Всеросійські з'їзди об'єднаного дворянства та участь у них уповноважених від Чернігівщини (1906–1916 рр.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Шандра, Валентина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Йдеться про Чернігівське губернське дворянське зібрання та його участь через уповноважених у з’їздах всеросійського об’єднаного дворянства. Метою статті є вияснення їхньої позиції при обговоренні і прийнятті рішень з кардинальних питань політичного життя держави, з’ясування числа учасників кожного з 12-ти з’їздів. Зауважено, у яких з них чернігівські дворяни не поділяли і чому позиції постійної ради об’єднаного дворянства. Методологія дослідження ґрунтується на загальних принципах науковості та історизму з використанням методів соціальної історії. Встановлено, що у роботі всеросійських з’їздів об’єднаного дворянства взяли участь 22 особи. Серед них виділяються групи аристократів-землевласників та малоземельних дворян. Усі вони були місцевими громадськими діячами, очолювали земські установи, активно впроваджуючи самоврядування на повітовому і губернському рівнях. П’ять із них були депутатами Державної думи і двоє – членами Державної ради. Решта – перебували на державній службі у місцевих державних установах, за винятком Олександра Рачинського, який у 1915–1917 рр. обіймав посаду товариша міністра народної освіти. Вони підтримали провідну ідею з’їздів: збереження самодержавства, продемонстрували станову вірнопідданість і лояльність династії Романових, як гарантію власної стабільності та традиційної форми державного управління. Оскільки в обговоренні реформ уряду П.А. Столипіна ініціативу перехопили вищі сановники з урядових кіл і уповноважені від дворян центральних російських губерній, то чернігівські зайняли аполітичну, очікувальну позицію і особливою активністю не відрізнялися. Натомість вони ініціювали внесення змін до статуту об’єднаного дворянства, яке, на їхнє розуміння, повинне було відстоювати інтереси провінційного дворянства, а менше – зважати на партійні суперечки.
Description
There are talking about the Chernihiv Provincial Noble Assembly and its participation through the commissioners in the congresses of the All-Russian United Nobility. The purpose of the article is to find out the number of participants in each of the 12 congresses in 1906-1916 years, to clarify their position in the discussion and decision-making on cardinal issues of political life of the state. It was noticed in which of them the Chernihiv nobles did not share the positions of the permanent council of the united nobility and there were clarified the reasons of it. The research methodology is based on the general scientific principles of historicism using the methods of social history. It has been established that 22 people took part in the work of the All-Russian Congresses of the United Nobility. There were the groups of aristocrats, landowners and landless nobles among them. All of them were local public persons, headed zemstvo institutions, actively introducing self-government at the county and provincial levels. Six of them were deputies of the State Duma and two were members of the State Council. The rest were in public service in local governments, with the exception of Olexander Rachinsky, who in 1915-1917 held the position of deputy Minister of Education. They supported the leading idea of the congresses: the preservation of autocracy, demonstrated the loyalty and devotion of the Romanov dynasty as a guarantee of their own stability and the traditional form of government. Since in the discussion of reforms by the government P.A. Stolypin initiative was seized by senior dignitaries from government circles and authorized by the nobles of the central Russian provinces, while Chernihiv took an apolitical, expectant position and did not show much activity. Instead, they initiated amendments to the statute of the united nobility, which, in their opinion, should have defended the interests of the provincial nobility, and less - to take into account party disputes.
Keywords
Всеросійське об’єднане дворянство, з’їзди об’єднаного дворянства, Чернігівське губернське дворянське зібрання, стаття, All-Russian United Nobility, Congresses of the United Nobility, Chernihiv Provincial Noble Assembly, аrticle
Citation
Шандра В. С. Всеросійські з'їзди об'єднаного дворянства та участь у них уповноважених від Чернігівщини (1906–1916 рр.) / Шандра В. С. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / голов. ред. В. М. Бойко ; Інститут законодавства Верховної Ради України [та ін.]. - Чернігів, 2021. - № 8. - С. 208-218. - https://doi.org/10.5281/zenodo.5652223