Realities and effectiveness of the Ukrainian banking system

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Korol, Maryna
Bazhenova, Olena
Korol, Ihor
Starchenko, Grigoriy
Bazhenov, Volodymyr
Banna, Oksana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The paper deals with the analysis of the banking system of Ukraine. It is shown that for Ukraine the frequency and depth of crisis phenomena in the banking sector are exacerbated by the raw material orientation of the economy, underdeveloped domestic market and the circulation of foreign currency (dollarization of the economy). It should be noted that in the pre-crisis during 2006-2007, excessive mortgage lending created a "bubble" in the real estate market, which, comparing its devastating effects, corresponded to this phenomenon in the real estate market in the United States. Although the crisis of 2008- 2009 demonstrated the vulnerability of the Ukrainian banking system to numerous economic and political upheavals, no significant changes in banking supervision took place to minimize systemic risks. Restoration of the banking system of Ukraine in 2015-2016 is generally in line with post-crisis trends to streamline the banking system and increase its efficiency in the world. At the same time, the weakness of the institutional environment makes it impossible to use both administrative tools and state development banks to increase productive lending in Ukraine. On the other hand, commercial banks will use refinancing loans instead of private-sector savings to lend. In this case, the probability of the need for financial support from banks increases, which will lead to a significant increase in public debt. Moreover, a system of vector autoregression models has been developed to research the impact of crisis periods on the performance of commercial banks in Ukraine. The simulation results (mainly the analysis of impulse response functions) allow concluding that interbank lending in post-crisis conditions recovers relatively rapidly (with a lag of two years). Lending to non-financial corporations and non-residents showed a decline and recovery only within four years after the crisis. Lending to the general government sector is growing every year, but at the same time loans to other resident sectors are declining. In addition, during the year after the crisis, the volume of deposits in the banking system is demonstrating a decrease. Other variables do not show any response to the crisis.
Ця стаття присвячена аналізу банківської системи України. Показано, що для України частоту та глибину кризових явищ у банківській сфері підсилюють сировинна орієнтація економіки, недостатньо розвинений внутрішній ринок і присутність в обігу іноземної валюти (доларизація економіки). Необхідно констатувати, що в докризові 2006-2007 рр. надмірне іпотечне кредитування створило "бульбашку" на ринку нерухомості, яка за своїми руйнівними наслідками кореспондувалася з відповідними явищами на ринку нерухомості в Сполучених Штатах. Хоча криза 2008-2009 рр. продемонструвала вразливість української банківської системи до численних економічних та політичних потрясінь, суттєвих змін у банківському нагляді для мінімізації системних ризиків не відбулося. Відновлення банківської системи України у 2015-2016 рр. загалом відповідає посткризовим тенденціям щодо впорядкування банківської системи та підвищення її ефективності у світі. При цьому слабкість інституційного середовища унеможливлює використання і адміністративних інструментів, і державних банків розвитку для збільшення продуктивного кредитування в Україні. З іншого боку, комерційні банки використовуватимуть позики рефінансування замість заощаджень приватного сектора для надання позик. У цьому випадку зростає ймовірність необхідності фінансової підтримки з боку банків, що призведе до значного збільшення державного боргу. Крім того, для дослідження впливу кризових періодів на показники діяльності комерційних банків в Україні розроблено систему векторних моделей авторегресії. Результати моделювання, насамперед аналіз функцій імпульсної реакції, дозволяють зробити висновок, що міжбанківське кредитування в посткризових умовах відновлюється відносно швидко (із лагом у два роки). Обсяги кредитування нефінансових корпорацій і нерезидентів демонструють падіння та відновлення тільки через чотири роки після кризи. Кредитування сектора державного управління з кожним роком зростає, але водночас зменшуються кредити іншим секторам-резидентам. Крім того, упродовж року після настання кризових явищ зменшується обсяг депозитів у банківській системі. Інші змінні не демонструють жодної реакції на кризові явища.
Description
Keywords
financial crisis, banks, banking system, financial stability, bank assets, bank liabilities, problem loans, Central Bank, VAR models, impulse response functions analysis, article, фінансова криза, банки, банківська система, фінансова стабільність, активи банків, пасиви банків, проблемні кредити, Центральний банк, ВАР-моделі, аналіз функцій реакції на імпульси
Citation
Realities and effectiveness of the Ukrainian banking system / Korol M., Bazhenova O., Korol І., Starchenko G., Bazhenov V., Banna O. // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. - 2022. - Т. 3, № 44. - P. 16-29. - https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3766