Відносини відчуження як пастка на шляху реалізації творчого потенціалу людини

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Артьомова, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Феномен відчуження є атрибутом громадського розвитку. Наростання процесів відчуження в економічно розвинених країнах протягом ХХ ст. послідовно відображали представники філософсько-соціологічної думки. В інформаційно-мережевій економіці відносини громадського відчуження набувають нових форм, створюють ряд глобальних викликів і загроз для сталого соціально-економічного розвитку. Це веде до звуження ступенів фізичної і моральної свободи особистості, перешкоджає адекватному осмисленню глибинних трансформацій суспільного буття, що не не дозволяє людині усвідомити свою історичну місію. Подолання відносин відчуження як пастки на шляху реалізації творчого потенціалу особистості є актуальною проблемою громадянського суспільства на всіх його рівнях.
Феномен отчуждения является атрибутом общественного развития. Нарастание процессов отчуждения в экономически развитых странах в течение ХХ ст. последовательно отображали представители философско-социологической мысли. В информационно-сетевой экономике отношения общественного отчуждения приобретают новые формы, создают ряд глобальных вызовов и угроз для устойчивого социально-экономического развития. Это ведет к сужению ступеней физической и моральной свободы личности, препятствует адекватному осмыслению глубинных трансформаций общественного бытия, не позволяет человеку осознать свою историческую миссию. Преодоление отношений отчуждения как ловушки на пути реализации творческого потенциалаличности является актуальной проблемой гражданского общества на всех его уровнях.
The phenomenon of alienation is an attribute of social development. The growth of alienation processes in economically developed countries during the twentieth century was consistently reflected by representatives of philosophical and sociological thought.In the information network economy, social alienationrelations acquire new forms and create a series of global challengesand threats to sustainable socio-economic development.This leads to a narrowing of the levels of physical and moral freedom of the individual, prevents an adequate understanding of the deep transformations of social life, does not allow a person to realize his historical mission. Overcoming alienation relations as a trap on the way to realizing the creative potential of an individual is an urgent problem of civil society at all its levels.
Description
Keywords
відносини суспільного відчуження, загрози для реалізації творчого потенціалу, історична місія особистості, перспективи сталого соціально-економічного розвитку, матеріали конференції, отношения общественного отчуждения, угрозы для реализации творческого потенциала, историческая миссия личности, перспективы устойчивого социально-экономического развития, relations of social alienation, threats to the realization of creativity, the historical mission of the personality, prospects for sustainable socio-economic development
Citation
Артьомова Т. І. Відносини відчуження як пастка на шляху реалізації творчого потенціалу людини / Артьомова Т. І. // Підтримка та супровід обдарованих учнів в сучасному інформаційноосвітньому просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 27 жовтня 2020 р.) / Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди [та ін.]. - Київ : [Інститут обдарованої дитини НАПН України], 2020. - С. 53-61.