Ukraine's Lands as an Important Factor of the Development of Trade and Geopolitical Contacts according to the Data from Arabographic Written Sources

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Turanly, Ferhad
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The purpose of the study: to analise the historical conditions of rising and development of trade routes, as well as the geopolitical processes during 16th – 18th centuries between the countries of the historicogeographic areal from the Baltic Sea to the Black Sea, which are referred to in Arabic and Turkish-Ottoman written sources. Implementation of the set up purpose has been achieved by observing the general theoretical and methodical principles of Historiography and Source Studies aimed at provision of defining the specific features of that development. The Methodology of the study is based on the principles of providing the historism, scientific objectivity, a specific historical systematicity, and also on the interdisciplinarity principle and the principle of identification of the authenticity and informational value of the data and facts having been found. While making this study there were applied general historical methods of making a historiographical, terminological, typological and textologic analyses, and also the comparativistics method. The academic novelty of the study is perception of the Historiosophy of Ukraine’s History in the context of intercivilisational relations demonstrated by setting up in the said historiogeographical area of a great trade route, and primarily the socio-economic and geopolitical processes having taken place in Ukraine during the above said time, as well as that of the military and political situation all along during that period in the Northern Black-Sea Area and the situation in the Crimean Ulus, though the author’s interpretation of the historic events while taking into consideration the data available in Arabic and Turkish-Ottoman written sources. The Conclusions. Studies of Arabic, and particularly Turkish-Osman written sources give us grounds to state that in the Medieval times the port cities of Yumne and Constantinople were important trade markets, particularly the traded goods were transported along the rivers of Dnieper and Danube. But the city managed to keep its importance in the system of the international trading. The importance of Ukraine’s geopolitical situation within the system of international trade relations was ac counted for by the fact, that through its territory trade route were set which provided stable and long-lasting economic relations between the most influential ports and countries of Eastern Europe northwards of the Black Sea. The Baltic cultural and historic region that included the Polish-Lithuanian Commonwealth, was connected with the Black Sea through the territory of Ukraine. The economic crisis, which lasted in the Ottoman Empire till the beginning of the 17th century, in the Northern Black-Sea Area new political forces emerged which before that had been in the vassal dependence and used by the great states within their own contact zones for a close economic, cultural and military cooperation of the border countries. Those border forces were, from one side – the Crimean Khanate, and from the other side – The Zaporozhian Host. Our study has shown that the Ukrainian problem has always been an actual item in the international policy of the High Porte. We have studied the original manuscript “A Letter-Order from Turkish Sultan Andulkhamid І to the Kadee of the city of Izmir”. The data we have obtained from this document proved the economic relations between the countries located within the above said historicogeographical areals to have been long-lasting, and there have also been identified conditions, in which the trade relations between these countries had been developing, and the routes having been set up through the territory of Ukraine.
Мета дослідження ‒ проаналізувати історичні умови виникнення та розвитку торгівельних шляхів, також геополітичні процесі між країнами Балтійсько-Чорноморського історично-географічного ареалу XVI ‒ XVIII ст., що згадуються в арабських та османсько- турецьких писемних джерелах. Досягнення поставленої мети реалізується на основі дотримання загальних теоретико-методологічних засад історіографії та джерелознавства з метою забезпечити виокремлення характерних ознак цього розвитку. Методологія дослідження базується на принципах історизму, наукової об’єктивності, конкретно-історичної системності, а також на принципах міждисциплінарності, встановлення достовірності та інформаційної цінності виявлених відомостей і фактів. При проведенні цього дослідження були застосовані загальноісторичні методи історіографічного, термінологічного, типологічного, текстологічного аналізів, метод компаративістики. Наукова новизна дослідження полягає в осмисленні історіософії історії України в контексті міжцивілізаційних відносин, про що свідчили створення великого торговельного шляху в зазначеному історично-географічному просторі, соціально-економічні й геополітичні процеси, які відбувалися на теренах України в окреслений час, а також військово-політична ситуація впродовж цього періоду у Північному Причорномор’ї та становище Кримського улусу; в авторському інтерпретуванні історичних подій з урахуванням наявних відомостей з арабських і османсько-турецьких писемних джерел. Висновки. Дослідження арабських, зосібна османсько-турецьких писемних джерел дає підставу говорити про те, що у Cередньовічі портове місто Юмне і Константинополь були важливими ринками для торгівлі, зокрема товари для продажу транспортувалися по Дніпру і Дунаю. Але в той же час місто зберегло своє значення в системі міжнародної торгівлі. Важливість геополітичного становища України в системі міжнародних торговельних зв’язків досліджуваного періоду визначалася тим, що через її території пролягали торговельні шляхи, які забезпечували тривалість і стабільність економічних відносин між визначними портами та країнами Східної Європи на північ від Чорного моря. Балтійський культурно-історичний регіон, до якого входила Річ Посполита, був з’єднаний із Чорним морем через територію України. Внаслідок економічної кризи, що тривала в Османській імперії до початку XVII ст., у Північному Причорномор’ї виникли нові політичні сили, які раніше перебували у васальній залежності та використовувалися великими державами у межах їхніх власних контактних зон для тісної економічної, культурної та військової взаємодії прикордонних країн. Такими силами були, з одного боку, Кримське ханство, а з іншого боку – Військо Запорозьке. Наше дослідження свідчить про те, що українське питання завжди було актуальним у міжнародній політиці Високої Порти. Досліджений нами оригінальний рукописний документ за назвою “Лист-наказ від турецького султана Абдульхаміда І до каді м. Ізміра”. Отримані відомості з цього документа свідчать про тривалість економічних відносин, а також умови здійснення торговельних відносин між країнами названих історико-географічних ареалів, шляхи, які простягалися через терени України.
Description
Keywords
the Scandinavian impact, a trade route, Arabographical sources, the Dnieper, the Black Sea, Lviv, Istanbul, article, скандинавський вплив, торговельний шлях, арабографічні джерела, Дніпро, Чорне море, Львів, Стамбул
Citation
Turanly Ferhad. Ukraine's Lands as an Important Factor of the Development of Trade and Geopolitical Contacts according to the Data from Arabographic Written Sources / Ferhad Turanly // Східноєвропейський історичний вісник. - 2020. - № 15. - С. 35-53. - doi: 10.24919/2519-058x.15.204984