012: Політологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Миротворчість як військова форма прояву зовнішньополітичної активності України
  (1999) Смолянюк, В.
  Стаття присвячена політико-правовим аспектам планування і реалізації Україною військових миротворчих заходів на Європейському континенті і у світі, насамперед - на території колишньої Югославії. Робиться висновок про доцільність продовження Україною її миротворчих зусиль у XXI столітті.
 • Item
  Філософські та суспільно-політичні аспекти реформування освіти в посткомуністичному суспільстві на межі століть
  (1999) Дем'янчук, Олександр
  Перехід від тоталітаризму до демократії означає зміну самої філософи суспільства, реалізацію суспільних інтересів не за рахунок інтересів особистості, а шляхом їх пріоритетного розвитку. В контексті загальносвітових процесів економічної, політичної та соціальної глобалізації, так само як і трансформації інформаційного суспільства у суспільство знань, суттєво підвищується значення освіти для всіх без винятку аспектів національного розвитку. В цій статті проведено порівняльний аналіз діючої нині в Україні парадигми освіти, успадкованої від старої радянської системи, і парадигми освіти майбутнього, спрямованої на підтримку та всебічний розвиток здібностей кожної окремої особистості. Сформульовано нагальні проблеми, від розв'язання яких суттєво залежить реальне реформування системи освіти відповідно до загальних суспільних реформ, та показано можливі шляхи їх вирішення.
 • Item
  Capitalism by democratic design in the Post-Leninist Ukraine: the Failure of the Liberal Transformation Project?
  (1999) Кутуєв, Павло
  The article aims at analyzing the constellation of domestic and international factors thai have led Ukrainian transformation efforts to standstill and produced long-term deteriorating outcomes for all spheres of society and major segments of population. The paper also questions the validity of background assumptions of "transitology " and attempts to evaluate their relevance to the analysis of post-Leninist Ukraine socio-political realities. Research strategy employed in the paper seeks to combine findings of the world system perspective and state-centered approach as well as to invoke classical social and political theory tradition for the analysis of the post-Leninist sociopolitical transformation.
 • Item
  The Post-Soviet Space: Some Elements of Infrastructural Analysis
  (1999) Якушик, Валентин
  An article proposes some theoretical approaches to the analysis of the Post-Soviet countries. Defining common basic infrastructures of these countries, the article deals with pluralistic perspectives of the development of Northern Eurasia within the combined political logic of a "civilised divorce" of nations, and of deepening and widening of natural processes of regional integration.
 • Item
  Проблеми міжнародної та європейської безпеки на порозі XXI століття
  (1999) Могилевська, В.
  Стаття присвячена проблемам формування нової системи міжнародної і європейської безпеки. Подається аналіз сучасної геополітичної ситуації у світі та перспектив її розвитку, її бачення представниками різних наукових шкіл і політиками різної орієнтації, зокрема США, Росії. Розглядається місце і роль України в геополітичпих процесах на порозі XXI століття. Аналізуються рішення Стамбульського саміту 1999 р., його роль у формуванні нової системи європейської безпеки.
 • Item
  Проблема співвідношення наднаціональності та суверенітету в основних концепціях західноєвропейської інтеграції
  (1999) Коноваленко, І.
  У статті розглядаються передумови виникнення та основні засади головних концепцій європейської інтеграції, визначається ступінь їх впливу на реальний перебіг об'єднавчих процесів у Західній Європі та висвітлення тенденцій європейської інтеграції на найближчу перспективу. Обгрунтовується специфічність ЄС як наднаціональної організації та прослідковується співвідношення державного суверенітету із багатовимірною взаємозалежністю країн західноєвропейського регіону.
 • Item
  Принцип соціальної згоди в сучасних суспільствах
  (1999) Кондратюк, Ольга
  Дана стаття висвітлює особливості досягнення соціальної згоди щодо базових цінностей в певному суспільстві та в українському суспільстві зокрема. Розглядаються причини недієвості принципів соціальної згоди для постсучасних і посткомуністичних суспільств.
 • Item
  Витоки і небезпека безвідповідальності посткомуністичної виконавчої влади
  (1999) Павленко, Р.
  Перехід від радянської до пострадянської системи управління відбувся за свідомого рішення прагматичної частини комуністичної номенклатури. Відповідно, основою політичного оісиття стало не становлення партій і розвиток парламентської демократії, а перерозподіл власності та сфер впливу між угрупованнями "партії влади". Це ускладнює запровадження ефективних механізмів відповідальності уряду, адже парламент не має реальних важелів впливу на нього. Намагання виправити ситуацію реалізуються в подальшому ускладненні адміністративної структури, що погіршує умови економічної й політичної діяльності та створює додаткові можливості для корупції. Така ситуація загрожує подальшим зниженням ефективності роботи інститутів держави, отже реформа системи виконавчої влади є нагальною потребою.
 • Item
  Легітимація влади: до формулювання програми соціально-філософського дослідження
  (1999) Рябов, Сергій
  Показані головні тенденції у з'ясуванні сутності суспільної влади та її легітимації. Наголошується необхідність більш широкого, ніж формально-юридичний, підходу до вивчення цих явищ. Формулюються гіпотези, обгрунтування яких може бути результатом дослідження проблем легітимності влади, та методи, які необхідно застосовувати для цього.
 • Item
  Влада та дискурс у соціальній та політичній теорії: дослідницька програма М. Фуко.
  (1999) Вергун, О.
  Стаття присвячена аналізу постструктуралістичної концепції поняття влади. Розглядається проблема влади та громадянського суспільства у працях відомого французького дослідника М.Фуко.
 • Item
  Інтенції політичної реальності в контексті сучасної культури
  (1999) Кисельoв, С.
  У статті розглядаються основи сучасної культури, які автор бачить у світі особистості. Політична реальність має відповідати розвитку сучасного суспільства та бути спрямованою на задоволення насамперед інтересів особистості. Аналіз політики здійснено крізь призму понять "інтерес" та "влада". Автор наполягає, що у сучасних культурних умовах саме індивідуальний інтерес с виразом інтересу всезагального.
 • Item
  До проблеми розуміння предмета політичної теорії
  (1999) Лізунова, О.
  Стаття є намаганням простежити, яким чином і в якому напрямі відбувається зміна філософської парадигми політичної теорії наприкінці XX століття. Стверджується, що у теперішній час змінюється визначення сфери "політичного", відповідно змінюється визначення всіх основних політологічних концептів, що показано на прикладі концепції влади.