Верховенство права і правовий прагматизм як наукові методи дослідження

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Музика, Анатолій
Багіров, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджується нова юридична проблема методологічного характеру. На тлі Венеційського документа "Rule of Law Checklist" та відповідного доробку українських спеціалістів, адаптованого до потреб вітчизняної юридичної системи – "Мірила верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України", обґрунтована можливість і необхідність застосування верховенства права і правового прагматизму як наукових методів дослідження. Розкрито поняття "прагматизм". Сформульовано визначення методу правового прагматизму – це шлях до наукового пізнання (спосіб, процедура) правової проблематики, що торується на тлі уявлення про настання можливих наслідків через ухвалення (або вже ухвалених) конкретних рішень у законодавстві, юридичній практиці або доктрині; з метою верифікації таких рішень передбачає їх аналіз і моделювання відповідних ситуацій з урахуванням реального нормативного досвіду, державотворення, усталених теоретичних положень; слугує обранню оптимальних, найбільш вигідних варіантів соціально корисних дій для нормального функціонування правової системи держави відповідно до вимог верховенства права. Стверджується наявність тісного взаємозв’язку верховенства права і правового прагматизму, вони здатні надійно слугувати дослідженням у сфері державотворення і правознавства. Акцентовано на тому, що верховенство права є основним, а правовий прагматизм допоміжним у цій парі наукових методів дослідження. Шляхом аналізу відповідної юридичної практики проілюстрована дієвість аналізованого методологічного інструментарію. Мета статті – встановлення реального існування й потенціалу таких наукових методів дослідження, як верховенство права і правовий прагматизм, що виявляють особливу ефективність їх застосування в синергії.
Description
The article analyzes a new legal problem of a methodological character. On the grounds of the Venice document "Rule of Law Checklist" and the corresponding revision by Ukrainian specialists, adapted to the needs of the domestic legal system – "Rule of law Checklist at national level: case of Ukraine", justified possibility and necessity of applying the rule of law and legal pragmatism as scientific methods of research. The concept of "pragmatism" is revealed. The definition of the method of legal pragmatism is formulated – this is the way to scientific knowledge (method, procedure) of legal issues, which paves on the grounds a notion about the occurrence of possible consequences because of deciding (or already decided) concrete decisions in legislation, legal practice or doctrine; with a purpose to verify such decisions involves their analysis and modeling of relevant situations taking into account real normative experience, state formation, established theoretical provisions; serves for selecting the optimal, most profitable options of the socially useful actions for a normal functioning of a legal system of a state according to requirements of the rule of law. It is asserted that there is a close relationship between the rule of law and legal pragmatism, they can reliably serve for the research works in the field of state formation and jurisprudence. It is emphasized that the rule of law is primary and legal pragmatism is secondary in this pair of scientific research methods. By analyzing the relevant legal practice, the effectiveness of the analyzed methodological tools is illustrated. The purpose of the article is to establish the real existence and potential of such scientific methods of research as the rule of law and legal pragmatism which reveal the particular effectiveness of their application in synergy.
Keywords
верховенство права, правовий прагматизм, методи дослідження, стаття, rule of law, legal pragmatism, methods of research
Citation
Музика А. А. Верховенство права і правовий прагматизм як наукові методи дослідження / Анатолій Ананійович Музика, Сергій Рамізович Багіров // Вісник Національної академії правових наук України. - 2023. - Т. 30, № 3. - С. 98-125. - https://doi.org/10.31359/1993-0909-2023-30-3-98