Том 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Динаміка соціально-класової самоідентифікації в Україні: зміни в структурі та дискурсі
  (2021) Солодько, Юлія; Оксамитна, Світлана
  Суб’єктивний соціальний клас як відчуття свого місця в суспільстві, класова ідентичність як складник соціальної ідентичності, класові уявлення – всі ці та інші питання утворюють окремий напрям сучасних класових студій. Наразі напрацьовано значний емпіричний матеріал, який уможливлює дослідження українського суспільства з позицій суб’єктивного класового підходу, визначення основних класових категорій, які є суб’єктивно значущими для українців, їхню питому вагу і динаміку упродовж періоду незалежності. Ця стаття продовжує традицію таких досліджень, спираючись як на попередні, так і на актуальні дані Міжнародної програми соціальних досліджень ISSPт за 2019 рік. У статті описано актуальну картину суб’єктивної стратифікації, як її бачать і конструюють дорослі українці, зафіксовано основні суб’єктивні класові категорії, з якими вони себе ідентифікують. Здійснено порівняльний аналіз частки і динаміки суб’єктивних класів, виявлених за допомогою двох дослідницьких підходів – із використанням відкритого та закритого запитань (клас як суб’єктивно значуща група і клас як ситуативна ідентичність відповідно). Проаналізовано зв’язок між змінами у суб’єктивній класовій структурі та масштабними суспільними змінами в Україні. Робітничий клас та середній клас залишаються найбільш запитаними категоріями класової самоідентифікації дорослих українців, що підтверджують відповіді як на відкрите, так і на закрите запитання щодо класової самоідентифікації. Водночас відбувається певна гармонізація суб’єктивних класових схем, побудованих із застосуванням двох зазначених дослідницьких підходів. Увиразнюються тенденції, зафіксовані попередніми дослідженнями, а саме: висхідна динаміка суб’єктивного середнього класу та низхідна суб’єктивного робітничого. Виявлені тенденції пропонується розглядати в контексті об’єктивних структурних та дискурсивних змін, пояснювати їх через масштабніші процеси як локального, так і глобального характеру.
 • Item
  Моделювання епідемії COVID-19 та її соціальних наслідків
  (2021) Пугачова, Олена
  У статті розглянуто різні моделі, що симулюють процес поширення епідемії. Наголошено, що пандемія породжує соціально­-економічні проблеми, дослідження яких виходить за межі епідеміо­логічних моделей. У статті розкрито особливості агентного моделювання, яке дає змогу дослі­джувати різні сценарії розвитку подій, а також експериментувати з параметрами моделі, що дає можливість аналізувати різні політики втручання та оцінювати їх доцільність.
 • Item
  Освітня нерівність у період пандемії COVID-19
  (2021) Рахманіна, Варвара
  Тема нерівності в освіті вже тривалий час залишається актуальною в багатьох країнах, проте у 2020 році вона набула нового значення, коли через пандемію COVID­-19 весь світ вимушено пере­йшов на дистанційну форму навчання, що значно поглибило вже наявний неоднаковий доступ до освітніх ресурсів. У цій статті розглянуто проблеми впровадження дистанційної освіти в Україні й інших країнах світу, а також основні чинники, які посилили освітню нерівність, визначено методи вирівнювання освітніх шансів в умовах пандемії на прикладі заходів, ужитих у низці країн.
 • Item
  Виклики та перешкоди розвитку соціального бізнесу в Україні
  (2021) Бучак, Мирослава
  Статтю присвячено дослідженню явища соціального підприємництва в Україні з метою визначення перешкод для його розвитку. Зміна парадигми мислення про те, що таке бізнес, відповідальність та можливий вплив на соціум зумовлюють актуальність багатовимірного дослідження. Емпіричну частину дослідження побудовано на поєднанні якісної та кількісної методологій, а саме аналізу документів, напівструктурованих інтерв’ю та анкетування. У роботі типізовано бар’єри розвитку соціального підприємства та об’єднано в категорії: ресурсні, фінансові, комунікаційні, системні та карантин.
 • Item
  Чинники залучення українських чоловіків до чоловічих рухів на підтримку гендерної рівності
  (2021) Оганесян, Марина; Марценюк, Тамара
  У цій статті чоловічі рухи визначено як суспільні рухи, організовані чоловіками, діяльність яких має на меті досягнення гендерної рівності. До таких рухів віднесено чоловічі організації, що є офі­ційно зареєстрованими, та ініціативи, що можуть бути як тимчасовими (акції, флешмоби), так і довготривалими з перспективами реєстрації організації. Класифікація чоловічих рухів базується на теорії Майкла Месснера. Емпіричним матеріалом статті слугують результати глибинних інтерв’ю з чоловіками-­лідерами та учасниками українських чоловічих рухів, експертні інтерв’ю з науковими діячами та діячками у сфері гендерних студій.
 • Item
  Мета, перешкоди і напрями діяльності активістів та активісток зі збереження історичних пам'яток українських міст
  (2021) Федорова, Лоріна; Рябчук, Анастасія
  Статтю присвячено досвіду активістів та активісток пам’яткоохоронного руху. Концептуалі­зовано поняття пам’яткоохоронного руху; визначено мету, принципи та напрями діяльності акти­вістів(­ок) пам’яткоохоронного руху, а також перешкоди на їхньому шляху. Діяльність активіс­тів(­ок) класифіковано за впливом (згори­вниз або знизу­вгору), за типом історичних пам’яток, які активістські групи прагнуть захистити (класичну архітектуру, модерну (радянську) або малі архі­тектурні форми), за територіальним масштабом (локальним, місцевим та регіональним) і за ак­тивностями в межах своєї діяльності (культурно­мистецькі, політичні, медійно­просвітницькі, робота з громадою та ін.). Виокремлено такі перешкоди діяльності, як фрагментація, реактив­ність, пришвидшена інституціоналізація низових ініціатив та кооптація. Водночас активісти(­ки) руху визнають свою впливовість через створення публічного резонансу, наявність широкої бази підтримки пасивних союзників, наявність інституційного досвіду в активізмі, а також через зла­годжену внутрішню організаційну діяльність.
 • Item
  Особливості якісного інтерв'ю з людьми, які вживають ін'єкційні наркотики
  (2021) Артикуца, Сергій; Прохорова, Анна
  Статтю присвячено особливостям використання якісних методів, зокрема якісних інтерв’ю, для дослідження людей, що вживають ін’єкційні наркотики. Автори розкривають такі питання: переваги якісних методів у дослідженнях споживачів ін’єкційних наркотиків, специфіка організації та проведення якісного інтерв’ю зі споживачами ін’єкційних наркотиків. Виокремлено основні особ­ливості використання якісного інтерв’ю на всіх етапах дослідження: створення інструментарію, підготовка до інтерв’ю, проведення інтерв’ю та аналіз отриманих результатів. Метою цієї статті є створення переліку вказівок, своєрідної інструкції для дослідників у сфері соціальних наук, які збираються використовувати метод якісного інтерв’ю для вивчення специфіч­них категорій чи груп населення, зокрема людей, що вживають ін’єкційні наркотики. Автори наго­лошують на ключових моментах, про які варто пам’ятати і які варто використовувати під час якісних інтерв’ю.