворених агрегатів. Експериментально доведено можливість отримання β-структурованих білкових агрегатів в штучних умовах, обговорено причини та механізми регулярної агрегації білків. Також було проведено дослідження денатураційного впливу на сироватковий альбумін людини факторів рН, температури та концентрації іонів нікелю. Показано, що агрегаційний процес супроводжується конформаційним переходом "а-спіраль - β-укладка" з утворенням значних за розміром і тому видимих в оптичний мікроскоп β-структурованих фібрил. Доведено здатність іонів нікелю обумовлювати процес агрегації білка навіть за найменшого з досліджуваних значень концентрації йонів нікелю 0,0001 mМ, тобто 10-7М. Робота складається зі вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків та списку використаних джерел, що загалом нараховують 58 сторінок друкованого тексту.
 • Item
  Особливості морфофункціонального стану гемопоетичної системи у культурі клітин in vitroу хворих на мієлодиспластичний синдром
  (2020) Лагоднюк, Ігор; Білько, Надія
  Проаналізовано здатність гемопоетичних клітин-попередників хворих на мієлодиспластичний синдром (рефрактерну анемію з надлишком бластів І) у культурі клітин in vitro за допомогою цитологічних та культуральних методів дослідження. Проаналізовано клітинний склад колоній кісткового мозку після двох тижнів культивування у напіврідкому агарі. Виявлено значну кількість гранулоцитарно-макрофагальних, гранулоцитарних, макрофагальних, колоній з фібробластноподібними клітинами та колоній з жировими включеннями. Було встановлено, що у пацієнтів з високим ризиком трансформації в ГМЛ наявні маркери СD34 та СD 117, що в свою чергу корелює з низькою здатністю до колонієутворення та наявністю клітинних агрегатів з жировими включеннями на їх поверхні. Виявлено знижену здатність до кластеро- та колонієутворення гемопоетичних клітин-попередників хворих на МДС РАНБ І. Робота складається зі списку умовних позначень, вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків іа списку використаних джерел, що загалом нараховують 55 сторінок друкованого тексту. У дипломній роботі наведені результати аналізу колонієутворюючої здатності гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку хворих на мієлодиспластичний синдром РАНБ І, отриманих після двотижневого культивування.
 • Item
  Дослідження впливу радіомітігаторів на формування аберацій хромосом при тест-опроміненні культури лімфоцитів крові умовно здорових осіб
  (2020) Сапунова, Олександра; Дьоміна, Емілія
  Досліджено вплив радіомітігаторів на формування аберацій хромосом при тест-опроміненні культури лімфоцитів крові умовно здорових осіб за допомогою цитогенетичних методів (напівмікрометоду культивування лімфоцитів периферичної крові й методу метафазного аналізу) та моделі лінійної регресії. Виявлено, що спонтанний рівень аберацій хромосом у лімфоцитах крові досліджуваної групи умовно здорових осіб не перевищує значень середньопопуляційних показників. Визначено кількісні та якісні показники радіаційно-індукованих абсрацій хромосом при тест-опроміненні культур лімфоцитів крові в залежності від дози опромінення. Досліджено функціональну активність лімфоцитів крові при тест-опроміненні лімфоцитів периферійної крові в діапазоні доз 0,5-3,0 Гр. Вивчено вплив метформіну на частоту радіаційно-індукованих цитогенетичних ефектів в лімфоцитах крові людини здорових осіб. Робота складається зі списку умовних позначень, вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків, списку використаних джерел та додатків, що загалом нараховують 63 сторінок друкованого тексту.
 • Item
  Визначення біологічної дії препаратів похідних 1,4-дигідропіридину
  (2020) Сізик, Дарина; Білько, Денис
  Проаналізовано цитотоксичний і антипроліферативний вплив препаратів похідних 1,4-дигідропіридину на культуру клітин MCF-7 та проведено порівняння із негативними контролями беномілом та паклітакселом. Виявлено, що їх вплив не призвів до зменшення щільності клітинної популяції протягом 1-4 діб культивування, мітотичний індекс культивованих клітин не падав та індекс гігантських полікаріоцитів майже не відрізнявся від контролю. Проаналізовано цитотоксичність препаратів AV- 153-Li (IOS-1262) та Glutapirone за допомогою МТТ-тесту та встановлено, що препарати не виявляють цитотоксичного впливу. Визначено вплив досліджуваних препаратів на цілісність ДНК клітин MCF-7 методом ДНК-комет. Встановлено, що досліджувані препарати мають незначний вплив на цілісність ДНК клітин. Робота складається зі списку умовних позначень, вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків та списку використаних джерел, що загалом нараховують 59 сторінок друкованого тексту. У дипломній роботі наведені результати порівняльної оцінки цитотоксичного впливу препаратів 1,4-дигідропіридину на культуру клітин MCF-7 in vitro із негативними контролями беномілом та паклітакселом.
 • Item
  Нові похідні ціаніну як інгібітори топоізомерази І та теломерази in vitro
  (2020) Шведюк, Іван; Білько, Надія
  Проаналізовано серію монометинціанінових похідних, названих LO (Лепідиновий Оранжевий) з різними аміно замісниками, щодо їхніх інгібувальних властивостей за допомогою методів TRAP ( Telomeric Repeat Amplification Protocol), HMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay), спектрофотометричного дослідження та ферментативної системи релаксації суперспіралізованої ДНК in vitro. Виявлено, що досліджувані похідні ціаніну мають інгібувальну активність у мікромолярних концентраціях до дії ферметнів топоізомераза І та теломераза. За допомогою методів Mobility Shift та спектрофотометричного дослідження виявлено високу афінність досліджуваних сполук до дволанцюгової ДНК та зв'язується з нею, ймовірно, шляхом інтеркаляції. Дослідження виконано на базі Інституту молекулярної біології та генетики НАН України (ІМБІГ). Робота складається зі списку умовних позначень, вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків та списку використаних джерел, що загалом нараховують 59 сторінок друкованого тексту. У роботі наведені результати визначення впливу похідних ціаніну на активність топоізомерази 1 та теломерази.
 • Item
  Визначення рецептивності ендометрію за допомогою експресії генів
  (2020) Яненко, Марія; Будаш, Галина
  Для дослідження експресії генів у тканині ендометрію було обрано десять генів інтересу. Експресію аналізували протягом трьох фаз: передрецептивної, рецептивної та пострецептивної. На базі Генетичного Лабораторного Центру клініки Isida-IVF для проведення дослідження було застосовано метод виділення рибонуклеїнових кислот із аспірату ендометрію, метод вимірювання концентрації нуклеїнових кислот та метод полімеразно-ланцюгової реакції в реальному часі для визначення рівня експресії генів. Сім досліджуваних генів показали різні рівні експресії протягом трьох фаз та були інформативними. Інші два гени не були показовими для диференціації фаз ендометрію. Основуючись на отриманих результатах встановлення рецептивної фази було створено протоколи програм допоміжних репродуктивних технологій. Успішність проведених ембріотрансферів після визначення дати вікна імплантації становила 45 %. Робота складається зі списку умовних позначень, вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків та списку використаних джерел, шо загалом нараховують 60 сторінок друкованого тексту. У дипломній роботі наведені результати порівняльної оцінки експресії десяти генів п’яти пацієнтів під час передрецептивної, рецептивної та пострецептивної фази.