Соціопатерни війни: як медіапростір впливає на соціопсихологічні настрої суспільства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Королько, Валентин
Сусська, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Спрямування на виконання пропагандистських завдань є характерним для використання медіапростору як у тоталітарних і посттоталітарних державах, так і в індустріальних суспільствах більш демократичного типу. Пропагандистські ефекти комунікації набувають особливої активності в період криз, зокрема, під час війн, при проведенні електоральних кампаній, будь-яких пропагандистських акцій, а також в разі цілеспрямованої пропаганди, спрямованої на "обовдурення" населення в тоталітарних державах. Наслідками цього стали відомі ще протягом останньої чверті ХХ ст. неминучі "ефекти впливу" масової комунікації, які нібито передбачались існуванням і діяльністю власне самої системи. Лише в кінці минулого століття, з появою Інтернет-мережі, ситуація почала дещо змінюватись. Повномасштабне російське вторгнення на територію України, спричинило певний "водорозподіл" інформації, коли люди опинилися у ситуації інфодемії, (коли наявна надвелика кількість інформації), проте реальність і правдивість цієї інформації вимагають ретельної і критичної перевірки. Громадськість паралельно шукає необхідну інформацію у традиційних медіа, у просторах Інтернету, соціальних мережах. Саме цим і користуються створювачі фейків, боти, які створюють і розповсюджують неправдиву, маніпулятивну інформацію про війну. Вивчення "соціопатернів" війни у фокусі того, як сучасний медіапростір впливає на соціопсихологічні настрої суспільства, як ніколи, є актуальним. Є також важливим, вивчення медіакомунікаційної поведінки носіїв інформації в регіонах, особливо, коли це стосується їхніх очільників, представників влади та ОВА. Кожному користувачу соціальних мереж, а також і деіндивідуалізованим представникам традиційних "масових аудиторій" медіа важливо бути медіаграмотними, вміти розпізнати фейки, маніпуляції, дезінформацію, критично мислити і піддавати кожен медіатекст і медіадискурс в цілому критичному аналізу.
Description
The focus on the performance of propaganda tasks is characteristic of the use of media space both in totalitarian and post-totalitarian states and in industrial societies of a more democratic type. Propaganda effects of communication become particularly active during crises, in particular, during war, during election campaigns, any propaganda actions and in the case of targeted propaganda aimed at "fooling" the population in totalitarian states. The consequences of this became known during the last quarter of the 20th century. the inevitable "impact effects" of mass communication, which were supposedly foreseen by the existence and activity of the system itself. Only at the end of the last century, with the advent of the Internet, the situation began to change somewhat. The full-scale Russian invasion of the territory of Ukraine caused a certain "watershed" of information, when people found themselves in a situation of infodemic (when there is an excessive amount of information), but the reality and veracity of this information require careful and critical verification. At the same time, the public is looking for the necessary information in traditional media, the Internet, and social networks. This is exactly what the creators of fakes, bots that create and spread false, manipulative information about the war use. The study of the "sociopatterns" of war in the focus of how the modern media space affects the sociopsychological attitudes of society is more relevant than ever. It is also important to study the media communication behavior of information carriers in the regions, especially when it concerns their leaders, representatives of the authorities and OVA. It is important for every user of social networks, as well as de-individualized representatives of traditional "mass audiences" of the media, to be media literate, to be able to recognize fakes, manipulations, disinformation, to think critically and to subject every media text and media discourse to a critical analysis as a whole.
Keywords
медіапростір, суспільство, імідж, медійна ситуація, персоніфікація, стаття, media space, society, image, media situation, personification
Citation
Королько В. Г. Соціопатерни війни: як медіапростір впливає на соціопсихологічні настрої суспільства / Королько В. Г., Сусська О. О. // Габітус. - 2022. - Вип. 41. - С. 47-52. - https://doi.org/10.32782/2663-5208