Рівень довіри до штучного інтелекту: аналіз результатів глобальних досліджень та стан в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Андрощук, Геннадій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті, на основі аналізу матеріалів глобальних досліджень, визначено та оцінено рівень довіри та ставлення до штучного інтелекту (ШІ) серед людей різних країн, національностей, статі, вікових груп, соціального статусу. Досліджено вплив таких факторів, як рівень освіти, місце проживання, ступінь ознайомлення з новими технологіями, зокрема генеративним ШІ, та чинники, що впливають на сприйняття ШІ. Розглянуто чотири різні “шляхи до довіри” – інституційний, мотиваційний, зменшення невизначеності та шлях знань, визначено їх важливість у прогнозуванні довіри. Оцінено рівень довіри до ШІ в Україні порівняно зі світовими тенденціями, розглянуто важливі аспекти довіри: прозорість, надійність, зрозумілість, обізнаність, конфіденційність, етика, точність, можливість контролю тощо. Показані ризики і загрози генеративного ШІ, виділено три сегменти, які необхідно контролювати з точки зору управління корпоративними ризиками: інтелектуальна власність, конфіденційність даних та кібербезпека, запропоновано способи та інструменти сприяння довірі до ШІ.
Description
The article, based on the analysis of global research materials, defines and evaluates the level of trust and attitude towards artificial intelligence (AI) among people of different countries, nationalities, gender, age groups, and social status. The influence of such factors as the level of education, place of residence, the degree of familiarity with new technologies, in particular generative AI, and factors affecting the perception of AI were studied. Four different “paths to trust” are considered - institutional, motivational, uncertainty reduction and knowledge path, and their importance in predicting trust is determined. The level of trust in AI in Ukraine compared to global trends was assessed, important aspects of trust were considered: transparency, reliability, comprehensibility, awareness, confidentiality, ethics, accuracy, controllability, etc. The risks and threats of generative AI are shown, three segments that need to be controlled from the point of view of corporate risk management are highlighted: intellectual property, data privacy and cyber security, methods and tools for promoting trust in AI are proposed.
Keywords
штучний інтелект, генеративний штучний інтелект, рівень довіри, оцінка ризиків, загрози, безпека технології, регулювання, контроль, стаття, artificial intelligence (AI), generative AI, intellectual property, level of trust, threats, regulation, control
Citation
Андрощук Г. О. Рівень довіри до штучного інтелекту: аналіз результатів глобальних досліджень та стан в Україні / Андрощук Г. О. // Інформація і право. - 2023. - № 4 (47). - С. 217-231. - https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.4(47).291675