Міфопоетика як культурний топос та культурологічний метод

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Демчук, Руслана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета дослідження. Стаття присвячена міфопоетиці як способу конкретизації та оприлюднення міфу. Методологія. Концепт "міфопоетика" аналізується у контексті дискурсу та методології культури. У дослідженні використано аналітико-порівняльний (у тлумаченні феномена та форм репрезентації міфу), типологічний (для виявлення спільного та відмінного у міфологічних формах та практиках) методи. Метод моделювання застосовано у сфері актуалізації міфологічного, а метод теоретичного узагальнення - для підведення підсумків дослідження. Наукова новизна полягає у дослідженні різноманітних ракурсів термінологічного поняття "міфопоетика" та розширенні сфери його застосування, зокрема у візуальній і політичній культурі. Висновки. Міфопоетика - специфічний культурний топос, творча система та метафорична конструкція, властива всім сферам/формам культури. Міфопоетика є легітимним культурологічним терміном та методом (як інтертекстуальним, так і контекстуальним), що впорядковує дійсність та освоює культурні епохи з метою дослідження їх рецепції, трансформації та розвитку, аналізує їх функції у створенні цілісної картини світу, репрезентованої у текстах, символах, образах - вербальних, пластичних, візуальних.
Purpose of the work. The article concentrates on mythopoetics as a way to concretize myth and make it public. Methodology. There are analytical and comparative methods (in interpretation of phenomenon and forms of representation of myth) as well as typological one (to detect common and distinctive features of mythological forms and practices). Simulation method is applied in the field of actualization of mythological, also, the method of theoretical generalization - to sum up the conclusions of the research. The concept of "mythopoetics" is analyzed through the context of discourse and methodology of culture. The scientific novelty lies in research of multiple angles of the terminological definition of mythopoetics and widening the sphere of its use, in visual and political culture in particular. Conclusion. Mythopoetics is a specific cultural topos and creative system and metaphorical construction, which is inherent to any field/form of culture. The same way mythopoetics is legitimate method and term of cultural studies (intertextual as well as textual), which puts reality in order and masters cultural epochs to explore their reception, transformation and development as well as analyses their functions in creating of holistic world image displayed in texts, symbols and images: verbal, plastic, and visual.
Description
Keywords
міф, міфопоетика, топос, метод, культура, стаття, myth, mythopoetics, topos, method, culture
Citation
Демчук Р. Міфопоетика як культурний топос та культурологічний метод / Р. В. Демчук // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / гол. ред. В. Д. Шульгіна. - Київ : Міленіум, 2017. - № 3. - С. 48-52.