Creative staff as a factor of the enterprise's success

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Ivanova, Nataliia
Kucherenko, D.
Kuznetsova, Tetyana
Rasulova, A.
Salimon, O.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Changes in the economic, technological, social and demographic situation in recent years have caused a number of new phenomena at all levels of economic activity. These include increasing the availability of information and the speed of exchange; changes in the structure and nature of consumption of goods and services; increasing the rate of change in the economy and its discrete nature; increasing competition. At present, it is not enough for companies to provide quality products and services in order to be successful in their field, as the number of similar products and services on the market is growing every year. Therefore, the creation of unique products and making effective extraordinary creative decisions come to the fore. Analysis of the experience of the most successful companies revealed key factors in their success. This promotes the development of the creative abilities of staff; creating a highly productive work environment; involvement of the most talented and creative managers; providing processes, methods and funding to support creative initiatives. In other words, we are talking about the formation and development of creative staff. To confirm the impact of staff creativity on entrepreneurship, the authors analyzed global indices of creativity and entrepreneurship. The analysis allowed us to conclude that there is a significant link between creativity and entrepreneurship. Thus, it can be argued that creativity is an important component of successful entrepreneurship. This means that the more creative the company and its potential, ie the more the team is able to think creatively and create creative ideas, the more innovative products and services the team can provide, and the greater the success of the company. Research shows that Ukrainian companies employ people who have great intellectual potential, and who are able to generate creative ideas and turn them into innovations. However, there is a number of reasons why employees cannot realize this potential and convert creative ideas into innovation. These reasons include both objective and subjective. Objective reasons are the lack of funds and the weak mechanism for implementing new ideas in the activities of enterprises, low employment, the outflow of the most qualified personnel abroad. Subjective reasons include the following: the adherence of managers to management methods that were formed in a team economy; weak motivation of work behavior; fear of changing the usual way of working; unwillingness to make efforts for additional training. Thus, the issue of forming and stimulating the development of creative thinking of the staff of domestic enterprises and organizations is extremely important.
Зміна економічної, технологічної, соціальної та демографічної ситуації за останні роки викликала низку нових явищ на всіх рівнях економічної діяльності. До них належать збільшення доступності інформації та швидкості обміну; зміни в структурі та характері споживання товарів і послуг; зростання швидкості змін в економіці та його дискретний характер; посилення конкуренції. Зараз компаніям недостатньо надавати якісні продукти та послуги для того, щоб бути успішними у своїй галузі, оскільки аналогів продукції та послуг на ринку з кожним роком стає все більше. Тому на перший план виходить створення унікальної продукції та прийняття ефективних неординарних креативних рі- шень. Аналіз досвіду найуспішніших компаній дозволив виявити ключові фактори їхнього успіху. Це сприяння розвиткові креативних здібностей персоналу; створення високопродуктивного робочого середовища; залучення до роботи найталановитіших та найкреативніших менеджерів; забезпечення процесів, методів та фінансування для підтримки креативних ініціатив. Іншими словами, мова йде про формування та розвиток креативного персоналу. Для підтвердження наявності впливу креативності персоналу на підприємництво авторами були проаналізовані глобальні індекси креативності та підприємництва. Проведений аналіз дозволив зробити висновок, що між креативністю та підприємництвом існує суттєвий зв’язок. Тож можна стверджувати, що креативність є важливою складовою для успішного підприємництва. А це означає, що чим креативнішою є фірма та її потенціал, тобто чим більше колектив здатний до креативного мислення та створення креативних ідей, чим більше інноваційних продуктів та послуг колектив може надати, тим більший буде успіх фірми. Проведені дослідження свідчать, що на українських підприємствах працюють люди, які мають великий інтелектуальний потенціал, які здатні генерувати креативні ідеї та перетворювати їх на інновації. Однак, існує низка причин, за яких працівники не можуть реалізувати цей потенціал і конвертувати креативні ідеї в інновації. Серед цих причин є й об’єктивні, і суб’єктивні. Об’єктивними причинами є відсутність коштів та слабкий механізм упровадження нових ідей у діяльність підприємств, низька зайнятість населення, відтік найбільш кваліфікованих кадрів за кордон. До суб’єктивних можна віднести такі причини: дотримання керівниками методів управління, які були сформовані в умовах командної економіки; слабка мотивація трудової поведінки; страх змінювати звичний спосіб роботи; небажання прикладати зусилля на додаткове навчання. Отже, питання формування та стимулювання розвитку креативного мислення персоналу вітчизняних підприємств та організацій є надзвичайно актуальним.
Description
Keywords
creative economy, creative potential, creative staff, stimulation of the creativity, entrepreneurship, article, креативна економіка, креативний потенціал, креативний персонал, стимулювання креативності, підприємництво
Citation
Creative staff as a factor of the enterprise's success / Ivanova N., Kucherenko D., Kuznetsova T., Rasulova A., Salimon O. // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2022. - Vol. 3, Issue 44. - P. 243-250. - https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3712