Суфіксальний словотвір іменника в говірках полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Дика, Людмила
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Інститут української мови НАН України, Київ, 2003. У дисертації на підставі магнітофонних записів діалектного мовлення (понад 70 годин звучання) та зібраних за програмою матеріалів здійснено аналіз похідних іменників у говірках полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя; виявлено інвентар словотворчих афіксів; з’ясовано семантичні поля кожного суфікса у межах граматичних родів іменника; встановлено омонімічні та синонімічні відношення між суфіксами; окреслено продуктивність словотворчих моделей і афіксів. Дослідження показало, що творення нового слова відбувається в межах певної лексико-словотвірної групи, що є вужчим поняттям, ніж словотвірний тип, визначальними факторами при цьому є відповідний суфікс як класифікуючий елемент і загальна семантика лексико-словотвірної групи. Текстовий дискурс лексико-словотвірних явищ відтворює умови формальної та функціональної варіативності суфіксальних похідних іменників у говірках полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя.
The thesis abstract for a candidate degree in philology by speciality 10.02.01 – the Ukrainian language – The Institute of the Ukrainian Language of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2003. The thesis presents analysis of derivative nouns in local dialects of Polissya – Middle Dnieper contiguous area on the basis of tape recordings of dialectal speech (more than 70 hours), it shows the inventory of derivational affixes, semantic fields of suffixes within the grammatical genders, homonymous and synonymous relations between suffixes, productivity of derivational models and affixes. The research demonstrates that a new word is created within the framework of certain lexical–derivational group (which is a narrower concept than derivational type); decisive factors of this process are corresponding suffix as classifying element and common semantics of lexical–derivational group.
Description
Keywords
діалектний словотвір, суфікс, словотвірний тип, словотвірне значення, твірна основа, дериват, полісько-середньонад-дніпрянське порубіжжя, suffix, derivational type, derivational meaning, motivating stem, derivative, local dialects of Polissya - Middle Dnieper contiguous area, автореферат дисертації
Citation
Дика Л. В. Суфіксальний словотвір іменника в говірках полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Дика Людмила Василівна ; Національна академія наук України, Інститут української мови. - Київ : [б. в.], 2003. - 19 с.