Мовчання як аргумент і риторична фігура

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Щербина, Олена
Колотілова, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто специфіку мовчання як аргументу та риторичної фігури в комунікативній практиці людини. На підставі аналізу теоретичних положень сучасних розробок у царинах логіки, риторики, теорії аргументації підкреслено варіативність феномена мовчання як аргументу (аргумент до мовчання та аргумент від мовчання) і риторичної фігури (умовчання, навмисне незавершене висловлювання оратора та пауза перед відступом). На прикладі фрагменту про жінку в Євангелії від Івана, яку спіймали на перелюбі, продемонстровано, що мовчання Ісуса як риторична фігура, реалізуючи аргументативну функцію, руйнує цілі фарисеїв та книжників. На прикладі процедури весільних церемоній християнської традиції продемонстровано обов’язковість використання мовчання як аргументу в міркуваннях її учасників. Мовчання у процесі реалізації ним аргументативної функції в стратегії дій як окремих індивідів (священника), так і соціальних груп (групи присутніх під час весільної церемонії) може розглядатись як сильний аргумент, адже він виступає невід’ємною складовою формування висновку про обґрунтованість укладення шлюбу. Базуючись на ролі, яку мовчання відіграє для кожної сторони ритуалу весільної церемонії у християнській традиції, наголошено на тому, що мовчання як аргумент виступає необхідною підставою в обґрунтуванні легітимності шлюбу або невизнання його легітимності у весільних церемоніях.
Description
The specifics of silence as an argument and a rhetorical figure in human communicative practice is investigated in the article. The variability of the phenomenon of silence as an argument (argument to silence and argument from silence) and a rhetorical figure (intentionally incomplete statement of the speaker and pause before digression) is emphasized based on the analysis of the theoretical principles of modern research in the fields of logic, rhetoric, argumentation theory. By case study of the fragment about the woman caught in adultery in the Gospel According to John, it is demonstrated that the silence of Jesus as a rhetorical figure executing an argumentative function destroys the goals of the Pharisees and scribes. By case study of the procedure of wed-ding ceremonies of the Christian tradition, the necessity of using silence as an argument in the reasoning of its participants is demonstrated. Silence in the act of execution of its argumentative function can be considered as a strong argument in the strategy of actions of both separate individuals (the priest) and social groups (groups that are present during the wedding ceremony) be-cause it acts as an integral component of forming a conclusion about the justi-fication of marrying people. Based on the role that silence plays for each side of the ritual of the wedding ceremony in the Christian tradition, it is empha-sized that silence as an argument serves as a necessary basis for justifying the legitimacy of marriage or not recognizing its legitimacy in wedding ceremo-nies.
Keywords
аргумент, аргументація, риторична фігура, мовчання як аргумент, мовчання як риторична фігура, апосіопеза, стаття, argument, argumentation, rhetorical figure, silence as an argument, silence as a rhetorical figure, aposiopesis
Citation
Щербина О. Ю. Мовчання як аргумент і риторична фігура / О. Ю. Щербина, Н. А. Колотілова // Мультиверсум : філософський альманах / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - 2022. - Вип. 1 (175), т. 1. – С. 111-124. - https://doi.org/10.35423/2078-8142.2022.1.1.8