Мезенхімальні стовбурові клітини та клітини/попередники кісткового мозку щурів в умовах хронічної дії іонізуючої радіації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Руссу, Ірина
Родіонова, Н.
Білько, Денис
Білько, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
При дії іонізуючого випромінювання на кровотворну систему ступінь її ураження визначається не лише радіочутливістю гемопоетичних стовбурових клітин, а й радіаційно-індукованими змінами у функціонуванні мікрооточення, зокрема, мезенхімальних стовбурових клітин як його складових. Мета роботи: визначити особливості функціонування мезенхімальних стовбурових клітин та клітин-попередників кісткового мозку щурів в умовах довготривалої дії іонізуючої радіації внаслідок інкорпорації 90Sr. Матеріали і методи. Було використано модель внутрішнього опромінення радіонуклідом 90Sr щурів Вістар та здійснено культивування in vitro мезенхімальних клітин їхнього кісткового мозку. Визначали показники ефективності колонієутворення у культурі in vitro та здатність цих клітин формувати фідерний шар і підтримувати кровотворні клітини кісткового мозку щурів у культурі дифузійних камер in vitro. Результати та висновки. З’ясовано, що хронічна дія інкорпорованого радіонукліду 90Sr зумовлювала суттєве зменшення у порівнянні з контролем проліферативної активності мезенхімальних стовбурових клітин, а також пригнічення здатності сформованих ними фідерних шарів до довготривалої підтримки процесів гемопоезу in vitro. Отже, мезенхімальні стовбурові клітини кісткового мозку та їхні найближчі нащадки - клітини-попередники при дії іонізуючої радіації характеризувались доволі високою радіочутливістю, що проявлялось у суттєвому зниженні внаслідок опромінення їхньої функціональної активності у культурі in vitro порівняно з контролем.
Under the influence of ionizing radiation on hematopoietic system, the level of its injury is determined not only by the radiosensitivity of hematopoietic stem cells, but also by radiation&induced changes in microenvironment functioning, in particular, mesenchymal stem cells as its components. Objective: to define functioning characteristics of mesenchymal stem and progenitor cells of rats’ bone marrow under prolonged action of ionizing radiation as a result of 90Sr incorporation. Materials and methods. We applied the model of Wistar rats’ internal irradiation with 90Sr radionuclide and per& formed the in vitro cultivation of their bone marrow mesenchymal cells. Colony&forming efficiency in the in vitro cell culture was determined, as well as the possibility of these cells to form feeder layers and to support rat bone mar& row hematopoietic cells in the culture of diffusion chambers in vitro. Results and conclusions. We established that chronic action of incorporated 90Sr radionuclide induced considerable decrease in proliferative activity of mesenchymal stem cells comparing to control, as well as the inhibition of the capability to prolonged support of hematopoietic processes in vitro by their feeder layers. Thus, bone marrow mesenchymal stem cells and their closest progeny - progenitor cells were characterized by rather high radiosensitivity under the influence of ionizing radiation, which was revealed in considerable decline of their functional activity in cell culture in vitro comparing to control indices as a result of irradiation.
Description
Keywords
мезенхімальні клітини, кістковий мозок, стовбурові та клітини-попередники, іонізуюча радіація, стронцій-90, культура клітин in vitro, стаття, mesenchymal cells, bone marrow, stem and progenitor cells, ionizing radiation, Strontium-90, cell culture in vitro
Citation
Мезенхімальні стовбурові клітини та клітини/попередники кісткового мозку щурів в умовах хронічної дії іонізуючої радіації / І. З. Руссу, Н. К. Родіонова, Д. І. Білько, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. - 2017. - Вип. 22. - С. 224-230.