Практична філософія Григорія Сковороди у світлі нашого досвіду

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Єрмоленко, Анатолій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті тематизовано практичну філософію Григорія Савича Сковороди з погляду провідних тенденцій сучасної філософської думки: "реабілітації практичної філософії" та комунікативного повороту у філософії, складниками яких є неосократичний діалог, філософія комунікації та етика дискурсу. Тлумачення філософії Сковороди здійснюється не тільки відповідно до принципу "пізнай самого себе" як методу пізнання, а насамперед у вимірі сократичного діалогу, коли застосовуються методи маєвтики та еленктики у спільному пошуку істини, розв'язання моральних проблем. Діалогічний характер методу Сковороди полягає в тому, щоб шляхом арґументації шукати істину разом з іншими людьми, істину, яка постає й моральною категорією. У статті показано актуалізацію філософії Сковороди в дорадянський, радянський та сучасний періоди дослідження його творчості в незалежній Україні. Головна теза роботи полягає у твердженні про те, що Сковорода не зводив філософію до життя, а саме життя підносив до філософії. Філософія і була його життям — практичною філософією життя, що утворювала його діалогічний габітус. Сократичний діалог постає у філософії, у повсякденних практиках спілкування з людьми, зокрема і в мандрівному габітусі мислителя. Мандрування є важливим елементом і його філософії, і його життя, і його габітусу. Мандрівний характер габітусу Сковороди виводить його діалоги за межі гносеології, переводячи діалог у практичну, точніше, морально-практичну площину. Сковорода як просвітитель, спираючись на габітус української культури та діалогічних практик, трансцендує цей габітус, підносячи його до габітусу розуму. У роботі стверджується думка про потребу та необхідність розвивати й практикувати неосковородинівський діалог як складник всесвітньої тенденції розвитку діалогічної практичної філософії й діалогічної цивілізації. У статті показано не тільки значущість філософії Сковороди як історико-філософського феномену, а й її роль у сучасних філософських дослідженнях в Україні, а також національно-визвольних змаганнях українського народу в боротьбі проти аґресивної політики Росії.
Description
The article deals with the practical philosophy of Hryhorii Savych Skovoroda from the point of view of the leading trends of modern philosophical thought: the "rehabilitation of practical philosophy" and the communicative turn in philosophy, the components of which are the neo-Socratic dialogue, the philosophy of communication, and the ethics of discourse. The interpretation of Skovoroda’s philosophy is carried out not only in accordance with the principle "know yourself" as a method of knowledge, but primarily in the dimension of the Socratic dialogue, when the me thods of morals and elenctics are used in the joint search for truth, solving moral problems. The dialogic nature of Skovoroda’s method consists in searching for the truth together with other people through argumentation, the truth that also appears as a moral category. The article shows the actualization of Skovoroda’s philosophy in the pre-Soviet, Soviet and modern periods of the study of his work in independent Ukraine. The main thesis of the work consists in the statement that Skovoroda did not reduce philosophy to life, but raised life itself to philosophy. Philosophy was his life — a practical philosophy of life that formed his dialogical habitus. Socratic dialogue appears in philosophy, in everyday practices of communication with people, in particular, in the itinerant habitus of the thinker. Traveling is an important element of his philosophy, his life, and his habitus. The itinerant nature of Skovoroda’s habitus takes his dialogues beyond epistemology, transferring the dialogue to a practical, or rather, moral-practical plane. Skovoroda as an educator, relying on the habitus of Ukrainian culture and dialogic practices, transcends this habitus, elevating it to the habitus of reason. The work asserts the opinion about the need and necessity to develop and practice neo-skovorodinian dialogue as a component of the worldwide trend of development of dialogic practical philosophy and dialogic civilization. The article shows not only the significance of Skovoroda’s philosophy as a historical-philosophical phenomenon, but also its role in modern philosophical research in Ukraine, as well as the national liberation struggles of the Ukrainian people in the fight against Russia’s aggressive policy.
Keywords
бесіда, габітус, диспут, діалог, еленктика, життя, маєвтика, мандрування, філософія практична, філософія серця, стаття, conversation, habitus, dispute, dialogue, elenctics, life, travel ethics, practical philosophy, philosophy of the heart
Citation
Єрмоленко А. М. Практична філософія Григорія Сковороди у світлі нашого досвіду / Анатолій Єрмоленко // Філософська думка. - 2022. - № 4. - C. 7-26. - https://doi.org/10.15407/fd2022.04.07