Економічні аспекти індексування демократії

dc.contributor.authorЧабанна, Маргарита
dc.date.accessioned2022-07-25T12:29:56Z
dc.date.available2022-07-25T12:29:56Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractСтворення класифікацій політичних режимів, зокрема на підставі оцінювання політичних трансформацій із відповідним виокремленням режимів перехідних і гібридних, є предметом численних досліджень, базованих переважно на кількісному вимірюванні тих чи інших параметрів або на експертних опитуваннях. Відповідно, вже тривалий час у фокусі уваги дослідників перебувають індекси демократичного розвитку, обчислення яких дозволяє ранжирувати країни за набором параметрів та оцінювати тенденції політичних змін. Аби уникнути висновків, зроблених на підставі неповної інформації, і фокусування на окремих — інституційних, культурних або економічних — аспектах, варто використовувати міждисциплінарний підхід, що, до того ж, дозволяє врахувати максимальну кількість чинників сталості/виникнення демократичних тенденцій. Зважаючи на наукові дискусії довкола питань взаємозалежності політичного та економічного розвитку, у статті запропоновано зіставлення показників демократичного розвитку з оцінками розвитку ринкової економіки і водночас із показниками валового внутрішнього продукту за паритетом купівельної спроможності обраних для розгляду країн. Кількісні дані проаналізовано із побудовою діаграм розсіювання та обчисленням відповідних коефіцієнтів кореляції. Спочатку автором визначено зв’язок між показниками демократичного розвитку для отримання числового підтвердження доцільності подальшого зіставлення. Оскільки отримані коефіцієнти для обраної групи країн є достовірними, методологія, застосована до розглянутих країн, є валідною і для застосування щодо інших регіонів, стосовно яких перераховані дослідницькі установи здійснюють оцінювання. Обчислені показники свідчать про кореляцію між демократичним та економічним розвитком — показниками статусу демократії, індексом демократії та ранжируванням країн за шкалою демократизації, з одного боку, й індексом економічної свободи, статусом ринкової економіки, показниками інституційного рейтингу економічних свобод —з іншого. При цьому підкреслено: теоретичні узагальнення стосовно взаємозв’язку демократичності/демократизації і рівня економічного розвитку повинні враховувати не лише кореляцію між експертними оцінками, але і наявність зв’язку між показниками демократизації та ВВП, який проілюстровано обчисленими коефіцієнтами. Водночас врахування національного контексту, умов становлення демократії, ендогенних та екзогенних чинників свідчить про нелінійність зв’язку між демократичністю політичного режиму і показниками економічного розвитку.uk_UA
dc.description.abstractIndices of democratic development are the important issue of contemporary political studies. Their calculation allows to rank countries by a set of parameters and, accordingly, to assess trends in political changes. In this context, some authors pay attention to the indicators of development of national economies. In general, when it comes to determining the type of political regime, it is necessary to consider the various dimensions (e. g. institutional, socio-cultural). To avoid conclusions based on incomplete information and focus on separate — institutional, cultural, or economic — aspects, it is necessary to use an interdisciplinary approach, which, in addition, allows to consider the maximum number of factors of sustainability of democratic trends. Considering the scholarly debate over the interdependence of political and economic development, the paper compares the indices of democracy with economic development estimates, as well as the Gross domestic product of the countries selected for consideration. Quantitative data were analyzed with the calculation of the corresponding correlation coefficients. Initially, the author identified the relationship between indicators of democratic development to obtain confirmation of the feasibility of further comparison. As the obtained coefficients for the selected group of countries are reliable, the methodology applied to the considered countries is valid for application for other regions for which the listed research institutions carry out evaluations. This allowed the use of democratic development indicators to compare them with assessments of market economy development. Accordingly, there is a correlation between democratic and economic development — indicators of democracy status, democracy index and ranking of countries on the democracy scale on the one hand, and the index of economic freedom, market economy status, indicators of institutional ranking of economic freedoms — one the other. Moreover, it is emphasized that theoretical generalizations about the relationship between democracy / democratization and the level of economic development should take into account not only the correlation between expert assessments, but also the relationship between democratization and GDP. On the other hand — such a relationship is nonlinear, and the conditions of democracy, external and internal factors, as well as the national context are significant.en_US
dc.identifier.citationЧабанна М. В. Економічні аспекти індексування демократії / Маргарита Чабанна // Політичні дослідження. - 2021. - № 2. - С. 7-33. - https://doi.org/10.53317/2786-4774-2021-2-1uk_UA
dc.identifier.issn2786-4774
dc.identifier.issn2786-4782
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.53317/2786-4774-2021-2-1
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23487
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceПолітичні дослідженняuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectдемократіяuk_UA
dc.subjectполітичний режимuk_UA
dc.subjectекономічний розвитокuk_UA
dc.subjectтеорія модернізаціїuk_UA
dc.subjectваловий внутрішній продуктuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectdemocracyen_US
dc.subjectpolitical regimeen_US
dc.subjecteconomic developmenten_US
dc.subjectmodernization theoryen_US
dc.subjectGross domestic producten_US
dc.titleЕкономічні аспекти індексування демократіїuk_UA
dc.title.alternativeEconomic aspects of indexing democracyen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Chabanna_Ekonomichni_aspekty_indeksuvannia_demokratii.pdf
Size:
937.9 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: