Внутрішньо психологічні чинники агресивної поведінки студентів.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Радзіховська, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота розглядає проблему впливу самооцінки та рівня домагань на особливості агресивної поведінки особистості в юнацтві. В даній роботі проведений теоретичний аналіз психологічних особливостей юнацького віку, поняття агресивної поведінки, поняття амбіції.Досліджується роль особистісних компонентів психіки –самооцінки та рівня домагань – як внутрішніх психологічних чинників агресивної поведінки.Наукова новизна даної роботи полягає в отриманих результатів полягає в уточненні даних про рівень домагань, самооцінки, агресію, агресивну поведінку, спрямованість в юнацькому віці, також у визначенні залежності виникнення певного виду агресії від неадекватного рівня домагань та самооцінки.В проведеному дослідженні було встановлено, що в залежності від рівня особистісних компонентів психіки представників юнацького віку по-різному формується їх агресивна поведінка. Доведено, що за наявності неадекватно завищеного рівня домагань у юнаків формується агресивна поведінка. А в залежності від рівня самооцінки юнаків, агресивна поведінки набуває певного виду. За умовою неадекватно завищеного рівня домагань та завищеної самооцінки у студентів формується екстернальна агресивна поведінка, тобто її прояв відбувається через роздратування, фізичну агресію, вербальну та пряму. В той час за умовою неадекватно завищеного рівня домагань та заниженої самооцінки у юнаків формується ауто-агресія, прояв якої набуває через високепочуття провини та сорому, самозвинувачення та інші види самодиструкції. Практична реалізація проведеного дослідження знайшла втілення в створеній психорозвивальну програму направлену на профілактику агресивної поведінки, корекцію деструктивного прояву агресивної енергії у студентів, формуванню адекватної самооцінки та розвиток здібностей цілепокладання.Використання результатів дослідження буде сприяти діагностиці внутрішньо психологічних чинників агресивної поведінки у представників юнацького віку.. Отримана у дослідженні інформація може бути використана у спеціальних навчальних курсах студентів, в роботі шкільних психологів та педагогів.Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох частин, висновків, списку використаних джерел та додатків.Першачастина складається з аналізу робіт вітчизняних та зарубіжних вчених присвячених проблемам агресивної поведінки та виникнення агресії, рівню домагань та самооцінки й питанню термінології амбіцій. Розглядаються особливості динаміки протікання юнацького віку, підкреслюється роль особистісних компонентів у впливі на формування агресивної поведінки у студентів. Аналізуються вікові й особистісні чинники агресивної поведінки.Друга частина присвячена опису результатів дослідження особливостей формування агресивної поведінки представників юнацького віку, визначена процедура проведення констатувального дослідження, описано процес його організації та результати. Особливу увагу було надано дослідженню особистісним компонентам психіки –самооцінці та рівню домагань –як регулятивним чинникам формування агресивної поведінки. Було розраховано 8 кореляційних зв’язків з метою доведення гіпотези та сформовано висновки. У третій частині було запропоновано програму психорозвивальної роботи щодо профілактики агресивної поведінки у молоді. Показано, що вміння раціонального цілепокладання та планування мають значну роль у формуванні адекватного рівня домагань та самооцінки, та можуть бути засобом конструктивного використовування агресивної енергії.
Description
Keywords
агресія, ауто-агресія, агресивність, агресивна поведінка, самооцінка, рівень домагань, образ –Я, юнацький вік, амбіція, бакалаврська робота
Citation