Corporate culture of companies in the conditions of transformations

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Holub, R.
Ignatieva, Iryna
Serbenivska, Alina
Sydorenko, T.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In modern economic conditions, enterprises function and develop as a complex organism, the vital potential of which is provided by corporate culture. Corporate culture determines not only the difference between organizations, but also determines the success of their operation and survival in a transformational environment. The successful operation of the enterprise also requires a solid foundation in material, financial and human resources, however, without a well-established corporate culture, the organization will not be able to exist in today’s complex environment. In this aspect, an important role is played not only by the approaches to the diagnosis of corporate culture, which were developed by well-known scientists, but also the practical adaptation of changes in corporate culture to business practice. Among the most significant results of these studies are the method of clinical research by E. Schein, the method of diagnosing corporate culture of the organization, proposed by K. Cameron and R. Quinn, and to some extent the system of diagnostic and strategic management of the company, offered by D. Norton and R. Kaplan. The methodological basis of the study is a system of general and special methods, which allowed to investigate the impact of the phenomenon of leadership potential on corporate culture. The study was based on the use of: method of comparison, generalization — to clarify and formalize the essence of the concept; method of correlation and regression analysis — to build multifactor regression models, calculate predictive values of integrated indicators of leadership potential for each subsystem, optimize subsystems, determine the degree of influence on type of corporate culture; graphoanalytical method — to provide clarity of the material and schematic representation of a number of theoretical and practical provisions of the study. Methods of computer processing, analysis and display of information using Microsoft Excel, STATISTICA were used for complex analysis. The information base is official publications of international organizations, expert assessments of rating agencies, monographic literature, fundamental scientific developments of domestic and foreign authors, materials of scientific conferences, domestic and foreign publications, electronic resources of the Internet, etc.
У сучасних економічних умовах підприємства функціонують і розвиваються як складний організм, життєвий потенціал якого забезпечує корпоративна культура. Корпоративна культура зумовлює не тільки відмінність між організаціями, а й визначає успіх їх функціонування і виживання в умовах трансформацій. Успішна діяльність підприємства також вимагає міцного підґрунтя в матеріальних, фінансових і людських ресурсах, проте без чітко налагодженої корпоративного культури організація не зможе вижити в сучасних складних умовах. У зазначеному аспекті важливу роль відіграють не лише підходи діагностики корпоративної культури, над розробленням яких працювали відомі вчені, а й практична адаптація зміни корпоративної культури у практику бізнесу. Серед найбільш значних результатів цих досліджень варто виділити метод клінічного дослідження Е. Шейна, метод діагностики корпоративної культури організації, запропонований К. Камероном і Р. Куінном, і певною мірою систему показників діагностики та стратегічного управління компанією, запропоновану Д. Нортоном і Р. Капланом та іншими.Методологічною основою дослідження є система загальнонаукових і спеціальних методів, що дозволило дослідити вплив феномену лідерського потенціалу на корпоративну культуру. Проведене дослідження базувалося на використанні: методу порівняння, узагальнення — для уточнення та формалізації сутності поняття, кореляційно-регресійного аналізу — для побудови багатофакторних регресійних моделей, розрахунку прогнозних значень інтегральних показників лідерського потенціалу в кожній підсистемі, оптимізації підсистем, визначення ступеня впливу лідерського потенціалу на тип корпоративної культури; графоаналітичного методу — для надання наочності матеріалу та схематичності зображення низки теоретичних і практичних положень дослідження. Для проведення комплексного аналізу застосовувалися методи комп’ютерного оброблення, аналізу і відображення інформації за допомогою програм Microsoft Excel, STATISTICA. Інформаційною базою є офіційні публікації міжнародних організацій, експертні оцінки рейтингових агентств, монографічна література, фундаментальні наукові розробки вітчизняних і зарубіжних авторів, матеріали наукових конференцій, вітчизняні і зарубіжні публікації, електронні ресурси мережі "Інтернет", тощо.
Description
Keywords
corporate culture, leadership potential, diagnostics of corporate culture, article, корпоративна культура, лідерський потенціал, діагностика корпоративної культури
Citation
Corporate culture of companies in the conditions of transformations / Holub R., Ignatieva I., Serbenivska A., Sydorenko T. // Financial and credit activity : problems of theory and practice. - 2021. - Vol. 4, Issue 39. - P. 541-549.