Філософська проблематика в рукописних кандидатських творах студентів Київської духовної академії (1819‒1924)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Ткачук, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті вперше представлено потужний історико-філософський потенціал колекції рукописних кандидатських творів студентів Київської духовної академії (КДА), що зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Як засвідчують аналізовані рукописи, попри церковно-конфесійне і спеціалізоване богословське спрямування духовних академій, а також систему жорстких регламентацій і контролю Св. Синоду за тематикою і змістом випускних творів, студенти виявляли стійку дослідницьку зацікавленість філософською проблематикою. Підставами для цього були належний рівень здобутих під час навчання знань з історії філософії, логіки, метафізики, психології; систематичне читання класичної і новітньої філософської літератури мовою оригіналів; підготовка семестрових творів з філософських дисциплін. Підсумовуючи поточні результати ознайомлення з колекцією Інституту рукопису, автор виокремлює понад 150 кандидатських творів студентів Київської духовної академії, безпосередньо дотичних до філософської проблематики. Більшість із них становлять розвідки з історії філософії ‒ західної (від античності до початку ХХ ст.), східної, російської. Низка рукописів, присвячених аналізу філософської спадщини Київської Академії, потверджує той факт, що традицію її систематичного вивчення було започатковано саме в її стінах. Водночас наявні у колекції рукописи увиразнюють зацікавлення київських студентів проблемами гносеології, філософії історії, соціальної філософії, аксіології, етики та естетики, філософії релігії, а також тяжіння до комплексних міждисциплінарних досліджень, що поєднують філософську та історико-філософську проблематику з богослов’ям, психологією, педагогікою літературознавством.
The article for the first time presents the powerful historical and philosophical potential of the collection of handwritten candidate works of Kyiv Theological Academy (КТА) students, which is kept at Manuscript Institute, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine. According to the analyzed manuscripts, despite the church-confessional and specialized theological orientation of the theological academies, as well as the system of rigid regulations and control by the Most Holy Synod in the subject matters and content of the final works, the students showed a persistent research interest in philosophy. The author identifies more than 150 candidate works of KTA students that are directly relevant to philosophical topics and issues. Most of them are research on the history of Western (from Classical antiquity to the beginning of the 20th century), Eastern and Russian philosophy. At the same time, the handwritten works available in the collection express the interest of students in the problems of epistemology, philosophy of history, social philosophy, axiology, ethics and aesthetics, philosophy of religion, as well as their attraction to complex interdisciplinary studies, combining the issues of philosophy and history of philosophy with theology, psychology, pedagogy and literary studies.
Description
Keywords
кандидатські твори, Київська духовна академія, освіта, стаття, handwritten candidate works, Kyiv Theological Academy, education
Citation
Ткачук М. Л. Філософська проблематика в рукописних кандидатських творах студентів Київської духовної академії (1819‒1924) / Марина Ткачук // Sententiae. - 2019. - Т. 35, № 2. - С. 19-36.