Zaporog Kazaklarının Güney Karadeniz Sahillerine Düzenledikleri Seferler

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Turanli, Ferhat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У зв'язку із дослідженням зазначено наголошується на значущості відомостей українських та турецьких писемних джерел. Обговорюється тлумачення термінологічного значення слова «козак», а також пояснюються обставини виникнення та розвитку Запорозького козацтва як військово-політичної організації. У цьому науковому дослідженні говориться про напади згаданих козаків на чорноморські прибережні землі Османської держави, зокрема йдеться про причини та наслідки походів, здійснених козаками на міста й фортеці, розташовані на південних берегах Чорного моря. Повідомляється про тривали походи козацької флотилії морськими шляхами та про володіння, що були розташовані в низовинах річок Дніпра, Буга, Дністра та Дунаю. Щодо досліджених подій, зокрема, наголошується, що в результаті наступу козацького війська України Османська держава зазнавала важких втрат, а саме: чимало людей потрапили в полон, міста й фортеці були захоплені, а нерухоме майно було знищено або зруйновано.
Konu ile ilgili Ukrayinca ve Türk Osmanli yazili kaynaklarma göre yapilan aragtirmalar ele alinmaktadir. 'Kazak' sözcügünün terim anlami, Zaporog Kazaklariran askeri ve siyasi örgüt olarak te§kkül etmeleri izah edilmektedir. Sözü edüen yöntemli bilimsel galigmada adi gegen kazaklarin Osmanli Devleti'nin sahib oldugu Karadeniz kiyilarindaki toprak- larma saldirilarindan, ayrica Güney Karadeniz sahillerindeki §ehir ve kalelere düzenle- dikleri seferlerin nedenleri ve sonuglan hakkinda bilgiler verilmektedir. Kazak §aykalannm deniz yollariyla Özi, Aksu, Turla ve Tima nehrlerinin a§agi kisimlanndaki Türklerin sahip olduklan topraklara düzenledikleri devamli saldirilardan bahis olunmaktadir. Vurgulan- masi gereken hadiselerden biri de, Ukrayna kazak ordusunim yapdiklari baskmlar sonugu Osmanli imparatorlugunun agir kayiplar vermesi, aynca gok insarun esir dü§mesi, sal- dirilar yapdiklari alanlaradki kalelerin ele gegirilmesi ve mtilklerinin talan edilmesi gibi konulara da dikkat gekilmektedir.
On the base of the study there is underlined the importance of the data available in the Ukrainian and Turkish sources. There is discussed the terminologival meaning of the word "Cossack", as well as explained the circumstances of the development of the Zaporizia Cossacks as a military and political organisation. Our scientific study deals with the attacks of Ukrainian Cossacks on the shore areas of the Balck Sea that belonged to the Itto- man Empire, and in particular we consider the reasons and consequences of the attacks of Cossacks on the cities and towns as well as fortresses located on he southern shore of the Black Sea. It is informed about long-lasting marches of the Cossack Fleet along the marine routes and about the subordinaed lands located in the low areas near the rivers of Dnieper, Buh, Dniester and Dasnube. As for the events having been studied there is underlines that resulting from an attack of the Ukrainian Cossack Army The Ottoman Empire had serious losses, and in particular: quite a lot of people were captivated, cities and towns were conquered and gained, the possessions were destroyed.
Description
Keywords
козак, тюрк, запорозький, Чорне море, похід, Cossack, Turk, Zaporozian, Black Sea, a military march, Türk, Kazak, Zaporog, Karadeniz, Sefer
Citation
Turanli Ferhat. Zaporog Kazaklarının Güney Karadeniz Sahillerine Düzenledikleri Seferler / Ferhat Turanli // Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III = International Symposium on Gazi Suleyman Pasa & History of Kocaeli-III / editorler: Dr. Haluk Selvi. - Kocaeli : Kocaeli Buyuksehir Belediyesi, 2017. - P. 703-722.