Соціально-демографічні аспекти становища жінок в Україні в світлі конвенції ООН про ліквідацію всіх форм їх дискримінації (CEDAW)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Курило, Ірина
Аксьонова, Світлана
Слюсар, Людмила
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена встановленню відмітних демографічних рис і деяких особливостей соціального становища жінок в Україні в контексті вимог Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, а також результатів реалізації цих вимог за останні роки. Дослідження сфокусовано на загальних питаннях (змінах у чисельності й складі жінок, а також стані гендерної статистики), специфіці шлюбно-сімейної ситуації та проблемах охорони здоров’я. Виявлено тенденції випереджального скорочення чисельності жінок працездатного та репродуктивного віку на фоні збільшення частки літніх осіб в Україні, зниження ранньої шлюбності та підліткової народжуваності, а також неоднозначність динаміки жіночої онкологічної захворюваності й смертності та материнської смертності, недостатньо послідовне зменшення смертності немовлят, поширеність випадків акушерського насильства, складну ситуацію щодо ВІЛ/СНІД (включно зі збільшенням частки жінок серед хворих на СНІД), зниження венеричної захворюваності. Встановлено, що наразі поліпшення стану репродуктивного здоров’я жінок в Україні ускладнюється через відсутність цільової державної соціальної програми з репродуктивного та статевого здоров’я населення. Обґрунтовано, що через вищий рівень демографічного старіння та низку інших факторів жінки більше потребують медичної допомоги та соціальної підтримки, вони є дуже вразливими до впливу сучасної епідемії COVID-19 та її наслідків і при цьому особливо потерпають від низької фінансової (а подекуди – й територіальної) доступності якісної медичної допомоги в Україні. Проаналізовано сучасний стан гендерної статистики та викладено деякі рекомендації щодо її вдосконалення для формування належного інформаційного підґрунтя розвитку політики з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок в Україні.
This paper dwells upon the demographic features and some peculiarities of women’s social situation in Ukraine in the context of CEDAW’s requirements. It also reviews the implementation of these requirements in recent years. The study focuses on general issues (changes in the number of women and their age structure as well as the situation with gender statistics), the specifics of the marriage and family situation and health problems. Such trends are highlighted based on the results of the analysis: the fastest reduction rates of the number of women in working and reproductive age against the increase of the older women’s share; reduction of early nuptiality and adolescent fertility; not sustained decline of infant mortality, decrease of venereal morbidity. The latest changes in gynecologic cancer morbidity and mortality are ambiguous in Ukraine. The maternal mortality has begun to rise in recent years; cases of obstetric violence are common; the situation with HIV/AIDS is still unfavourable (and the share of women among AIDS patients increases). Now the improvement of the reproductive health of women in Ukraine is complicated by the absence of state social program on reproductive and sexual health. Due to a more significant share of elderly and other factors women have greater needs for medical care and social support, they are incredibly vulnerable to the current COVID-19 pandemic and its consequences. At the same time, women suffer, mainly due to the low accessibility of high-quality medical care in Ukraine. The paper also deals with gender statistics in Ukraine. The current state of gender statistics is analyzed, and some recommendations for its improvement are proposed in order to form a proper information basis for the development of policies in the field of elimination of discrimination against women in Ukraine.
Description
Keywords
Комітет з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, материнська смертність, рання шлюбність і народжуваність, репродуктивне здоров’я жінок, гендерна статистика, демографічне старіння, доступність медичних і соціальних послуг, стаття, Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, maternal mortality, early nuptiality and fertility, reproductive health of women, gender statistics, demographic ageing, access to health and social services
Citation
Курило І. О. Соціально-демографічні аспекти становища жінок в Україні в світлі конвенції ООН про ліквідацію всіх форм їх дискримінації (CEDAW) / Курило І. О., Аксьонова С. Ю., Слюсар Л. І. // Український соціум. - 2020. - № 3 (74). - С. 104-123.