Українсько-білоруські семантико-синтаксичні паралелі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Решетніков, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено зіставленню моделей побудови простого речення української і білоруської мов. Перед безпосереднім зіставленням моделей речень коротко розглянуто відмінності між українською та білоруською граматичною системою та подано деякі особливості утворення словосполучень. Методи дослідження ґрунтуються на комплексному підході: застосування аналітичного, описового, структурного синтетичного методів, методу зіставлення.
The article is devoted to the comparison of a simple sentence construction models of Ukrainian and Belarusian. Before directly comparing the sentence models, the differences between the Ukrainian and Belarusian morphological systems are briefly considered and some peculiarities of word formation are given. Research methods are based on an integrated approach: the use of analytical, descriptive, structural synthetic methods, the method of comparison. All these approaches are subject.
Description
Keywords
синтаксис, речення, метод зіставлення, українська мова, білоруська мова, матеріали конференції, syntax, sentence, method of comparison, Ukrainian language, Belarusian language, conference materials
Citation
Решетніков Д. Українсько-білоруські семантико-синтаксичні паралелі / Дмитро Решетніков // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 26-30.