Розвиток інноваційного середовища: роль інтелектуальної власності у генерації інновацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Палієнко, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено взаємозв’язок інновацій та інтелектуальної власності (ІВ), як фундаментального компонента інноваційного процесу. Встановлено, що існує пряма кореляція між рівнем економічного розвитку країни і обсягом створених в ній інновацій, що підкріплюється аналізом глобального індексу інновацій. Було виявлено причини відставання Україна від інноваційних країн, зокрема обмежені інвестиції в дослідження і розробки, неналежне дотримання прав інтелектуальної власності, обмежена співпраця між науковими установами, промисловістю та урядом, бюрократичні перепони, нестача кваліфікованих фахівців у певних галузях та відтік мізків. Охоронні документи права інтелектуальної власності, такі як патенти або свідоцтва, служать потужними інструментами не тільки для захисту, а й для стимулювання появі нових інновацій. Аналіз кількості патентних заявок засвідчує зростання їх кількості, що вказує на збільшення інноваційної активності економічних суб’єктів господарювання та докладання зусилля у розробці нових технологій, винаходів, продуктів та послуг для задоволення потреб суспільна. Автором зроблено висновок про взаємовідношення і роль ІВ в процесі продукування інновацій.
Description
The article examines the relationship between innovation and intellectual property as a fundamental component of the innovation process. It was established that there is a direct correlation between the level of economic development of the country and the volume of innovations created in it, which is supported by the analysis of the global innovation index. The reasons behind Ukraine’s lagging behind innovative countries were identified, including limited investment in research and development, inadequate enforcement of intellectual property rights, limited cooperation between scientific institutions, industry and government, bureaucratic obstacles, lack of qualified specialists in certain fields, and brain drain. Protective documents of intellectual property rights, such as patents or certificates, serve as powerful tools not only for protection, but also for stimulating the emergence of new innovations. The analysis of the number of patent applications confirms the increase in their number, which indicates an increase in the innovative activity of economic entities and efforts in the development of new technologies, inventions, products and services to meet societal needs. The author made a conclusion about the relationship and the role of IP in the process of producing innovations.
Keywords
інтелектуальна власність, патент, інноваційна діяльність, інновації, глобальний індекс інновацій, стаття, intellectual property, innovative activity, innovations, the global innovation index
Citation
Палієнко Т. П. Розвиток інноваційного середовища: роль інтелектуальної власності у генерації інновацій / Палієнко Тетяна Петрівна // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - № 6 (74). - [15] с. - https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-6-8981