Правове реґулювання в галузі лісів: доба утвердження підтримного розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Непийвода, Василь
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У монографії розглянуто правові аспекти утвердження підтримного лісового господарства. Поряд з теоретичними положеннями вона містить практичні рекомендації. Обговорення ґрунтовано насамперед на досвіді Західної Європи, Північної Америки та перехідних країн. Висунуто пропозиції щодо вдосконалення українського довкільного законодавства. Перші розділи висвітлюють загальні питання підтримного розвитку. Щоб з'ясувати кінцеву мету та пріоритети правового реґулювання в цій галузі, розглянуто застосування принципів підтримного розвитку щодо лісів. Далі відображено розвиток лісового законодавства. Продовжує це обговорення аналіз теоретичних питань лісового права. У роботі розглянуто інститут права власності на лісові землі й ресурси. Проаналізовано роль держави в лісогосподарській галузі. Охарактеризовано різні моделі державних лісогосподарських органів та шляхи їх розвитку. Проведено огляд окремих напрямків взаємодії публічних і приватних суб’єктів у лісовому секторі – приватизації, діяльності приватних лісозаготівельних компаній на публічних лісових землях, охоронних обмежень, екомаркування й сертифікації лісової продукції. Значну увагу звернено на роль міжнародного довкільного права в становленні підтримного розвитку щодо лісів.
Description
This monograph analyses the legal aspects of strengthening sustainable forest management. It provides theoretical background and offers practical recommendations. The discussion is primarily based on the experience of Western Europe, North America and countries in transition. Certain proposals for improvement of Ukrainian environmental legislation are offered. The initial chapters are devoted to the general issues of sustainable development. In order to clarify the final goal and priorities in the legal framework for regulating forests, the paper covers the application of the principles of sustainable development to forests. Further, the progress of ideas in forest legislation is described. This discussion is followed by an analysis of the theoretical issues of forest law. The monograph addresses the issues of ownership on forest lands and resources. The role of the State in forestry sector is analysed. Different models of forest administration and trends in their development are described. Paper reviews privatisation, logging activities of private companies on public forest lands, conservation easements and ecolabelling and certification of forest products as particular areas for interaction of public and private actors in the forest sector. The role of international environmental law in establishing sustainable development of forests is discussed.
Keywords
підтримний розвиток, довкілля, ліси, міжнародне довкільне право, sustainable development, environment, forests, international environmental law
Citation
Непийвода В. П. Правове реґулювання в галузі лісів: доба утвердження підтримного розвитку / В. П. Непийвода; Академія правових наук України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва. - Київ, 2004. - 337 с.