Теоретико-методологічні засади соціокомунікативного механізму публічного управління : колективна монографія

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Бондар, В.
Бронікова, Світлана
Ленда, Р.
Ленда, А.
Кондратенко, Н.
Котовська, О.
Рубчак, О.
Тарасова, В.
Цедік, М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НАДУ
Abstract
У колективній монографії, підготовленій у межах НДР кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні Національної академії державного управління при Президентові України проаналізовано категорію механізму публічного управління, виокремлено соціокомунікативний механізм публічного управління й розкрито його антропоцентричну сутність. Визначено поняття та обґрунтовано базові методологічні положення. Розкрито ресурсний потенціал функціонування соціокомунікативного механізму в публічному управлінні й доведено економічну доцільність його застосування. Розроблено науково-прикладні рекомендації щодо розвитку функціоналу соціокомунікативного механізму публічного управління. Призначена для науковців, викладачів, аспірантів і магістрантів освітньої програми "Публічне управління та адміністрування" та ін.
Description
Language Training and Communication in Public Administration o f the National Academy for Public Administration under the President o f Ukraine, the category of public administration mechanism is analyzed, the socio-communicative mechanism of public administration is singled out and its anthropocentric essence is revealed. The concept is defined and the basic methodological provisions are substantiated. The resource potential of functioning of the socio-communicative mechanism in public administration is described and economic expediency of its application is proved. Scientific and applied recommendations for the development of the functionality of the socio-communicative mechanism of public administration are developed. The monograph is designed for scholars, lecturers, postgraduate students and master’s students o f the academic program "Public Management and Administration", etc.
Keywords
механізм публічного управління, соціокомунікативний механізм, державне управління, публічний дискурс, державний службовець, колективна монографія
Citation
Бронікова С. А. Теоретико-методологічні засади соціокомунікативного механізму публічного управління : кол. моногр. / авт. кол. : С. Бронікова, Р. Ленда та ін.; за заг. ред. С. Бронікової та Н. Кондратенко. Київ : НАДУ, 2020. 311 с.