Урядові медіа як засіб впливу: підходи до дослідження ролі ЗМІ в маніпуляціях громадською думкою

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Сабура, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті виокремлено підходи до дослідження ролі засобів масової інформації (далі – ЗМІ) в маніпуляціях громадською думкою й на їх основі окреслено перспективи вивчення використання ЗМІ у так званих "Донецькій народній республіці" (далі – "ДНР") і "Луганській народній республіці" (далі – "ЛНР"). Автор розглядає відомі класифікації медійних систем. Виділено типи власності ЗМІ та як вони можуть використовуватися власниками у своїх інтересах. Розглядаються такі модуси впливу медіавласників, як бізнесовий інструменталізм, політичний інструменталізм, служіння громадськості й підлаштування аудиторії. Показано, як згадані модуси впливу проявляються в приватних, державних і неприбуткових громадських ЗМІ. Особливу увагу автор приділяє ролі державних ЗМІ в авторитарних країнах з акцентом на медіа в Російській Федерації. Стаття демонструє, що країни з більшою державною власністю медіа мають менше свободи преси, менше прав громадян, гірше врядування, менш розвинуті ринки капіталу й гірші результати в галузі охорони здоров’я. Також країни з авторитарнішим режимом мають більше державної власності ЗМІ. З’ясовано, що діяльність медіа так званих "народних республік" на сході України варто розглядати з позицій теорії суспільного вибору, згідно з якою преса у власності уряду буде спотворювати інформацію й маніпулювати нею для закріплення у владі чинних політиків, утримання виборців і споживачів від поінформованого прийняття рішень, підриву демократії та ринків. Також у вивченні медіа "ДНР" і "ЛНР" слід враховувати вже відомі російські практики інструменталізації державних ЗМІ. Автор зазначає, що виокремлені в статті підходи до дослідження ролі державних ЗМІ в авторитарних режимах доцільно застосовувати до медіа "ДНР" і "ЛНР", однак у цьому випадку для їх позначення слід послуговуватися терміном "урядові медіа", оскільки ці утворення по своїй суті є формою окупаційного урядування, але не державами.
The article highlights approaches to the research of the media’s role in the manipulation of public opinion. Based on these approaches, perspectives of studying the usage of the media in the so-called people’s republics “DNR” and “LNR” are outlined. The author examines the known classifications of media systems. Besides, the author defines the types of media ownership and how the owners can use them to personal advantage. The article studies such modes of ownership power as business instrumentalism, political instrumentalism, public service commitment, and audience adjustment. It is shown how the said modes of influence occur in private, state-owned, and non-profit public media. Special attention is devoted to the role of state-owned media in authoritarian countries with an emphasis on the Russian Federation. The article demonstrates that countries with a more significant share of state-owned media have less press freedom, fewer citizen rights, worse governance, less developed capital markets, and poorer results in public health. Also, countries with more authoritarian regimes have more state ownership of the media. It has been found out that the activities of the media of the so-called “people’s republics” in the East of Ukraine should be studied from the standpoint of public choice theory, which says that the government-owned press will misrepresent and manipulate information to consolidate incumbent politicians, deter voters and consumers from informed decision-making, undermine democracy and markets. Researching media of “DNR” and “LNR”, one should take into account the already known Russian practices of media instrumentalization. The author points out that the identified approaches to the research of the role of state-owned media in authoritarian regimes are appropriate to apply to the media of “DNR” and “LNR”. Still, in this case, the term “government-owned media” should be used to refer to them since these entities are inherently a form of occupational governance, but not states.
Description
Keywords
типи власності ЗМІ, урядові медіа, маніпуляції громадською думкою, політичний інструменталізм ЗМІ, теорія суспільного вибору, ЗМІ ДНР, ЗМІ ЛНР, стаття, types of media ownership, government-owned media, manipulation of public opinion, political instrumentalism of the media, public choice theory, media of DNR, media of LNR
Citation
Сабура О. І. Урядові медіа як засіб впливу: підходи до дослідження ролі ЗМІ в маніпуляціях громадською думкою / Сабура О. І. // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. - 2020. - Т. 31, № 1, ч. 4. - С. 164-170. - https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.1-4/29