Історичні детермінанти включення України в систему міжнародних економічних відносин : історико-економічне дослідження : монографія

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Небрат, Вікторія
Горін, Назар
Сливка, Тетяна
Боднарчук, Тетяна
Гордіца, Кароліна
Супрун, Наталія
Кудласевич, Ольга
Корніяка, Олександр
Єлісєєва, Людмила
Дідківська, Леся
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Монографія представляє результати історико-економічного дослідження розвитку зовнішньоекономічних зв‟язків українського господарства. Охарактеризовано тенденції та закономірності зміни характеру міжнародних економічних відносин, що сформували історичну траєкторію включення України в систему світової торгівлі, міжнародного руху капіталу та робочої сили, науково-технічного співробітництва, міжнаодної економічної інтеграції. Хронологічні межі дослідження охоплюють період від включення українських етнічних земель у зовнішньоторговельні зв‟язки на етапі формування світового товарного ринку (XI–XVI ст.) до новітніх форм участі України в глобальній економіці. Виявлено історико-економічні чинники, що обумовили сучасне місце національного господарства в системі міжнародного поділу праці та конкурент-ні позиції України на світових товарних ринках. Для науковців, працівників міністерств і відомств, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться економічною історією, проблемами сучасного розвитку національного господарства в контексті міжнародної економічної інтеграції.
The monograph presents the results of a historical and economic study on the de-velopment of foreign economic relations of Ukraine‟s economy. The authors characterize tendencies and regularities of the change in the nature of international economic relations, which shaped the historical pattern of Ukraine‟s inclusion in the system of global trade, international movement of capital and labor, scientific and technical cooperation, and international economic integration. The chronological boundaries of the study cover the period from the inclusion of Ukrainian ethnic lands in foreign trade at the stage of emergence of the world commodity market (XI–XVI centuries) to the modern forms of Ukraine’s participation in the global economy. The monograph identifies historical and economic factors that determined today‟s place of Ukraine‟s economy in the international division of labor and this country’s competitive position in global commodity markets. For scientists, ministries and departments personnel, teachers and students of higher educational institutions, as well as all those interested in economic history, and the problems of modern development of Ukraine‟s economy in the context of international economic integration.
Description
Keywords
система світового господарства, індустріальне суспільство, трудова міграція, зовнішня торгівля, імпорт капіталу, світова енергетична криза, міжнародний поділ праці, монографія
Citation
Історичні детермінанти включення України в систему міжнародних економічних відносин : історико-економічне дослідження : монографія / [В. В. Небрат, Н. О. Горін, ... О. П. Курбет та ін.] ; за ред. В. В. Небрат ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2021. - 527 с. : табл., рис. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.