Інструменти діяльності приватних виконавців у системі права України : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю "Право"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Іщенко, Денис
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 - Право. – Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київ, 2023. Дисертація присвячена дослідженню питань інструментів приватних виконавців у системі права України. Проблема вказаного дослідження безпосередньо пов’язана із необхідністю вивчення актуального стану системи примусового виконання рішень судів та інших органів, визначення її проблем та пропозицій для вдосконалення інституту примусового виконання рішень судів та інших органів. Автором досліджено питання інституційних принципів діяльності приватних виконавців. Встановлено шлях розвитку принципів виконавчого провадження у наукових працях та подальше їхнє закріплення у законах. Запропоновано перелік інституційних принципів діяльності приватних виконавців, що ґрунтується на попередніх дослідженнях принципів виконавчого провадження. Встановлено вимоги, що висуваються Радою Європи до процесу примусового виконання рішень, відзначено, які з цих вимог дотримано в Україні. Встановлено, що в Україні вимоги до етики поведінки приватних виконавців відрізняються від тих, що встановлені Радою Європи. Проаналізовано питання поводження виконавцями з інформацією про боржника. Запропоновано встановити кримінальну відповідальність для виконавців, стягувачів, інших осіб за розголошення даних виконавчого провадження, які стали їм відомі. В роботі наведено статистику виконання рішень судів та інших органів окремо державними та приватними виконавцями. На її підставі зроблено 3 висновок про більшу ефективність приватних виконавців порівняно із державними. Водночас відзначено факт того, що держава штучно створює умови, за яких державні виконавці мають більше повноважень, ніж приватні. Такий стан справ наявний у виконавчих провадженнях зі стягнення аліментів. Запропоновано усунути дискримінацію приватних виконавців щодо неоднаковості повноважень у справах про стягнення аліментів. У дисертації розглянуто поняття "інструменти діяльності приватних виконавців". Розроблено визначення цього поняття: це дії, за допомогою яких приватні виконавці здійснюють виконання судових рішень та рішення інших органів. Також здійснено класифікацію інструментів діяльності приватних виконавців. Автором виділено основні та допоміжні інструменти, останні з яких поділені на організаційні, технічні, обмежувальні, забезпечувальні.
The dissertation for the degree of Doctor of Philosophy, Specialty 081 - Law. - National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, 2021. The dissertation is devoted to the research of the instruments of private enforcement agents in the law system of Ukraine. The issue of this study is directly related to the need to study the current state of the system of enforcement of courts and other authorities’ decisions, identify its problems and proposals for improving the institution of enforcement of courts and other authorities’ decisions. The author investigates the issues of institutional principles of private enforcement agents. The way of development of principles of executive proceedings in scientific works and their further fixing in laws is established. The list of institutional principles of activity of private enforcement agents is offered, which is based on previous researches of principles of executive proceedings. The requirements set by the Council of Europe for the process of enforcement of court decisions have been established, and some of these requirements have been complied with in Ukraine. It is established that in Ukraine the requirements for the ethics of conduct of private enforcement agents differ from those ones established by the Council of Europe. The issue of enforcement agents’ treatment of information about the debtor is analyzed. It is proposed to establish criminal responsibility for enforcement agents, debt collectors, and other persons for disclosing the data of enforcement proceedings that have become known to them. The paper presents statistics on the implementation of courts and other authorities’ decisions separately by public and private enforcement agents. Based on it, it was concluded that private enforcement agents are more efficient than public ones. At the same time, the fact is noted that the state artificially creates conditions under which state enforcement agents have more powers than private ones. This state of affairs is present in enforcement proceedings for the recovery of alimony. It is proposed to eliminate discrimination against private enforcement agents regarding the inequality of powers in cases of alimony collection.
Description
Keywords
виконавче провадження, приватний виконавець, державний виконавець, примусове виконання рішень, принципи законодавства, інструменти діяльності приватних виконавців, цивільне судочинство, цивільний процес, господарський процес, виконавчий процес, звернення стягнення, запит виконавця, судовий контроль, принципи діяльності приватних виконавців, судочинство, дисертація, enforcement proceedings, private enforcement agent, state enforcement agent, enforcement of decisions, principles of legislation, instruments for the private enforcement agents, civil procedure, civil process, economic process, foreclosure, request of executor, judicial control, principles of activity of the private enforcement agents, proceedings, thesis
Citation
Іщенко Д. Ю. Інструменти діяльності приватних виконавців у системі права України : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю "Право" / Іщенко Денис Юрійович ; науковий керівник: Логуш Л. В. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : НаУКМА, 2023. - 290 с.