Вплив глобалізації на утвердження національної ідентичності в умовах війни: виклики і загрози

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Бевз, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Глобалізація упродовж останніх десятиліть стала незаперечним фактом нашої дійсності. Акцентується увага на тому, що глобалізація – це процес, який усуває національні кордони, інтегрує національні економіки, культури, технології та управління, а також виробляє складні відносини та взаємозв’язки, опосередковані через різноманітні потоки, що включають людей, капітали, ідеї тощо. Глобалізація створює ризик втрати національної ідентичності, водночас порушуються традиційні форми ідентичності, спостерігається відсутність механізму наступності ідентичності. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну створило нову реальність, зміцнивши почуття політичної єдності та державної ідентичності. Справжні мотиви російської агресії – знищення українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самостійний розвиток. Українці довели собі та іншим, що вони існують як нація, яка має громадянську і національну ідентичність, і здатні захищати свою незалежність, територіальну цілісність і соборність. Росія упродовж років використовувала ідентичність та історію як зброю проти України, здійснюючи політику, спрямовану на створення викривленого уявлення про самобутність українського народу та його прагнення до незалежності, що реалізується через поширення в усьому світі фальшивих ідеологем, в основі яких лежить хибне та маніпулятивне ототожнення українського патріотизму з "нацизмом" чи іншими людиноненависницькими ідеологіями. Війна Росії проти України – це війна за ідентичність. Російська агресія – це геноцид проти українського народу, знищення його ідентичності та культури.
Description
Globalization has become an undeniable fact of our reality in recent decades. Focus is placed on the fact that globalization is a process that removes national borders, integrates national economies, cultures, technologies and management and creates complex relationships and interconnections mediated through diverse flows involving people, capitals, ideas, etc. Globalization creates risk of national identity loss, at the same time traditional forms of identity are violated, it is evident that mechanism of continuity of identity is missing. The full-scale invasion of the Russian Federation into Ukraine created a new reality, strengthening the sense of political unity and state uniqueness. The real motives of Russian aggression are the destruction of the Ukrainian people, their identity and the deprivation of their right to independent development. Ukrainians have proven to themselves and others that they exist as a nation having civil and national identity and are capable to defend their independence, territorial integrity, and unity. Over the years Russia has used identity and history as a weapon against Ukraine, implementing policy aimed at creating a distorted image of the Ukrainian people's identity and their desire for independence, which is realized through the spread all over the world ideologemes based on false and manipulative identification of Ukrainian patriotism with "Nazism" or other misanthropic ideologies. Russia's war against Ukraine is a war for the identity. Russian aggression is genocide against the Ukrainian people, the destruction of their identity and culture.
Keywords
ідентичність, національна ідентичність, глобалізація, війна, виклики, загрози, геноцид, стаття, identity, national identity, globalization, war, challenges, threats, genocide
Citation
Бевз Т. А. Вплив глобалізації на утвердження національної ідентичності в умовах війни: виклики і загрози / Тетяна Бевз // Українознавство. - 2022. - № 3 (84). - С. 8-26. - https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(84).2022.263588