Націєтворчий процес у координатах соцієтальної кризи в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Суший, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Пропонована стаття є продовженням серії авторських публікацій, присвячених проблемі українського націєтворення, в яких, зокрема, було здійснено ретроспективний аналіз та систематизовано консолідаційно-деконсолідаційні параметри національно-державного розвитку України, виокремлено комплекс чинників (чинники соціальної поляризації, чинники деструктивної / негативної консолідації), що перешкоджають загальнонаціональному єднанню та примиренню українського соціуму в умовах нової соціальної реальності. Мета дослідження, результати якого представлено в статті, полягала в тому, щоб структурувати консолідаційно- деконсолідаційні параметри національно-державного розвитку України в кількох залежних системах координат та показати, що в сукупності вони відтворюють складну (багатофакторну), суперечливу (різновекторну) та динамічну архітектоніку соцієтальної кризи в Україні, якою, зі свого боку, пояснюється діалектика консолідаційності та конфронтаційності українського націєтворення. Описано системи координат, що оприянлюють зрізи соцієтальної кризи, а саме: системні координати, унаявлені кризою основних сфер соціальної системи (політико-правової, економічної, соціальної, культурної); структурні координати, де полюсами є криза інституцій, криза інтересів та цілей, криза цінностей, криза ідентичностей; темпоральні координати, що відтворюють кризові цикли національно-державного розвитку України; соціально-психологічні координати, що дають змогу розглянути проблему кризової (масової) свідомості на рівні соціально-психологічних феноменів (за домінуючим типом соціальних переживань та формами соціально-психологічного мислення). Кожен з перелічених кризових зрізів характеризує цілком конкретний аспект соцієтальної кризи, який можна розглядати як у відносній автономності, так і в щільній взаємозалежності з іншими її аспектами. У своєму поєднанні в кожному новому зрізі компоненти соцієтальної кризи відтворюють її нову якість (ефект синергії). У сукупності вони формують складну (багатофакторну), суперечливу (різновекторну) та динамічну архітектоніку соцієтальної кризи в Україні, де кожне явище (компонент її структури) можна розглядати і як причину, і як наслідок конфліктно-конфронтаційних тенденцій національно-державного розвитку України. Багатофакторна модель соцієтальної кризи в Україні структурується низкою похідних моделей, що відображають її кризові зрізи у відповідних системах координат, як-от: контурна двовимірна модель соцієтальної кризи (системно-структурні координати); циклічна модель соцієтальної кризи (темпоральні координати); соціально-психологічна модель соцієтальної кризи (соціально-психологічні координати).
This article is a continuation of a series of publications, in which it is particularly carried out a retrospective analysis and systematized the consolidation-confrontational parameters of national-state development of Ukraine, singled out the complex of factors (factors of social polarization, factors of destructive/negative consolidation), which hinder the national unity and reconciliation of Ukrainian society in the conditions of a new social reality. The aim of the research, the results of which are presented in this article, is to structure the consolidation-deconsolidation parameters of the national and state development of Ukraine within the several dependent coordinate systems, and to explain that all of them together reproduce the complex (multifactor), contradictory (multi-vector), and dynamic architectonics of the societal crisis in Ukraine. This crisis, from its side, explains the dialectic of consolidation and confrontation in the Ukrainian nation-building. There are described the coordinate systems which correspond the indicators of societal crisis, and which particularly are the system coordinates which are reflected by the crisis of the main areas of social system (politico-legal, economic, social, cultural, etc.); the structural coordinates with such poles as institutional crisis, interests and goals crisis, values crisis, identity crisis; the temporal coordinates which reflect the crisis cycles of the national-state development of Ukraine; the socio-psychological coordinates which allow to consider the problem of crisis (mass) consciousness at the level of sociopsychological phenomena (by the dominant type of social experiences and forms of sociopsychological thinking). Each of the crisis levels characterizes quite specific aspects of the societal crisis which could be considered both in relative autonomy as well as in tight interdependence with its other aspects. By each new indicator, the components of the societal crisis by their combination reproduce new crisis quality (synergy effect). Together the components form a complex (multifactor), contradictory (multi-vector), and dynamic architectonics of the societal crisis in Ukraine, where each phenomenon (its structural component) can be considered both as a cause and as a result of the conflict-confrontational tendencies in the national-state development of Ukraine. The multifactor model of the societal crisis in Ukraine is structured as series of derivative models which recreate its crisis indicators in the corresponding coordinate systems, such as contour two-dimensional model of societal crisis (system-structural coordinates); cyclic model of societal crisis (temporal coordinates); socio-psychological model of societal crisis (socio-psychological coordinates).
Description
Keywords
Україна, криза, соцієтальна криза, націєтворення, державотворення, національна консолідація, стаття, Ukraine, crisis, societal crisis, nation-bulding, state-bulding, national consolidation
Citation
Суший О. В. Націєтворчий процес у координатах соцієтальної кризи в Україні / Суший Олена Володимирівна // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / гол. ред. В. О. Климчук ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. - Київ : Талком, 2019. - Вип. 43 (46). - С. 7-19.