Порівняльний математичний аналіз колонієутворюючої здатності кісткового мозку мишей, опромінених з однаковою потужністю у летальній і нелетальній дозах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Бойко, Роман
Білько, Денис
Руссу, Ірина
Білько, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета: проведення порівняльного аналізу характеристик процесу функціонування популяції колонієутворюючих одиниць кісткового мозку мишей після пролонгованого їх опромінення у летальній і нелетальній дозах з однаковою потужністю доз за допомогою математичної моделі. Матеріали і методи. Поставлена задача розв’язується за допомогою математичної моделі зміни чисельності ко лонієутворюючих одиниць кісткового мозку після неперервного опромінення, описаної в попередніх роботах, з використанням експериментальних результатів робіт К. С. Черткова (1972, 1973). Математична модель побудована на основі схеми кровотворення, запропонованої Й. Л. Чертковим (1984, 1991). Результати та висновки. За допомогою оригінальної математичної моделі, нової схеми кровотворення Й. Л. Черткова (1991) з використанням експериментальних результатів впливу γопромінення в дозах 4 Гр та 8 Гр з по тужністю 0,0028 Гр/хв на чисельність колонієутворюючих одиниць кісткового мозку мишей, а також експериментальних даних щодо процесів відновлення їхньої чисельності, одержаних з літературних джерел, визначено параметри, що характеризують реакцію кровотворної системи на різних етапах процесів відновлення колонієутворюючих одиниць кісткового мозку після припинення дії іонізуючої радіації, та проведено порівняльний аналіз отриманих результатів.
Objective. To perform comparative analysis of the characteristics of population functioning process of mice bone marrow colonyforming units after their prolonged irradiation in lethal and nonlethal doses with equal dose rate intensity with the aid of mathematical model. Materials and methods. Assigned task is solved by means of mathematical model of alterations in the number of bone marrow colonyforming units after continuous irradiation, described in previous works, with the use of experimental results of K. S. Chertkov works (1972, 1973). Mathematical model is developed basing on the hematopoiesis scheme introduced by I. L. Chertkov (1984, 1991). Results and conclusions. By applying original mathematical model, new scheme of hematopoiesis [6], with the use of experimental results of γirradiation influence in the doses of 4 Gy and 8 Gy with the dose rate intensity of 0.0028 Gy/min on the number of mice bone marrow colonyforming units, as well as experimental data concerning the processes of their number recovery, obtained from literature references, we determined the parameters, which characterize hematopoietic system reaction on the different stages of recovery processes of mice bone marrow colonyforming units after the termination of ionizing radiation action; comparative analysis of obtained results was performed.
Description
Keywords
іонізуюча радіація, летальна та нелетальна дози, кістковий мозок, функціональні властивості, математичне моделювання, стаття, ionizing radiation, bone marrow, functional properties, mathematical modelling, lethal and nonlethal doses
Citation
Порівняльний математичний аналіз колонієутворюючої здатності кісткового мозку мишей, опромінених з однаковою потужністю у летальній і нелетальній дозах / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. - 2020. - Вип. 25. - С. 300-308. - https://doi.org/10.33145/2304-8336-2020-25-300-308