Tendencies of mortality and life expectancy in Ukraine before the Russian full scale military invasion

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Kurylo, Iryna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The ambivalence of mortality and life expectancy dynamics in Ukraine is a significant and complex demographic problem. Our aim is to examine the last tendencies of mortality and life expectancy, analyse the level and dynamics of mortality by major causes of death before the Russian military invasion of Ukraine. This analysis constitutes a base for the further comparative estimation of demographic losses due to the war. Trends of sex- and age-specific mortality are considered. Specific characteristics of mortality in urban and rural settlements are analysed. We use the following methods: demographic rates, standardized death rates (European standard population), life tables, decomposition method, descriptive statistics, graphic method. Our findings suggest that following a period of growth in life expectancy (2009-2013) a period of fluctuation and stagnation (2014-2019) has started in Ukraine under the influence of political-military and economic factors. Beginning with 2020, life expectancy was additionally influenced by COVID-19. Non-communicable diseases are among significant contributors to premature adult mortality in Ukraine. However, the excessive share of deaths (especially among men) is also related to external causes. The dynamics of mortality from cardiovascular diseases show a general trend of decline over the past fifteen years, however with fluctuations in the latest years. A deterioration has already taken place in 2020. There is a slight decrease in cancer mortality over the past fifteen years. The reduction in death rate from external causes in Ukraine over this period was significant. The standardized death rate from digestive diseases has increased with COVID-19 having played a leading role in the unfavourable changes of life expectancy over the past two years.
Description
Ambiguitatea dinamicii mortalității și speranței de viață în Ucraina este una dintre cele mai semnificative și complexe probleme demografice ale țării. Scopul nostru este de a studia cele mai recente tendințe în ceea ce privește mortalitatea și speranța de viață, de a analiza nivelul și dinamica mortalității în contextul principalelor cauze de deces înainte de invazia militară a Rusiei în Ucraina. O astfel de analiză va constitui baza pentru evaluarea comparativă ulterioară a pierderilor demografice ca urmare a războiului. În lucrare au fost analizate tendințele mortalității pe vârste și sexe, caracteristicile mortalității în zonele urbane și rurale. Au fost utilizate următoarele metode și date: indicatori demografici, rate standardizate de mortalitate (conform standardului european), tabele de mortalitate, metoda de decompoziție, statistica descriptivă, metoda grafică. Rezultatele obținute denotă că în Ucraina, după o perioadă de creștere certă a speranței de viață (2009-2013), a început o perioadă de creștere lentă a acesteia, urmată de fluctuații și stagnare (2014-2019) determinată de factori militaro-politici și economici. Începând din 2020, speranța de viață a fost afectată într-o măsură și mai mare de COVID-19. Cea mai semnificativă ”contribuție” la mortalitatea prematură a populației adulte din Ucraina o au bolile cronice netransmisibile. Dar proporția excesivă a deceselor (în special în rândul bărbaților) este asociată și cu cauze externe. Dinamica mortalității din cauza afecțiunilor cardiovasculare arată, în general, o diminuare a acesteia în ultimii cincisprezece ani, dar cu fluctuații în ultimii ani. O agravare evidentă a situației a avut loc în 2020. În ultimii cincisprezece ani se observă, de asemenea, o scădere ușoară a mortalității din cauza cancerului. Scăderea mortalității din cauze externe în Ucraina în această perioadă a fost semnificativă. Rata standardizată a mortalității cauzată de boli ale tractului digestiv a crescut în această perioadă. COVID-19 a jucat un rol esențial în schimbările negative în ce privește speranța de viață în ultimii doi ani.
Неоднозначность динамики смертности и продолжительности жизни– одна из наиболее значимых и сложных демографических проблем Украины. Наша цель - изучить последние тенденции смертности и продолжительности жизни, проанализировать уровень и динамику смертности по основным причинам смерти до военного вторжения России в Украину. Такой анализ станет основой для дальнейшей сравнительной оценки демографических потерь в результате войны. В работе рассмотрены тенденции возрастно-половой смертности. Анализируются особенности смертности в городских и сельских населенных пунктах. Были использованы следующие методы: демографические показатели, стандартизированные коэффициенты смертности (по европейскому стандарту), таблицы смертности, метод декомпозиции, описательная статистика, графический метод. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в Украине, после периода безусловного роста продолжительности жизни (2009-2013 гг.), под влиянием военно-политических и экономических факторов, начался период медленного ее увеличения, с последующими колебаниями и стагнацией (2014-2019 гг.). Начиная с 2020 года на продолжительность жизни дополнительное влияние оказал COVID-19. Наиболее «значительный вклад» в преждевременную смертность взрослого населения в Украине вносят хронические неинфекционные заболевания. Однако, чрезмерная доля смертей (особенно среди мужчин) связана и с внешними причинами. Динамика смертности от сердечно-сосудистых заболеваний показывает в целом ее снижение за последние пятнадцать лет, но с колебаниями в последние годы. Явное ухудшение произошло в 2020 году. За последние пятнадцать лет наблюдается также небольшое снижение смертности от рака. Уменьшение смертности по внешним причинам в Украине за этот период было значительным. Стандартизированный коэффициент смертности от болезней органов пищеварения за этот период увеличился. В свою очередь, ведущую роль в неблагоприятных изменениях продолжительности жизни за последние два года сыграл COVID-19.
Keywords
life expectancy, premature mortality, standardized death rate, major groups of causes of death, cardiovascular disease, cancer, external causes of death, аrticle, speranța de viață, mortalitate prematură, rata standardizată a mortalității, principalele grupe de cauze de deces, boli cardiovasculare, boli oncologice, cauze externe de deces, ожидаемая продолжительность жизни, преждевременная смертность, стандартизованный коэффициент смертности, основные группы причин смерти, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, внешние причины смерти
Citation
Kurylo I. Tendencies of mortality and life expectancy in Ukraine before the Russian full scale military invasion / Kurylo Iryna // Economy and Sociology. - 2022. - No. 1. - P. 58-71. - https://doi.org/10.36004/nier.es.2022.1-06