Скринінг рістстимулювальної активності синтетичних сполук - похідних піримідину

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Могільнікова, Ілона
Циганкова, В.
Соломянний, Р.
Броварець, В.
Білько, Надія
Ємець, Алла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проведено скринінг нових синтетичних сполук — похідних піримідину — з метою відбору найбільш ефективних з них, які виявляють рістрегулювальну активність у рослин, і порівняння їх дії з дією фітогормонів класу ауксинів. Зокрема, досліджено вплив сполук на проростання насіння, ріст і розвиток рослин томата (Solanum lycopersicum L.) сорту Лагідний в умовах in vivo та in vitro. Встановлено, що деякі з досліджуваних сполук позитивно впливають на морфометричні та біохімічні показники 30-добових рослин: сполуки D1–D5 підвищували проростання насіння на 9–27 %, найбільш ефективною серед них була сполука D1. Під дією сполук D1 та D2 збільшувалася висота пагонів до 29 %. Усі досліджувані сполуки ефективно впливали на коренеутворення рослин, збільшуючи або довжину коренів (до 8 %), або їх кількість (до 25 %), найефективнішою серед них виявилася сполука D2. Вперше досліджено вплив цих сполук на морфогенетичний потенціал експлантів томатів в умовах in vitro і встановлено, що для прямої регенерації рослин найбільш ефективними є сполуки D1 та D2, які в подальшому можуть бути рекомендовані для використання в різних біотехнологічних програмах з генетичного вдосконалення томатів.
New synthetic compounds — pyrimidine derivatives — were screened to select the most effective of them, which show a growth-regulating activity in plants. Their action was compared with phytohormones of the auxin class. In particular, the effect of synthetic compounds on the seed germination, growth, and development of tomato (Solanum lycopersicum L.) plants of Lagidny variety in vivo and in vitro was studied. It was found that some of the studied compounds have a positive effect on the morphometric and biochemical parameters of 30-day-old plants: compounds D1-D5 increased seed germination up to 9-27 %, the most effective among them was compound D1. Compounds D1 and D2 increased the height of the shoots up to 29 %. All the studied compounds effectively influenced the rooting of plants, increasing either the length of the roots (up to 8 %) or their number (up to 25 %), the most effective among them was the compound D2. The effect of these compounds on the morphogenetic potential of tomato explants was studied in vitro for the first time. It was found that compounds D1 and D2 were the most effective for the direct plant regeneration. Screened compounds can be further recommended for the use in various biotechnological programs for genetic improvement of tomatoes.
Description
Keywords
синтетичні сполуки, похідні піримідину, регулятори росту, ауксини, рослини, Solanum lycopersicum L., in vivo, in vitro, стаття, synthetic compounds, pyrimidine derivatives, growth regulators, auxins, plants
Citation
Скринінг рістстимулювальної активності синтетичних сполук - похідних піримідину / І. В. Могільнікова, В. А. Циганкова, Р. М. Соломянний, В. С. Броварець, Н. М. Білько, А. І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України. - 2020. - № 10. - С. 62-70. - https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.10.062