Відкладання народжень в Україні крізь призму реальних поколінь жінок

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Аксьонова, Світлана
Курило, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Характерною рисою змін у структурі народжуваності в сучасній Україні є зміщення народжень на порівняно старший репродуктивний вік. Проаналізовано відкладання народжень із подальшим їх надолуженням (рекуперацією) у старшому віці у когортах жінок України, які народились після 1965 р. Відкладання народжень у поколіннях 1970-х і початку 1980-х років народження проявляється у поступовому зниженні народжуваності у молодих матерів мірою переходу від старших когорт жінок до молодших. Дослідження здійснено з використанням напрацьованих дотепер методологічних підходів до аналізу змін у рівні і віковому профілі народжуваності в когортах (Т. Соботка, К. Земан, Р. Лестаге, Т. Фрейка), при цьому вперше в Україні оцінено надолуження відкладених у молодому віці народжень (у тому числі за їх черговістю) у реальних когортах жінок за допомогою накопичених вікових коефіцієнтів народжуваності. Встановлено особливості репродуктивної поведінки жінок, які належать до різних когорт. Виявлено, що у поколіннях українських жінок, які народились наприкінці 1960-х та у 1970-х роках, мало місце співіснування двох явищ: ранньої народжуваності та відкладання народжень первістків. Оцінено відносні втрати у народжуваності через відкладання народжень у когорті жінок 1970 р. н. (у якій чітко представлено відкладання народжень, а динамічний ряд є більш повним) порівняно з референтною когортою (1965 р. н.). Також визначено структуру цих втрат за черговістю народження та ступінь компенсації даних відносних втрат завдяки надолуженню народжень у старшому віці. Виявлено такі особливості процесів відкладання та подальшого надолуження народжень в Україні у досліджених когортах жінок: зменшення періоду відкладання народження первістка в молодших когортах жінок у період поліпшення соціально-економічної ситуації; збільшення індексу рекуперації (надолуження) у когортах більш пізніх років народження; підвищення, мірою переходу від старших когорт до молодших, темпів надолуження народжень, особливо у випадках народження дітей другої та третьої черговості. Зроблено висновки щодо поєднаного впливу кон’юнктурних економічних факторів і соціокультурних змін довготривалої дії на процеси відкладання й подальшого надолуження народжень у когортах жінок України, які народились після 1965 р.
The leading feature of changes in the structure of fertility in modern Ukraine is shifting parenthood to advanced reproductive ages. The article analyses the fertility postponement in Ukraine and subsequent recuperation (a compensatory fertility increase) at higher reproductive ages for the cohorts of women born after 1965. The postponement of births in the cohorts of the 1970s and early 1980s is manifested in the gradual decline of fertility at young ages from older cohorts to younger. The study was carried out using the methodological approaches to analysing changes in the level and cohort fertility age profile (T. Sobotka, K. Zeman, R. Leshtaeghe, T. Frejka). For the first time in Ukraine catching up in cohort fertility (including by birth order) is estimated using the cumulated fertility rates by birth order. In the course of our investigation we paid attention to features of reproductive behaviour of women belonging to different cohorts. It was revealed that in Ukrainian women cohorts born in the late 1960s and early 1970s two phenomena manifested themselves simultaneously: early fertility and the postponement of first childbirths. The paper estimates relative losses in fertility through the postponement of births in the cohort of 1970 (in which the postponement of births is clearly represented, and the cohort fertility dynamic is more complete) in comparison with the reference cohort of 1965. The structure of these losses by the order of birth, as well as the degree of their compensation due to catching up of births at older age were characterised also. The following peculiarities of the postponement of births and further recuperation in Ukraine in the studied cohorts of women are revealed: reduction in the period of delayed first births in younger cohorts during the period of improving social and economic situation; increase in the recuperation index (catching up) in younger cohorts; increasing pace of recuperation of births as the transition from older cohorts to younger, especially in cases of the birth of the second and third order children. It was also concluded that in Ukraine the processes of postponement and recuperation fertility in cohorts after 1965 depend on both opportunistic economic factors and long-term socio-cultural changes.
Description
Keywords
народжуваність, материнство, середній вік матері при народжені дитини, реальні покоління, накопичена народжуваність, відкладання народження, індекс рекуперації, черговість народження, календар народжень, стаття, fertility, motherhood, the mean age at birth, cohort fertility, cumulated birth rate, postponement of childbirth, recuperation index, birth order, birth timing
Citation
Аксьонова С. Ю. Відкладання народжень в Україні крізь призму реальних поколінь жінок / Аксьонова С. Ю., Курило І. О. // Демографія та соціальна економіка. - 2018. - № 3 (34). - С. 11-25.