Особливості відтворення українських складнопідрядних займенниково-співвідносних речень симестричної структури засобами англійської мови (на матеріалі роману О. Забужко "Польові дослідження з українського сексу")

Abstract
Стаття містить аналіз перекладу українських складнопідрядних займенниково-співвідносних речень симетричної структури англійською мовою в художньому тексті. Продемонстровано поширені та непоширені моделі перекладу таких речень. Визначено види трансформацій під час перекладу та схарактеризовано причини їх появи. Простежено особливі випадки перекладу займенниково-співвідносних речень симетричної структури.
The article contains an analysis of Ukrainian complex pronoun-correlative sentences of symmetrical structure by means of the English language on the basis of the Ukrainian novel and its translation. Common and uncommon models of translation of such sentences are demonstrated. The types of transformations during translation are determined and the reasons for their appearance are described. Special cases of translation of pronoun-relative sentences of symmetrical structure are traced.
Description
Keywords
займенниково-співвідносне речення, складнопідрядне речення, синтаксична трансформація, модель перекладу, матеріали конференції, relative pronoun sentences, complex sentence with a pronominal- correlative clause, symmetrical structure, types of transformations, models of translation, conference materials
Citation
Рудік С. Особливості відтворення українських складнопідрядних займенниково-співвідносних речень симестричної структури засобами англійської мови (на матеріалі роману О. Забужко "Польові дослідження з українського сексу") / Серафіма Рудік // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 31-35.