Культурно-символічна картина світу латинського християнського Середньовіччя: онтологічний вимір

dc.contributor.authorCватко, Юрій
dc.date.accessioned2020-08-27T13:10:03Z
dc.date.available2020-08-27T13:10:03Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractСтаття – продовження попередньої публікації автора в цьому виданні, присвяченої феномену культурно-символічних картин світу як типологічно обґрунтованих в "епохальних" онтологіях і увиразнених у культурі версій історії. При їхній побудові філософія відповідає за любов до мудрості, історія – за дане у становленні усвідомлення буття, культура – за особистісне увиразнення людської історії. Цей текст відтворює картину світу латинського християнського Середньовіччя, адекватну авторським теоретичним побудовам, з наголосом на її власне онтологічному вимірі. У § 1 розглянуто європейський досвід інтерпретації згаданої доби як окремого культурно-історичного типу від Ренесансу до Світу Людини ХХ ст. Паралельно на теоретичному рівні визначено саму історичну форму буття; запропоновано філософський інструментарій для розрізнення теорії та історії; продемонстровано трансформації факту в минулому часі (факт пам’яті й факт історії); розглянуто питання про специфіку знаттєвого відношення, де знання набуває предметності, а речі співвідносяться із самими собою як ідеї. У § 2 розглянуто основні складові культурного міфу про символічний Божий світ та їхнє відображення у філософському досвіді доби. Передусім окреслено саму траєкторію такого філософського "малювання": 1) "епохальні" інтерпретації абсолютних засад життя resp. онтологій (принцип "Подивись на Абсолют!") → 2) визначені ними ідеали і цінності – складники "епохальної" онтологічної конструкції → 3) специфічні фіксації отриманої "картинки" в культурних повторах (інститутах) → 4) "епохальні" провідники до сфери знання і тексти – реалізатори інтенції поширення знання. У статті представлено також три символічні світи латинського Середньовіччя. Нарешті, в рамках специфічної "двофокусної" (Небесної й земної) оптики Середньовіччя та на підставі аналізу ключових текстів доби запропоновано сім подвійних онтологічно орієнтованих характеристик – фундаментальних складників тодішньої картини світу. У § 3 запропоновано підсумкове визначення латинського Середньовіччя як окремого культурно-історичного типу життя.uk_UA
dc.description.abstractThe present paper is a continuation of the previous appearances by the author addressing the phenomenon of the cultural-symbolic world pictures as typologically founded in the "epoch-making" ontologies and culturally expressed versions of history. In their construction, philosophy is responsible for the love of wisdom, history – for the given in making the consciousness of being, culture – for the personal expression of human history. This article re-constructs the world picture of the Latin Christian Medieval Ages, adequate to the author’s original theoretical constructs, with an emphasis on its ontological dimension proper. Section 1 (§ 1) deals with the European practice of interpreting the mentioned period as a distinct cultural-historical type, from Renaissance till the 20th century’s Human World. Concurrently, at the theoretical level, the paper addresses the very historical form of being is defined; philosophical tools to tell theory and history apart are offered; transformations of fact in the past (memory fact and history fact) are shown; distinguishing features of the knowledge relation (where knowledge becomes objective, and things are self-related as ideas). Section 2 (§ 2) deals with the basic components of cultural myth on the symbolic Divine World, and their representation in the philosophical practice of that period. Primarily, the very pathway of such philosophical "portraying" is sketched out: 1) the "epoch-making" interpretations of the absolute foundations of life of resp. ontologies (the "Look at the Absolute!" principle) → 2) ideals and values as defined by the latter, being components of an "epoch-making" ontological structure → 3) characteristic recording of the obtained "picture" in cultural reflections (institutes) → 4) the "epoch-making" guides into knowledge and texts – realizers for the intent to irradiate knowledge. The paper also offers three symbolic worlds of the Latin Medieval Ages. Finally, under the distinctive Medieval "double-focus" (celestial and mundane) view mode, and based on analysis of key texts of the period, seven twofold ontologically oriented characteristic features are offered as fundamental components of the then picture of the world. Section 3 (§ 3) suggests the final definition of the Latin Medieval Ages as a distinct cultural-historical type of life.en_US
dc.identifier.citationСватко Ю. І. Культурно-символічна картина світу латинського християнського Середньовіччя : онтологічний вимір / Сватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2020. - Т. 5. - С. 26-59.uk_UA
dc.identifier.issn2617-1678
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18523/2617-1678.2020.5.26-59
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17864
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceНаукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство.uk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectЄвропаuk_UA
dc.subjectкультурно-символічні картини світуuk_UA
dc.subjectлатинське християнське Середньовіччяuk_UA
dc.subjectфілософіяuk_UA
dc.subjectісторіяuk_UA
dc.subjectкультураuk_UA
dc.subjectсимволuk_UA
dc.subjectміфuk_UA
dc.subjectособистістьuk_UA
dc.subjectзнанняuk_UA
dc.subjectрозумінняuk_UA
dc.subjectпровідникuk_UA
dc.subjectтеоріяuk_UA
dc.subjectонтологіяuk_UA
dc.subjectвічністьuk_UA
dc.subjectчасuk_UA
dc.subjectепохаuk_UA
dc.subjectпародіяuk_UA
dc.subjectіроніяuk_UA
dc.subjectОб’явленняuk_UA
dc.subjectмістеріологізмuk_UA
dc.subjectтеоцентризмuk_UA
dc.subjectекземпляризмuk_UA
dc.subjectкреаціонізмuk_UA
dc.subjectкреатурністьuk_UA
dc.subjectперсоналізмuk_UA
dc.subjectкорпоративізмuk_UA
dc.subjectлібералізмuk_UA
dc.subjectконтингентністьuk_UA
dc.subjectпровіденціалізмuk_UA
dc.subjectпартиципативністьuk_UA
dc.subjectсотеріологізмuk_UA
dc.subjectюстиціанізмuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectEuropeen_US
dc.subjectcultural-symbolic world picturesen_US
dc.subjectLatin Christian Middle Agesen_US
dc.subjectphilosophyen_US
dc.subjecthistoryen_US
dc.subjectcultureen_US
dc.subjectsymbolen_US
dc.subjectmythen_US
dc.subjectpersonalityen_US
dc.subjectknowledgeen_US
dc.subjectunderstandingen_US
dc.subjectconductoren_US
dc.subjecttheoryen_US
dc.subjectontologyen_US
dc.subjecteternityen_US
dc.subjecttimeen_US
dc.subjectepochen_US
dc.subjectparodyen_US
dc.subjectironyen_US
dc.subjectEpiphanyen_US
dc.subjectmysteriologismen_US
dc.subjecttheocentrismen_US
dc.subjectexemplarismen_US
dc.subjectcreationismen_US
dc.subjectcreaturelinessen_US
dc.subjectpersonalismen_US
dc.subjectcorporationismen_US
dc.subjectliberalismen_US
dc.subjectcontingenceen_US
dc.subjectprovidentialismen_US
dc.subjectparticipationismen_US
dc.subjectsoteriologismen_US
dc.subjectjusticianismen_US
dc.titleКультурно-символічна картина світу латинського християнського Середньовіччя: онтологічний вимірuk_UA
dc.title.alternativeCultural-Symbolic World Picture of the Latin Christian Middle Ages: The Ontological Dimensionen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Svatko_Kulturno-symvolichna_kartyna_svitu_latynskoho_khrystyianskoho_Serednovichchia_ ontolohichnyi_vymir.pdf
Size:
898.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections