Zakaz dyskryminacji przy realizacji przez osoby wewnętrznie przesiedlone ich praw i wolności na Ukrainie

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Krakhmalova, Kateryna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Niniejszy artykul jest poswi^cony analizie przepisu ustawodawczego, dotyczqcego zakazu dyskryminowania przy realizacji przez osoby wewnitrznie przesiedlone ich praw i wolnosci na Ukrainie, jako jednego z kluczowych elementow ich statusu administracyjno-prawnego. Rozpatrywany jest wymiar praktyczny i teoretyczny zagadnienia, identyfikowane sq problemy, tworzqce ewentualne niebezpieczenstwo odpowiednich naruszen dyskryminacyjnych. Istotnq uwagi przywiqzuje sii do badania Zasad Przewodnich ONZ w zakresie przesiedlenia wewnqtrznego oraz udowodniana jest koniecznosc ich inkorporacji do prawa krajowego. Przedstawiane sq propozycje celem doskonalenia ochrony przeciwdyskryminacyjnej osob wewnitrznie przesiedlonych na Ukrainie.
Description
The following article is dedicated to the analysis of the legislative provisions on prohibition of discrimination of the internally displaced persons in Ukraine in realization of their rights and freedoms as to the one of the key elements of their administrative-legal status. Theoretical and practical dimensions of this issue are explored, the problems, which create the danger of the discriminatory violations are identified. The UN Guiding Principles on Internal Displacement are also analyzed and the necessity to bring the national legislation in line with them is argued for. The proposals to improve the antidiscriminatory protection of the internally displaced persons in Ukraine are made.
Keywords
osoby wewnçtrznie przesiedlone na Ukrainie, zakaz dyskryminacji, status administracyjno-prawny osôb wewnçtrznie przesiedlonych, internally displaced persons in Ukraine, prohibition of discrimination, administrative-legal status of the internally displaced persons
Citation
Krakhmalova K. Zakaz dyskryminacji przy realizacji przez osoby wewnętrznie przesiedlone ich praw i wolności na Ukrainie / Krakhmalova K. // Visegrad Journal on Human Rights. - 2016. - Vol. 1 (1). - P. 109-114.