Тенденції функціонування технологічних парків в світі та можливості імплементації в Україні в воєнний та повоєнний період

Abstract
Одним із стратегічних напрямків економічного розвитку України у воєнний та повоєнний період слід вважати розвиток інноваційної діяльності. Він забезпечує перехід економіки країни на більш високий технологічний рівень, а відповідно сприяє підвищенню конкурентоспроможності країни. Конкурентоспроможність країни залежить від рівня розвитку технологічних парків, які можуть спеціалізуватися на розвитку однієї галузі (спеціалізовані технопарки) чи багатьох галузей (загальні технопарки), а також розвивати декілька галузей спеціалізації (напівспеціальні технопарки). Їх галузева структура представлена такими напрямками, як проведення досліджень у сфері технологій; надання інформаційних послуг; розвиток високотехнологічної промисловості, торгівлі високотехнологічними товарами, технологіями у сфері освоєння космосу та океану; виробництво нових матеріалів; підготовка висококваліфікованих наукових кадрів. При оцінці діяльності технологічних парків ми дійшли висновку, що вони повинні відповідати таким параметрам, як територіальне розташування, розташування в залежності від розмірів міста, розташування по відношенню до університету, загальна площа, яку займає технологічний парк, зелені зони, забудована площа (загальна площа усіх приміщень, які розташовані у технопарку), чисельність компаній, розташованих у технопарку, кількість створених робочих місць, базові та допоміжні послуги, напрямки діяльності, структура власності та ін. Матеріали та методи. Інформаційну базу дослідження склали статистичні матеріали, нормативно-правові акти, національні програми розвитку технологічних парків. Позитивний міжнародний досвід розвитку технологічних парків можна використовувати в Україні у воєнний та повоєнний періоди з метою економічного відновлення країни. Результати і обговорення. У результаті проведеного дослідження щодо функціонування технологічних парків в світі виявлено, що в країнах існують основні фактори їх функціонування (фізико-географічне розташування, економіко-географічне розташування). На відміну від країн світу в Україні існують фактори, які стримують розвиток технологічних парків, зокрема це наявність військових дій в зв’язку з нападом Росії на Україну. В зв’язку з цим розроблено пропозиції щодо вдосконалення нормативно- правової бази в частині функціонування технологічних парків; розвитку мережевого співробітництва; залучення коштів від міжнародних фінансових організацій на програмних принципах та ін. Висновки. На основі вивчення особливостей функціонування технологічних парків розроблено пропозиції щодо їхньої активізації в Україні у воєнний та повоєнний періоди. Значним доробком є розроблення пропозицій у напрямку запровадження механізму державно-приватного партнерства в технологічних парках в Україні, з урахуванням особливостей досвіду країн світу.
The development of innovative activity should be considered one of the strategic directions of the economic development of Ukraine in the war and post-war period. It ensures the transition of the country's economy to a higher technological level, and accordingly contributes to the increase of the country's competitiveness. The country's competitiveness depends on the level of development of technology parks, which can specialize in the development of one industry (specialized technology parks) or many industries (general technology parks), as well as develop several areas of specialization (semispecialized technology parks). Their industry structure is represented by such directions as conducting research in the field of technologies; provision of information services; development of high-tech industry, trade in high-tech goods, technologies in the field of space and ocean exploration; production of new materials; training of highly qualified scientific personnel. When evaluating the activity of technology parks, we came to the conclusion that they should meet such parameters as territorial location, location depending on the size of the city, location in relation to the university, the total area occupied by the technology park, green areas, built-up area (the total area of all premises located in the technology park), the number of companies located in the technology park, the number of jobs created, basic and auxiliary services, areas of activity, ownership structure, etc. Materials and methods. The information base of the study was made up of statistical materials, regulatory and legal acts, national programs for the development of technology parks. Positive international experience in the development of technological parks can be used in Ukraine in the war and post-war periods for the purpose of economic recovery of the country. Results and discussion. As a result of the conducted research on the functioning of technological parks in the world, it was found that the main factors of their functioning (physicalgeographical location, economic-geographical location) exist in the countries. Unlike the countries of the world, there are factors in Ukraine that restrain the development of technological parks, in particular, the presence of military actions in connection with Russia's attack on Ukraine. In this regard, proposals have been developed to improve the regulatory and legal framework in terms of the functioning of technology parks; development of network cooperation; attraction of funds from international financial organizations on program principles, etc. Conclusions. On the basis of the study of the peculiarities of the functioning of technological parks, proposals for their activation in Ukraine in the war and post-war periods have been developed. A significant development is the development of proposals in the direction of introducing the mechanism of public-private partnership in technological parks in Ukraine, taking into account the peculiarities of the experience of the countries of the world.
Description
Keywords
технологічний парк, інноваційна діяльність, "крапки зростання", економічний розвиток, стаття, technology park, innovative activity, "growth points", economic development
Citation
Бойко О. М. Тенденції функціонування технологічних парків в світі та можливості імплементації в Україні в воєнний та повоєнний період / Бойко Олена Миколаївна // Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології. - 2022. - Т. 1, № 2. - 18 c. - https://doi.org/10.56197/2786-5827/2022-1-2-5