Особливості регулювання діяльності ЗМІ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Сабура, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено умови, в яких функціонують засоби масової інформації на території так званих "ДНР" та "ЛНР". Головну увагу приділено аналізу створеної окупаційними адміністраціями "законодавчої" бази, покликаної регулювати діяльність медійної сфери. Окремо розглянуто ключові регуляційні "закони" "Про засоби масової інформації" обох псевдодержавних утворень з необхідними екскурсами до "конституцій" та інших документів "народних республік". Серед останніх, зокрема, "закони" "Про правовий режим воєнного стану", "Про особливі правові режими", постанова "Ради Міністрів" "ЛНР" "Про обмеження телевізійного мовлення деяких телеканалів на території Луганської Народної Республіки" та інші "нормативно-правові акти". З’ясовано також роль у впливі на діяльність "ЗМІ", яку приписують окремим інституціям окупаційних адміністрацій. Серед них виокремлено повноваження "Міністерства зв’язку та масових комунікацій ЛНР" та "Міністерства інформації ДНР" як органів, відповідальних за реалізацію політики "республік" у сфері масової інформації. Окрім цього, з’ясовано повноваження у цій сфері "урядів", "парламентів", "голів" та інших "міністерств" двох невизнаних утворень. Результати дослідження показують, що "законодавство" "ДНР" та "ЛНР" у галузі масової інформації, на перший погляд, є демократичним, оскільки "конституції" та головні регуляційні "закони" декларують свободу слова, права на отримання та поширення інформації, заборону цензури тощо. Проте на практиці робота редакцій ЗМІ та окремих журналістів не є самостійною, доступ до інформації є обмеженим, особливо якщо відомості стосуються діяльності адміністрацій "ДНР" та "ЛНР". Також положення окремих "нормативно-правових актів" створюють умови для обмежень у діяльності медіа, зокрема унеможливлюють критику окупаційної влади та забороняють діяльність українських та інших нелояльних до окупаційної влади ЗМІ.
Conditions of the functioning of mass media in the territory of the so-called “DNR” and “LNR” are the main object of research of this article. The primary attention was paid to the analysis of the “legislative” base created by the occupation administrations, designed to regulate the activities in the media sphere. The key regulatory “laws” on the media of both pseudo-state entities with the necessary excursions to the “constitutions” and other documents of the “people’s republicswere considered separately. For instance, “laws” “On the legal regime of martial law”, “On special legal regimes”, “resolution” of the “Council of Ministers” “LNR” “On restrictions on television broadcasting of certain TV channels in the Luhansk People’s Republic”, and other “regulations” were discussed in this article. The influence of some institutions of the occupation administrations on the activities of the “media” was also analyzed. Moreover, the author carefully distinguished the powers of the “Ministry of Communications and Mass Media of the LNR” and the “Ministry of Information of the DNR” as bodies responsible for implementing the policy of “republics” in the field of mass media. Also, the author clarified the powers in this area of “governments”, “parliaments”, “chiefs”, and other “ministries” of two unrecognized entities. The results of the study show that the “legislation” of the “DNR” and the “LNR” in the field of mass media pretend to be democratic in form, since “constitutions” and major regulatory “laws” declare freedom of speech, the right to receive and disseminate information, prohibit censorship and more. However, in practice, the work of media outlets and individual journalists are not independent since access to information is limited, especially if the information relates to the activities of the administrations of the “DNR” and “LNR”. Also, the provisions of specific “regulations” create conditions for restrictions on the activities of the media, in particular, prevent criticism of the occupying administrations and prohibit the activities of Ukrainian and other media that are disloyal to the occupying regimes.
Description
Keywords
регуляція інформаційної сфери, ДНР, ЛНР, свобода слова, цензура ЗМІ, стаття, regulation of the information sphere, DNR, LNR, freedom of speech, media censorship
Citation
Сабура О. І. Особливості регулювання діяльності ЗМІ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей / Сабура О. І. // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. - 2020. - Т. 31, № 2, ч. 4. - С. 216-221. - https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.2-4/33