Рукописні документи про чорноморський вектор дипломатичної діяльності гетьмана Богдана Хмельницького

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дослідження писемних джерел стосовно дипломатичної діяльності гетьмана Б. Хмельницького, зокрема османсько- турецьких рукописних документів, є необхідним з метою отримання нових відомостей для підтвердження факту посилення міждержавних відносин Української козацької держави з Османською імперією. Важливе значення чорноморського вектора зовнішньої політики названого гетьмана було зумовлене необхідністю українського народу заручитися підтримкою у його визвольній боротьбі проти своїх ворогів. Аналізуються причини посилення ролі зазначеного напрямку в зовнішньополітичній діяльності гетьмана Б. Хмельницького. Зокрема, на цю проблему свого часу звертали увагу у своїх наукових працях такі відомі українські історики, як Михайло Грушевський, Омелян Пріцак і Ярослав Дашкевич, котрі значну увагу приділили конкретному вивченню окремих аспектів дипломатичної діяльності козацько-гетьманської України стосовно Кримського ханства та Високої Порти в середині XVII ст. Для поглибленого розгляду проблеми, порушеної у цій роботі, також важливими є відомості, отримані нами з оригінального рукописного документа - "Листа- наказу від турецького султана Мехмеда IV до козацького гетьмана Богдана Хмельницького", який зберігається у Кам'янець-Подільському державному історичному музеї-заповіднику України й був уперше залучений до наукового обігу. У цьому листі гетьман говорить про вірну дружбу із султаном та про службу тому.
Making studies of written sources relating to the diplomatic activities of Hetman Bohdan Khmelnytsky, and particularly the Turkish-Ottoman written documents (manuscripts), is required to obtain new data, so as to confirm the fact of the interstate relations of the Ukrainian Cossack State with the Ottoman Empire to have been rising. Moreover, an important meaning of the Black-Sea vector of the foreign policy of the said Hetman was accounted forf by the needs for the Ukrainian people to get sure of a support in its liberation struggle against its enemies. There have been analysed the causes of strengthening the role of the above said trend in the foreign political activities of B. Khmelnytsky. By the way, this problem in due time was paid attention to in academic studies of such famous Ukrainian historians, as Mykhailo Hrushevsky, Omelian Pritsak and Yaroslav Dashkevych, who concentrated mainly in studying separate aspect of the diplomatic activities of the Cossack-Hetmanic Ukraine in regard of the Crimean Khanate and Higher Porte in the middle of the 17th century. For a more detailed consideration of the problem touched in the given study there are also of importance the data, we have obtained from the original chronical manuscript "An order-letter from the Turkish Sultan Mehmed IV to the Cossack Hetman B. Khmelnytsky" that is kept in Kamyanets-Podilsky State-owned Ukraine's Historical Museum-Archive, and which was firstly involved in an academic circulation. In this letter the Hetman speaks of his devoted friendship with the Sultan and of his loyal servicing to the latter one.
Description
Keywords
рукопис, дипломатія, султан, гетьман, угода, кафтан, Чорне море, стаття, manuscript, diplomacy, sultan, hetman, agreement, kaftan, Black Sea
Citation
Туранли Ф. Рукописні документи про чорноморський вектор дипломатичної діяльності гетьмана Богдана Хмельницького / Ф. Туранли // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Історія. - 2019. - Вип. 1(140). - С. 61-68.