Диференційні ознаки парного дієслівного присудка

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Кадочнікова, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена аналізу семантико-синтаксичної, формально-граматичної та комунікативної структури простих речень з особливим різновидом присудка, вираженого двома дієвідмінюваними формами. З’ясовано місце такого члена в загальній типології присудків, схарактеризовано специфіку його зв’язку з іншим компонентом граматичної структури речення - підметом.
Description
The article is devoted to the analysis of semantic, grammatical and communicative structure of simple sentences with the special variety of the predicate expressed by two verbs. The place of such components in the general typology ofpredicates is found out, specific of its connection with other component of grammatical structure of sentence - subject - is characterized.
Keywords
парний дієслівний присудок, семантична неелементарність, синтаксична деривація, double-verb predicate, semantic unelementariness, syntactic derivation, матеріали конференції
Citation
Кадочнікова Олена Петрівна. Диференційні ознаки парного дієслівного присудка / Олена Кадочнікова // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. - Вінниця : [ВДПУ ім. М. Коцюбинського], 2016. - С. 22-31.