020 (1): Спеціальний випуск

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 64
 • Item
  Історіографія дослідження юхнівських пам'яток
  (2002) Каравайко, Д.
  Розглядається стан вивченості юхнівської культури. Подані різні точки зору на генезу культури, її хронологічні рамки та етнічну належність.
 • Item
  Відповідальність виконавчої влади: порівняльно-політологічні аспекти
  (2002) Коваленко, А. А.
  У статті розглядаються основні характеристики і проблеми реалізації принципу політичної відповідальності виконавчої влади в різних політичних системах, а також: фактори, що впливають на характер відповідальності виконавчої влади.
 • Item
  Проблема збереження єдності Української держави: контекст суперечностей у національній ідентичності
  (2002) Палій, Г.
  У статті порушується проблема формування національної ідентичності українського суспільства, розглядаються суперечності цього процесу та сучасного стану національної ідентичності. Для дослідження найбільш виразних розбіжностей у національній ідентичності застосовано ключові чинники самоідентифікації громадян України. Проблему єдності національної ідентичності розглянуто під кутом зору необхідності формування життєздатної Української держави, збереження цілісності держави і суспільства.
 • Item
  Засоби формування нового типу особистості у тоталітарному суспільстві
  (2002) Чабанна, Маргарита
  Тоталітаризм як особливий суспільно-політичний феномен для ефективного управління суспільством потребує формування відповідного типу особистості, якій притаманні пасивність, несхильність до критичного мислення, відчуженість та безвідповідальність. У статті розглянуто вплив тоталітарних режимів на поведінку, спосіб мислення та ціннісні орієнтації громадян, який здійснюється за допомогою використання міфологізованої версії державної ідеології, що виступає в ролі нового можливого світогляду.
 • Item
  Культурологія політики як складова сучасної політології
  (2002) Соломін, О.
  Статтю присвячено специфікації культурології політики. Автор характеризує предмет, дослідницький інструментарій (поняття, методи) та функції цієї наукової дисципліни. Наголошується на необхідності виокремлювати культурологію політики як важливу складову сучасної політології.
 • Item
  До проблеми визначення поняття "громадянське суспільство"
  (2002) Рябов, Сергій
  Статтю присвячено проблемі відсутності однозначного дефініювання поняття «громадянське суспільство» в науково-публіцистичному дискурсі України. Піддаючи критичному аналізові найбільш поширені визначення, автор пропонує можливий напрям для розробки комплексного визначення поняття «громадянське суспільство». Його основою повинні стати суттєві ознаки, притаманні всім практичним та історичним моделям громадянського суспільства.
 • Item
  Інформаційно-психологічне підґрунтя політичних технологій
  (2002) Прохоров, А.
  У статті висвітлюються причини розквіту політичних технологій за кілька останніх десятиріч, а також; пояснюються причини їхньої ефективності. Розглядаються інформаційні чинники, а саме — особливості функціонування інформації у сучасному суспільстві. Розповідається про деякі аспекти людської психіки, які обумовлюють значну впливовість технологій. У підсумку робиться висновок про наслідки їхнього застосування для стану демократії.
 • Item
  Державне регулювання напрямів соціального захисту населення (на досвіді Миколаївської облдержадміністрації)
  (2002) Москаленко, В.
  У статті розглядаються основні тенденції розвитку, завдання соціального захисту в Україні. Особливу увагу приділено проблемам формування структури соціального захисту державними органами (цей процес простежений на прикладі Миколаївської облдержадміністрації).
 • Item
  Принципи інформаційного заміщення як запорука успішної стратегії на виборах
  (2002) Мороз, В.
  Статтю присвячено з 'ясуванню нових значень і смислу змагань у політиці. Автор доводить, що сьогоднішні виборці підпадають під вплив не відкрито висловлюваних переконань, а постають жертвами стратегії маніпулювання. Одним із найчастіше застосовуваних засобів таких політичних стратегій є інформаційне заміщення.
 • Item
  До проблеми реформування ісламської держави
  (2002) Кушніренко, Володимир
  У роботі розглядаються проблеми пошуку шляхів реформування ісламської держави, проаналізовано природу, тенденції та історичний розвиток можливих реформ у контексті модернізації ісламської політико-правової системи.
 • Item
  Civil society in East Central Europe: between theoretical conceptualisation and historical contextualisation
  (2002) Klymenko, O.
  This essay offers an analysis of arguments by Ernest Gellner, Jeno Szucz and George Shopflin. Considering civil society as a historical phenomenon, these authors attempt to clarify its essence by tracing the emergence of civil society in Western Europe, and then by employing comparative method, to explain its 'weakness' (or even its failure 'to emerge') in East Central Europe. The essay questions the efficiency of this type of analysis for understanding the phenomenon of civil society. It argues that the inefficiency of macro- and meso-scale analysis of civil society calls for a micro-scale reconsideration and a greater historical contextualisation of sociological and theoretical enquiries, and for a more informed dialogue between history and theory of civil society.
 • Item
  Політичні орієнтації молоді України: стан і тенденції
  (2002) Іванов, Микола
  В основу даної роботи покладено результати дослідження політичної активності студентської молоді в м. Миколаєві, проведене місцевою Асоціацією молодих політологів у 2000-2001 роках. Автор має наметі показати суперечності у ставленні молоді до перебігу політич них процесів. На думку автора, нині рівень політичної заангажованості студентської молоді не відповідає традиційним уявленням про її пасивну роль у суспільно-політичному житті. За умов активізації громадського життя в майбутньому рівень молодіжної активності в полі тиці, на думку автора, зростатиме.
 • Item
  Парламентські вибори 2002 року у світлі теорії синергетики
  (2002) Герасимчук, С.; Костиріна, В.
  У статті зроблено спробу із застосуванням синергетичної методології та аналізу формальних та неформальних джерел визначити ймовірність змін в українській державній системі в результаті виборів 2002 року З'ясовано, що в результаті даних виборів принципова зміна державної політики та напряму розвитку державної системи є малоймовірною.
 • Item
  Нейролінгвістичне програмування в політичній рекламі
  (2002) Біденко, А.
  Статтю присвячено деміфологізації психотехніки нейролінгвістичного програмування.
 • Item
  Напрямки досліджень історичної географії Галицько-Волинського князівства
  (2002) Гудима, Ю.
  У статті висвітлені різні погляди на дослідження в галузі історичної географії Галицько-Волинського князівства, які базуються на матеріалах праць сучасних науковців, що є цінними для роботи у цій сфері. Визначені напрямки історичних досліджень є перспективними щодо подальшого вивчення структури географічного середовища регіону у Середньовіччі.
 • Item
  Проблеми та перспективи взаємодії центрального та регіонального університетів комплексу "Києво-Могилянська академія"
  (2002) Мєщанінов, О.
  Висвітлюється проблема координації взаємодії центрального університету з його регіональним структурним підрозділом. Проаналізовано нерівномірність економічного та освітнього розвитку регіонів. Цим обґрунтована теза, що єдиний освітній простір країни скоріше віртуальна ніж: реальна категорія.
 • Item
  Історія Ірландії в українській історіографії
  (2002) Гончарук, Олена
  У статті аналізується дослідження історії Ірландії українськими істориками, а також висвітлюється маловідомий порівняльний аспект історії Ірландії і України у працях істориків першої половини XX cт.
 • Item
  Виникнення англійських університетів: передумови та причини
  (2002) Галілейська, О.
  Статтю присвячено дослідженню загальних соціальних умов, які вплинули на виникнення університетів спочатку як асоціацій, подібних до численних корпорацій того часу, а далі як своєрідних, унікальних інституцій. У статті також розглянуто наслідування університетами освітніх традицій церковних шкіл, які часто ставали базою майбутніх університетів; розглядаються питання виникнення та офіційного визнання університетів, а також: привілеї та дотації, які надавалися при заснуванні університетів та у період їх становлення.
 • Item
  Українське питання в польсько-чехословацьких переговорах напередодні конференції в Генуї 1922 р.
  (2002) Бетлій, Олена
  На основі польських та українських архівних матеріалів, історичної літератури у статті вперше в українській історіографії розглядається питання польсько-чехословацьких переговорів напередодні конференції в Генуї 1922 р. і досліджується роль, яку відіграв у них український чинник.
 • Item
  Благодійні товариства м. Миколаєва наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття
  (2002) Кульчицька, О.
  Наприкінці XIX— на початку XX ст. активна громадська позиція членів благодійних товариств дозволила змінити життя багатьох мешканців Миколаєва на краще, сприяла їх соціальному захисту. Тому досвід благодійних товариств відповідного періоду може стати корисним для сучасних організацій подібного типу.