Правова природа та зміст міжнародних виборчих стандартів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Ключковський, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена розгляду міжнародних виборчих стандартів як часткового випадку загальної категорії міжнародних правових стандартів, історично першим зразком яких є міжнародні стандарти у сфері прав людини. Міжнародні правові стандарти фіксуються в актах двох типів — міжнародних договорах, що підлягають ратифікації (зобов’язальні акти), та актах міжнародних організацій (актах "м’якого права"). Важливу роль відіграє також практика міжнародних судів, насамперед Європейського суду з прав людини. Зобов’язальні положення, що виражають стандарти, є принципами відповідної галузі національного (а не міжнародного) права і сформульовані максимально абстрактно у вигляді "принципів-назв". Розглянуто шляхи імплементації міжнародних стандартів у національну систему права – законодавчий, правозастосовний, а також через їх безпосереднє застосування усіма суб’єктами відповідних правовідносин. Сформульовано систему основних міжнародних виборчих стандартів (у вигляді "принципів-назв"), яка включає принципи: прямих, періодичних виборів, загального і рівного виборчого права, вільних чесних та справжніх виборів, таємного та особистого голосування, а також вимогу стабільності виборчого законодавства.
The paper deals with international electoral standards as a particular case of a general category of international legal standards, historically first example of which being international human rights standards. International legal standards are fixed in two types of instruments, namely, international treaties which are to be ratified (obligatory instruments) and documents of international organizations ("soft law" acts). The case-law of international courts, first of all of European Court of human rights, is very important, too. Obligatory provisions expressing standards are principles of a corresponding branch of national (not international) law; they are formulated in the most abstract way as a "principle-name". The ways of international standards implementation into national legal system are considered especially via legislation, law enforcement as well as via direct using by all subjects of corresponding legal relations. The system of main international electoral standards is formulated (as "principles-names") which includes principles of direct and periodical elections, universal and equal suffrage, free, fair and genuine elections, secret and personal voting as well as a demand of stability of electoral legislation.
Description
Keywords
міжнародні виборчі стандарти, міжнародні правові стандарти, принцип права, "м’яке право", обов’язковий стандарт, рекомендаційний стандарт, імплементація міжнародних стандартів, стаття, international electoral standards, international legal standards, principle of law, "soft law", binding standard, recommendation standard, implementation of international standards
Citation
Ключковський Ю. Б. Правова природа та зміст міжнародних виборчих стандартів / Юрій Ключковський // Український часопис конституційного права. - 2018. - № 2. - С. 27-41.